KoopdeHEMA – Prognose

Financiële balans

Activa

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Totale vaste activa 0 0 0 0 0 0
Totale vlottende activa 0 0 0 0 0 0
Totale activa 0 0 0 0 0 0

Passiva

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Eigen vermogen 0 0 0 0 0 0
Totale langlopende schulden 0 0 0 0 0 0
Totale kortlopende schulden 0 0 0 0 0 0
Totale passiva 0 0 0 0 0 0

Winst- en verliesrekening

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Netto omzet 0 0 0 0 0 0
Kostprijs van de omzet 0 0 0 0 0 0
Bruto-omzetresultaat 0 0 0 0 0 0
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Personeelskosten 0 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
Overige operationele kosten 0 0 0 0 0 0
Resultaat uit operationele activiteiten 0 0 0 0 0 0
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0 0 0 0 0
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 0 0 0 0 0 0
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0 0
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0 0
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders 0 0 0 0 0 0
  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Overige inkomsten (voor belastingen) 0 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan:

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Aandeelhouders 0 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0 0

Aandeel netto resultaat toekomend aan

  T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
Aandeelhouders 0 0 0 0 0 0
Minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0
Totaalresultaat 0 0 0 0 0 0