NPRM Groep – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Rob Straver
October 31 2022 20:44
J Been
October 26 2022 10:06
Rob Van Leeuwen
October 25 2022 16:48

NPRM Groep Activity feed

NPRM posted an important announcement
November 25 2022 13:56

Mededeling van het bestuur

Zaanstad, 25 november 2022

Nederlands:

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) maakt bekend dat haar grootaandeelhouder Schaaij Beheer en Diensten B.V. haar belang in NPRM heeft verlaagd van 66,8% naar 54,5% door aandelen te verkopen aan drie nieuwe aandeelhouders tegen een gewogen gemiddelde prijs van EUR 4,92 per aandeel. Zoals eerder aangekondigd, werkt NPRM aan een notering van de aandelen NPRM aan Euronext Growth Oslo, en de transactie heeft tot doel de free float van NPRM bij notering te vergroten. De verkoop van de aandelen aan de drie nieuwe aandeelhouders kan worden teruggedraaid indien de notering op Euronext Growth Oslo niet wordt bewerkstelligd.

English:

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) announces that its major shareholder Schaaij Beheer en Diensten B.V. has lowered its shareholding in NPRM from 66.8% to 54.5% by selling shares to three new shareholders at a weighted average price of EUR 4.92 per share. As announced previously, NPRM is working to obtain a listing of its shares on Euronext Growth Oslo, and the transaction aims to increase NPRM's free float upon listing. The sale of the shares to the three new shareholders can be reversed in the event that the Euronext Growth Oslo listing is not achieved.

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM posted an important announcement
October 25 2022 14:52

Acquisitions boost turnover

NPRM announces H1-2022 results

NPRM posted an important announcement
October 25 2022 14:41

Acquisities stuwen omzet omhoog

NPRM maakt resultaten H1-2022 bekend

NPRM posted an important announcement
July 12 2022 11:51

PERSBERICHT: AVA 12 juli 2022 heeft alle besluiten goedgekeurd.Zaanstad 12 juli 2022

NPRM NV maakt bekend dat op de AVA van 12 juli j.l de volgende besluiten zijn goedgekeurd;

- Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening NPRM NV over het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2021 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021
- Toevoeging statutaire vergaderplaatsen Amsterdam, Zaanstad, Assen, Groningen en Utrecht zijn goedgekeurd.

Ook de presentatie die is gegeven op de AVA is beschikbaar via de website van www.nprmgroep.nl

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM posted an important announcement
June 27 2022 12:20

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van: ‘NPRM NV’

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV kondigt aan dat per 17 juni het jaarverslag over 2021 op de website van NPRMGROEP is geplaatst en nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen.
De vergadering zal worden gehouden op 12 July 2022 middels een online video verbinding De vergadering vangt aan om 11.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10.55 uur welkom.

Zie bijlage voor oproep en agenda

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM posted an important announcement
June 17 2022 09:59

Korte impressie van de presentatie in Oslo ter voorbereiding op de eventuele notering op Euronext

Korte impressie van de presentatie in Oslo ter voorbereiding op de eventuele notering op Euronext.
De naam NPRM NV zal statutair worden gewijzigd in PetServiceHolding NV zodra de notering een feit is

URL: https://www.linkedin.com/in/ron-van-veldhoven-359a9423b/
NPRM posted an important announcement
June 16 2022 10:33

Publicatie gecontroleerde jaarverslag 2021 NPRM NV

Met genoegen presenteren wij u het NPRM NV gecontroleerde jaarverslag voor het boekjaar 2021. Het bestrijkt de periode van 12 maanden van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

Een kopie van het document is bij dit bericht gevoegd en is te vinden op de website van de onderneming https://nprmgroep.nl, onder de rubriek investor relations.

De komende aandeelhoudersvergadering zal binnenkort plaatsvinden en de oproep zal geschieden volgens de geldende statuten van de vennootschap.

Op deze vergadering zal naast het vragen om goedkeuring en decharge ook verder uitleg worden gegeven over de strategie en ontwikkeling van de vennootschap met name over de notering op Euronext Oslo.

