Dappre – Kasstroomoverzicht

  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Resultaat uit operationele activiteiten 0 0 0 0 0
Mutaties niet-courante activa 0 0 0 0 0
Mutaties langlopende verplichtingen 0 0 0 0 0
Mutaties in werkkapitaal 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten 0 0 0 0 0
Betaalde vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten 0 0 0 0 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Ontvangen dividend 0 0 0 0 0
Ontvangen rente 0 0 0 0 0
Investeringen in vaste activa 0 0 0 0 0
Desinvesteringen vaste activa 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0 0 0 0
  2016 2017 2018 2019 HY 2019
Opbrengsten uit uitgifte van financiële instrumenten 0 0 0 0 0
Betaalde rente 0 0 0 0 0
Aflossingen langlopende schulden 0 0 0 0 0
Uitgekeerde dividend aandeelhouders 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 0 0 0
Mutatie liquide middelen 0 0 0 0 0