Fastned

Kasstroomoverzicht

  2015 2016 2017 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Resultaat uit operationele activiteiten -3.971.486 -5.086.733 -5.016.804 -6.269.000 0 0 0 0
Mutaties niet-courante activa 609.259 1.089.824 1.174.751 1.480.000 0 0 0 0
Mutaties langlopende verplichtingen 76.617 50.943 -394.940 78.000 0 0 0 0
Mutaties in werkkapitaal 2.639.939 -969.430 -702.058 -6.804.000 0 0 0 0
Overig -1.270 316.436 -16.044 116.000 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten -646.941 -4.598.960 -4.955.095 -11.399.000 0 0 0 0
Betaalde vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten -646.941 -4.598.960 -4.955.095 -11.399.000 0 0 0 0
  2015 2016 2017 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Ontvangen dividend 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangen rente 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen in vaste activa -5.535.847 -1.700.303 -2.003.131 -11.936.000 0 0 0 0
Desinvesteringen vaste activa 0 0 67.708 0 0 0 0 0
Overig -1.044.350 -70.139 0 1.840.000 0 0 0 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.580.197 -1.770.442 -1.935.423 -10.096.000 0 0 0 0
  2015 2016 2017 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Opbrengsten uit uitgifte van financiële instrumenten 1.581.982 2.715.348 989.000 11.606.000 0 0 0 0
Betaalde rente 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflossingen langlopende schulden 7.550.000 3.099.000 18.363.056 0 0 0 0 0
Uitgekeerde dividend aandeelhouders 0 0 0 3.474.000 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.131.982 5.814.348 19.352.056 15.080.000 0 0 0 0
Mutatie liquide middelen 1.904.844 -555.054 12.461.538 -6.415.000 0 0 0 0