NPRM posted an important announcement
May 23 2022 16:49

Vervolgstap NPRM voor de beursnotering op Euronext Growth Oslo.

Vervolgstap NPRM voor de beursnotering op Euronext Growth Oslo, een multilaterale handelsfaciliteit die wordt geëxploiteerd door de Oslo Stock Exchange.

Zaanstad, 23 mei 2022

Het bestuur van NPRM heeft inmiddels een vervolgstap gezet voor de beursgang op Euronext in Oslo. Het boekenonderzoek is in volle gang en In het geval dat de notering op Euronext Growth Oslo doorgaat zal houders van op Nxchange genoteerde certificaten de mogelijkheid worden geboden om hun certificaten om te zetten in aandelen die genoteerd zijn op Euronext Growth Oslo. Waarbij vermeld moet worden dat de notering op Nxchange gehandhaafd zal blijven en houders van certificaten dus een keuze hebben tot omruilen van certificaten naar aandelen. Met deze notering geeft het bestuur verdere invulling aan de groeistrategie van de vennootschap.

Het noteringsproces van Euronext Growth Oslo zal geen verhoging van het aandelenkapitaal met zich brengen en er zullen in dat kader dus geen nieuwe aandelen worden aangeboden of uitgegeven. Overwogen wordt om tegelijkertijd de naam van de vennootschap te veranderen in Pet Service Holding NV, hetgeen een betere afspiegeling is van de huidige activiteiten van de onderneming.

NPRM is een onderneming die voornamelijk actief is op het gebied van online activiteiten in de veterinaire sector. Het bezorgen van diergeneesmiddelen via Dierenapotheek.nl is momenteel de hoofdactiviteit. Daarnaast levert zij huisdiervoer, met name voor honden, en exploiteert zij een huisdier-app en een huisdiertracker.

Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn in 2021 geplaatst tegen een prijs van €9,40. Huidige koers €4,- https://www.nxchange.com/nl/nprm

Voor meer informatie:
Ron van Veldhoven
info@nprm.nl
0652356460

URL: https://nprmgroep.nl/
NPRM posted an important announcement
April 30 2022 10:37

Sterke omzetgroei NPRM NV in 2021


PERSBERICHT:


Sterke omzetgroei NPRM NV in 2021


Zaanstad, 30 april 2022

Online aanbieder van veterinaire diensten en producten
onderzoekt mogelijkheden voor notering op Euronext Growth Oslo

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) maakt bekend dat er goede voortgang is gemaakt met de uitvoering van haar strategie in 2021. De overname van Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de resulteerde in een sterke omzetstijging. Op het door Nxchange geëxploiteerde handelsplatform werden certificaten van aandelen genoteerd. Het expansieve beleid en de daarmee gepaard gaande kosten leiden op korte termijn tot druk op de winstgevendheid.

De omzet bedroeg in 2021 circa € 307.000 ten opzichte van circa € 5.000 in het voorgaande jaar. De stijging was vooral te danken aan de bijdrage van de overgenomen activiteiten. De overname, die door middel van een asset deal is gerealiseerd, is op 1 oktober 2021 afgerond. De verdere omzetstijging bestond voornamelijk uit de online verkoop van huisdiervoer. Vitaux BV (voor 66% eigendom van NPRM), dat zich bezighoudt met het detacheren van veterinaire medewerkers en het organiseren van evenementen met betrekking tot huisdieren, heeft het in 2020 en 2021 moeilijk gehad door corona-beperkingen.
De brutowinst van NPRM in 2021 bedroeg circa € 120.000.

NRPM had te maken met hoge eenmalige kosten, waaronder kosten in verband met de notering van de certificaten van aandelen op Nxchange en herstructurering van de overgenomen activiteiten. Hierdoor bedroeg het bedrijfsresultaat circa - €692.000 en het nettoresultaat circa - €725.000 (2020: circa - €139.000). Exclusief reorganisatiekosten droegen de overgenomen activiteiten positief bij aan het bedrijfsresultaat.

