Petservice Holding – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Wim Koenes
January 27 2023 04:47
frank van der Laarse
January 20 2023 19:10
Franklin de Liever
January 18 2023 11:41

Petservice Holding Activity feed

Petservice Holding N.V. posted an important announcement
December 29 2022 18:57

Stemuitslag BAVA 29 12 2022

Stemuitslag BAVA 29 12 2022

URL: https://petserviceholding.com/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
December 29 2022 11:44

NPRM NV wijzigt haar naam in Petserviceholding NV

Aandeelhouders van NPRM NV zijn akkoord met de naamsverandering naar Petserviceholding NV. Op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf werd ook ingestemd met de andere voorgestelde agendapunten.

Op 30 april 2022 heeft NPRM aangekondigd dat zij de mogelijkheden onderzoekt om een notering van de aandelen van NPRM te verkrijgen op Euronext Growth Oslo, een multilaterale handelsfaciliteit van de beurs van Oslo. Op 23 mei 2022 bevestigde NPRM haar voornemen om een notering aan Euronext Growth Oslo te verkrijgen. Doel van deze notering is om ook internationaal overnames te kunnen doen die waarde toevoegen aan de onderneming. Daarnaast is de internationale exposure aan de Euronext en de verhandelbaarheid van aandelen een groot voordeel voor bestaande en nieuwe investeerders

Certificaathouders op NXchange zal binnenkort een voorstel worden gedaan om de certificaten in de verhouding 1:1 om te ruilen voor aandelen op Euronext. De notering op Nxchange zal ook na afronding op Euronext in stand worden gehouden.


Aandelen Petserviceholding NV (voorheen NPRM NV) zijn verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn in 2021 geplaatst tegen een prijs van €9,40. Huidige koers €6.- https://www.nxchange.com/nl/nprm

Voor meer informatie:
Ron van Veldhoven
Ron@petserviceholding.com

URL: https://petserviceholding.com/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
December 13 2022 10:19

Bijzondere Algemene Vergadering op donderdag 29 december 2022 (de BAVA).

Het bestuur van Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (de Vennootschap) kondigt aan
dat zij een algemene vergadering bijeenroept en de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden
oproept voor een Bijzondere Algemene Vergadering op donderdag 29 december 2022 (de BAVA).

URL: https://nprmgroep.nl/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
November 25 2022 13:56

Mededeling van het bestuur

Zaanstad, 25 november 2022

Nederlands:

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) maakt bekend dat haar grootaandeelhouder Schaaij Beheer en Diensten B.V. haar belang in NPRM heeft verlaagd van 66,8% naar 54,5% door aandelen te verkopen aan drie nieuwe aandeelhouders tegen een gewogen gemiddelde prijs van EUR 4,92 per aandeel. Zoals eerder aangekondigd, werkt NPRM aan een notering van de aandelen NPRM aan Euronext Growth Oslo, en de transactie heeft tot doel de free float van NPRM bij notering te vergroten. De verkoop van de aandelen aan de drie nieuwe aandeelhouders kan worden teruggedraaid indien de notering op Euronext Growth Oslo niet wordt bewerkstelligd.

English:

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) announces that its major shareholder Schaaij Beheer en Diensten B.V. has lowered its shareholding in NPRM from 66.8% to 54.5% by selling shares to three new shareholders at a weighted average price of EUR 4.92 per share. As announced previously, NPRM is working to obtain a listing of its shares on Euronext Growth Oslo, and the transaction aims to increase NPRM's free float upon listing. The sale of the shares to the three new shareholders can be reversed in the event that the Euronext Growth Oslo listing is not achieved.

URL: https://nprmgroep.nl/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
October 25 2022 14:52

Acquisitions boost turnover

NPRM announces H1-2022 results

Petservice Holding N.V. posted an important announcement
October 25 2022 14:41

Acquisities stuwen omzet omhoog

NPRM maakt resultaten H1-2022 bekend

Petservice Holding N.V. posted an important announcement
July 12 2022 11:51

PERSBERICHT: AVA 12 juli 2022 heeft alle besluiten goedgekeurd.Zaanstad 12 juli 2022

NPRM NV maakt bekend dat op de AVA van 12 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening NPRM NV over het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2021 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Toevoeging statutaire vergaderplaatsen Amsterdam, Zaanstad, Assen, Groningen en Utrecht zijn goedgekeurd.

Ook de presentatie die is gegeven op de AVA is beschikbaar via de website van www.nprmgroep.nl

URL: https://nprmgroep.nl/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
June 27 2022 12:20

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van: ‘NPRM NV’

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV kondigt aan dat per 17 juni het jaarverslag over 2021 op de website van NPRMGROEP is geplaatst en nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen.
De vergadering zal worden gehouden op 12 July 2022 middels een online video verbinding De vergadering vangt aan om 11.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10.55 uur welkom.

Zie bijlage voor oproep en agenda

URL: https://nprmgroep.nl/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
June 17 2022 09:59

Korte impressie van de presentatie in Oslo ter voorbereiding op de eventuele notering op Euronext

Korte impressie van de presentatie in Oslo ter voorbereiding op de eventuele notering op Euronext.
De naam NPRM NV zal statutair worden gewijzigd in PetServiceHolding NV zodra de notering een feit is

URL: https://www.linkedin.com/in/ron-van-veldhoven-359a9423b/
Petservice Holding N.V. posted an important announcement
June 16 2022 10:33

Publicatie gecontroleerde jaarverslag 2021 NPRM NV

Met genoegen presenteren wij u het NPRM NV gecontroleerde jaarverslag voor het boekjaar 2021. Het bestrijkt de periode van 12 maanden van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

Een kopie van het document is bij dit bericht gevoegd en is te vinden op de website van de onderneming https://nprmgroep.nl, onder de rubriek investor relations.

De komende aandeelhoudersvergadering zal binnenkort plaatsvinden en de oproep zal geschieden volgens de geldende statuten van de vennootschap.

Op deze vergadering zal naast het vragen om goedkeuring en decharge ook verder uitleg worden gegeven over de strategie en ontwikkeling van de vennootschap met name over de notering op Euronext Oslo.