Begrippenlijst

In deze lijst hebben de begrippen waarvan de eerste letter met een hoofdletter is geschreven de navolgende betekenis:

Aandeel:
een Financieel Instrument dat is aan te merken als een verhandelbaar aandeel, certificaat van zulk een aandeel of een verhandelbaar recht tot verwerving daarvan (zoals een in een Aandeel converteerbare obligatie), indien het een (certificaat van of recht op een) aandeel is in het kapitaal van een Naamloze Vennootschap of van een Niet EU/EER Rechtspersoon.

Accounthouder:
iedere persoon die is geregistreerd bij Nxchange en op grond van het Rulebook van Nxchange toegang heeft tot het handelsplatform van Nxchange om te handelen in Financiële Instrumenten.

Analist:
eenieder die op of via het platform van Nxchange een voor het publiek - waaronder accounthouders - bestemd analistenrapport publiceert en waarin al dan niet een beleggingsstrategie wordt aanbevolen of voorgesteld met betrekking tot een of meerdere Financiële Instrumenten van Uitgevende Instellingen.

(Certificaten van) Aandelen:
elk Financieel Instrument dat is aan te merken als een verhandelbaar aandeel of certificaat van zulk een aandeel, indien het een (certificaat van een) aandeel is in het kapitaal van een Naamloze Vennootschap.

Compliance Officer:
de als zodanig door de Uitgevende Instelling aangewezen en aan Nxchange medegedeelde persoon. Een lid van het hoogste bestuursorgaan van de Uitgevende Instelling fungeert als Compliance Officer voor de bedoelde persoon die door de Uitgevende Instelling als Compliance Officer is aangewezen.

Financiële Instrumenten:
financiële instrumenten (als bedoeld in artikel 1:1 Wft) die zijn of worden uitgegeven door een Uitgevende Instelling of financiële instrumenten (eveneens als bedoeld in artikel 1:1 Wft) waarvan de waarde mede wordt bepaald door de eerstgenoemde financiële instrumenten.

Gelieerde Personen:

(a)  echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van, of andere personen die samenleven met een (Mede) Beleidsbepaler, als waren zij gehuwd of als waren zij geregistreerde partners;

(b)  kinderen van een (Mede) Beleidsbepaler, die onder diens gezag vallen of personen waarvoor de (Mede) Beleidsbepaler als curator is aangewezen;

(c)   andere bloed- of aanverwanten van een (Mede) Beleidsbepaler die gedurende ten minste een jaar met hem of haar een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd; en

(d)  een rechtspersoon, een trust als bedoeld in Hoofdstuk 1 sub c van de Wet toezicht trustkantoren of een personenvennootschap, (i) waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een (Mede) Beleidsbepaler of een Gelieerde Persoon, (ii) die onder zeggenschap staat van een (Mede) Beleidsbepaler of een Gelieerde Persoon, (iii) die is opgericht ten gunste van een (Mede) Beleidsbepaler of een Gelieerde Persoon of (iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan een (Mede) Beleidsbepaler of een Gelieerde Persoon.

Gesloten periode:
elke periode waarin Insiders, in verband met het Insiderreglement of anderszins, geen transacties mogen verrichten of bewerkstelligen in Financiële Instrumenten die betrekking hebben op de Uitgevende Instelling waarvoor zij als Insider hebben te gelden.

Insiders:
Gelieerde Personen, (Mede) Beleidsbepalers, Leidinggevenden en andere personen die door de Compliance Officer als zodanig zijn aangewezen, alsmede de Compliance Officer.

Insiderlijst:
een lijst van Insiders van de Uitgevende Instelling die, op regelmatige of onregelmatige basis, toegang kunnen hebben tot Voorwetenschap.

Insiderreglement:
het door de Uitgevende Instelling gehanteerde reglement ter voorkoming van marktmisbruik.

Investeerder:
iedere Accounthouder die op het platform van Nxchange een transactie verricht of Financiële Instrumenten van een Uitgevende Instelling bezit.

Leidinggevenden:
werknemers die een leidinggevende functie bekleden binnen de Uitgevende Instelling en die uit dien hoofde de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en de vooruitzichten van de Uitgevende Instelling en die geregeld toegang kunnen hebben tot Voorwetenschap.

(Mede) Beleidsbepalers:
personen die het dagelijks beleid bepalen of mede bepalen dan wel toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken van de Uitgevende Instelling, zoals leden van de directie en van de raad van commissarissen van de Uitgevende Instelling.

Naamloze Vennootschap:
een Uitgevende Instelling die een naamloze vennootschap is naar Nederlands recht, die niet tevens een open-end beleggingsmaatschappij of een instelling voor collectieve belegging in effecten is.

Niet EU/EER Rechtspersoon:
een Uitgevende Instelling die een rechtspersoon is die is opgericht naar het recht van een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie en welke staat geen partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Rulebook:
het Rulebook Nxchange zoals dat van tijd tot tijd geldt.

Scraper:
een geautomatiseerde tool waarmee (de historie van) berichtgeving op online media, waaronder social media, met betrekking tot (onder meer) Uitgevende Instellingen kan worden gemonitord en worden geanalyseerd, onder andere op samenhang met de activiteit(en) en het sentiment op bedoelde media, corporate actions en ontwikkeling van koersen.

Stemrechten:
de rechten op het stemmen op Aandelen of (Certificaten van) Aandelen, met inbegrip van rechten ingevolge een overeenkomst tot verkrijging van stemmen. Een User beschikt over deze rechten als hij de Aandelen of (Certificaten van) Aandelen houdt en het recht heeft de stemmen als houder van de Aandelen of (Certificaten van) Aandelen uit te brengen, of als hij als vruchtgebruiker of pandhouder het recht heeft die stemmen uit te brengen indien het toepasselijke recht daarin voorziet en is voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten.

Uitgevende Instelling:
iedere instelling die Financiële Instrumenten heeft uitgegeven die zijn toegelaten tot de handel via Nxchange of waarvoor een toelating tot de handel via Nxchange is aangevraagd.

User:
iedere Accounthouder of natuurlijke persoon die voor of namens een Accounthouder jegens Nxchange mag optreden.

Voorschriften:
het Rulebook en de voorschriften omtrent informatievoorziening, meldingsplichten, marktmisbruik en openbare biedingen in de hoofdstukken 5.1a, 5.3 en 5.4 van de Wft.

Voorwetenschap:
bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op de Uitgevende Instelling, waarop de Financiële Instrumenten betrekking hebben of omtrent de handel in deze Financiële Instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Financiële Instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn niet openbaar gemaakte informatie met betrekking tot (half)jaar- of kwartaalcijfers, geplande fusies of overnames, voorgenomen emissies van financiële instrumenten, bijzondere orders en nieuwe producten of diensten.

Wft:
de Wet op het financieel toezicht en alle bij of krachtens die wet geldende voorschriften, met de daarin van tijd tot tijd aangebrachte wijzigingen.