Noteren aan Nxchange

Wat zijn de noteringsvoorwaarden van Nxchange?

Nxchange is toegankelijk voor pan-Europese bedrijven van iedere omvang, na het voldoen aan de gestelde noteringsvoorwaarden. Hieronder vallen de wettelijke voorschriften voor een publiek genoteerde instelling. De volledige noteringsvoorwaarden van Nxchange zijn uitgeschreven in de noteringsovereenkomst en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

Om aan Nxchange te kunnen noteren, dient een onderneming in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Prospectus

Bedrijven die noteren aan Nxchange zijn onderworpen aan de zogenaamde Europese Prospectusrichtlijn, waarvan de bepalingen door de Europese lidstaten individueel worden geimplementeerd. In de Nederlandse wetgeving zijn de bepalingen uit de Europese Prospectusrichtlijn terug te vinden in hoofdstuk 5.1 van de Wft.

Bij een uitgifte van meer dan 2,5 miljoen euro, dient de onderneming te beschikken over een door de AFM goedgekeurde prospectus. Voor een lagere uitgifte bestaat een vrijstelling; in dit geval dient een zogenaamd informatie memorandum te worden opgesteld.

Naast de Europese Prospectusrichtlijn, bestaat er een Europese Prospectusverordening, die niet door de Europese lidstaten zelf hoeft te worden geïmplementeerd, maar van toepassing is op alle daaronder vallende partijen. De verordening beschrijft in detail aan welke inhoudelijke vereisten een prospectus moet voldoen en is dus ook van toepassing op genoteerde instellingen.

Financiële rapportage

Bedrijven die noteren aan Nxchange en zowel een geconsolideerde jaarrekening als een enkelvoudige jaarrekening opstellen, dienen te rapporteren conform IFRS zoals goedgekeurd door de EU en BW 2 Titel 9. Wanneer IFRS wordt toegepast, dienen ook de vergelijkende cijfers conform deze verslaggevingsstandaard te worden opgesteld.

Ondernemingen die een enkelvoudige jaarrekening opstellen (zoals beleggingsfondsen) mogen deze jaarrekening opstellen conform algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in Nederland (Dutch GAAP) en BW2 Titel 9.

Beursgenoteerde ondernemingen dienen ieder jaar binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar te rapporteren over dit boekjaar. Deze rapportage omvat onder andere de jaarrekening, het bestuursverslag en verklaringen van de verantwoordelijke personen. Daarnaast dient binnen 3 maanden na afloop van het eerste half jaar van een boekjaar een halfjaarraportage te worden gepubliceerd, met daarin vergelijkbare onderdelen.

Corporate Governance Code

Bedrijven die noteren aan Nxchange dienen te voldoen aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze code ziet toe op een goede governance binnen beursgenoteerde bedrijven en bevat zowel principes als best practice bepalingen hiervoor. De principes uit de Code zijn van toepassing op bestuurders, commissarissen en met de onderneming verbonden partijen zoals (institutionele) beleggers en variëren van bepalingen omtrent het bezoldigingsbeleid tot de gang van zaken rondom (aandeelhouders)vergaderingen en rapportering.

Een beursgenoteerde onderneming dient voor bovengenoemde best practices het zogenaamde comply or explain-principe te hanteren: of de onderneming implementeert een bepaling, of legt zorgvuldig gemotiveerd uit waarom er niet aan wordt voldaan. Het is aan de aandeelhouders om het bestuur en de raad van commissarissen over de naleving van de Code ter verantwoording te roepen.

Kennismaken met Nxchange
Nog voordat een bedrijf zich wil noteren, kan het zich toevoegen aan de community van Nxchange. Zij kan dan hiervoor ook haar eigen netwerk en communities en de bestaande community van Nxchange uitnodigen. Op deze manier kiest het bedrijf er in de pre-IPO fase al voor om haar community van specifieke informatie te voorzien en kan ze peilen of er belangstelling is voor een emissie.

Vervolgens kan een bedrijf zich aanmelden voor notering aan Nxchange. Neem voor meer informatie over dit proces contact met ons op.