De verwachting is dat de huidige bedrijven en activiteiten van NPRM in 2022 een sterke omzetstijging zullen realiseren. De kaspositie van NPRM per 31 december 2021 bedroeg circa € 1,9 miljoen en NPRM heeft tevens de mogelijkheid om acquisities te financieren door uitgifte van nieuwe aandelen. Het doel is om de huidige acquisitiestrategie actief voort te zetten. Ondanks de verliezen in 2020 en 2021 heeft NRPM een sterke financiële positie met een eigen vermogen van circa € 3 miljoen op een balanstotaal van circa € 3,2 miljoen.

NPRM onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een notering van aandelen NPRM te verkrijgen op Euronext Growth Oslo, een multilaterale handelsfaciliteit die wordt geëxploiteerd door de Oslo Stock Exchange. NPRM ziet een dergelijke notering als een logische vervolgstap op de Nxchange notering en verwacht dat dit de liquiditeit voor beleggers zal vergroten. Het noteringsproces van Euronext Growth Oslo zal geen verhoging van het aandelenkapitaal met zich brengen en er zullen in dat kader dus geen nieuwe aandelen worden aangeboden of uitgegeven. In het geval dat de notering op Euronext Growth Oslo doorgaat zal houders van op Nxchange genoteerde certificaten de mogelijkheid worden geboden om hun certificaten om te zetten in aandelen die genoteerd zijn op Euronext Growth Oslo. Overwogen wordt om tegelijkertijd de naam van de vennootschap te veranderen in Pet Service Holding NV, hetgeen een betere afspiegeling is van de huidige activiteiten van de onderneming.

NPRM is een onderneming die voornamelijk actief is op het gebied van online activiteiten in de veterinaire sector. Het bezorgen van diergeneesmiddelen via Dierenapotheek.nl is momenteel de hoofdactiviteit. Daarnaast levert zij huisdiervoer, met name voor honden, en exploiteert zij een huisdier-app en een huisdiertracker.

De cijfers in dit bericht zijn niet gecontroleerd en zullen na afronding van de audit gezamenlijk met de oproep voor de jaarvergadering op gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt door vraag en aanbod. De aandelen zijn in 2021 geplaatst tegen een prijs van €9,40. Huidige koers €3,75 https://www.nxchange.com/nl/nprm

Voor meer informatie:
Ron van Veldhoven
info@nprm.nl
0652356460

NPRM posted an important announcement
January 6 2022 17:42

Gezamenlijk persbericht van GEOJUNXION N.V. en NPRM N.V.

Persbericht 6 januari 2022

Dit is een gezamenlijk persbericht van

GEOJUNXION N.V.
en
Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V.

6 januari 2022 – De besturen van GEOJUNXION N.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel en genoteerd aan Euronext Amsterdam (GOJXN.AS), en Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (NPRM), gevestigd te Zaanstad en genoteerd aan NXchange te Amsterdam maken in aansluiting op eerdere berichtgeving het volgende bekend:

Bestuurders en commissarissen van GEOJUNXION en NPRM hebben constructief overleg gevoerd naar aanleiding van het recent door NPRM geuite voornemen om een bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen GEOJUNXION. De belangrijkste conclusie was dat er geen overeenstemming kan worden bereikt over de voorwaarden, waardoor NPRM geen vervolg zal geven aan de bieding en deze terugtrekt.
Tijdens het overleg zijn mogelijkheden tot operationele samenwerking tussen (werkmaatschappijen van) GEOJUNXION en NPRM aan de orde geweest. Deze mogelijkheden zullen de komende tijd worden geïnventariseerd en waar mogelijk verder worden uitgewerkt. Partijen hopen op een vruchtbare samenwerking op diverse terreinen zoals de Huisdierenapp en de huisdierentracker, waarin kaarten, geofencing toepassing, andere producten en know-how van GEOJUNXION naadloos geïntegreerd kunnen worden.
Op termijn sluiten beide partijen verdere mogelijkheden tot samenwerking niet uit.
Dit is een openbare aankondiging van GEOJUNXION ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014) en van NPRM ingevolge artikel 4 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft.

Zodra daar aanleiding voor is, zal de markt worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen op bovenstaande gebieden.

URL: https://nprmgroep.nl/