NL|Werkgeversdienst – Prognose

Financiële balans

Activa

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Totale vaste activa 4.874 517.898 773.374 1.145.374 0 0
Totale vlottende activa 409.169 948.210 1.687.008 2.643.913 0 0
Totale activa 414.043 1.466.108 2.460.382 3.789.287 0 0

Passiva

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Eigen vermogen 22.564 204.090 460.255 784.160 0 0
Totale langlopende schulden 0 250.000 450.000 350.000 0 0
Totale kortlopende schulden 391.479 1.012.018 1.550.127 2.655.127 0 0
Totale passiva 414.043 1.466.108 2.460.382 3.789.287 0 0

Winst- en verliesrekening

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Netto omzet 3.288.428 5.130.243 7.695.000 11.425.000 0 0
Kostprijs van de omzet 3.051.622 4.696.748 7.048.620 10.465.300 0 0
Bruto-omzetresultaat 236.806 433.495 646.380 959.700 0 0
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Personeelskosten 125.047 143.495 180.000 360.000 0 0
Afschrijvingen 517 0 1.000 1.000 0 0
Overige operationele kosten 54.836 96.385 92.160 131.160 0 0
Resultaat uit operationele activiteiten 56.406 193.615 373.220 467.540 0 0
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 3.161 37.000 45.000 49.000 0 0
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 53.245 156.615 328.220 418.540 0 0
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Vennootschapsbelasting 10.683 31.323 72.055 94.635 0 0
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 42.562 125.292 256.165 323.905 0 0
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders 42.562 125.292 256.165 323.905 0 0
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 42.562 125.292 256.165 323.905 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Aandeelhouders 0 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Aandeelhouders 0 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0 0