Startupbootcamp

Public Offering

Pitch

Wij maken het als eerste accelerator ter wereld mogelijk te investeren en te handelen in een portfolio van 30 startups.

Sinds Startupbootcamp in 2011 is opgericht is zij uitgegroeid tot een van ‘s werelds grootste netwerken op het gebied van startups & innovatie. Wereldwijd zijn meer dan 800 startups door onze industrie gefocuste accelerator programma’s versneld gegroeid.

Door de jaren heen hebben we naast de vele startups, ook bedrijven en talent helpen groeien en innoveren. We willen nu dezelfde filosofie toepassen op onszelf door met een innovatief model te komen voor onze eigen accelerator programma’s.
Na een succesvol 3-jarig Fintech & Cybersecurity programma in Amsterdam, wil Startupbootcamp door middel van deze beursgang een breder publiek van investeerders bereiken.

Een fantastische kans om aan te kunnen sluiten bij een van de snelst groeiende tech industrieën en deel te nemen aan het nieuwe Fintech & Cybersecurity-programma, waar we in de komende drie jaar 30 startups zullen accelereren. Het is onze nadrukkelijke doelstelling om investeerders inzichten te verschaffen in startups, ecosystemen en disruptieve transformaties in de betreffende markten. Wij geven investeerders via deze weg de mogelijkheid om in de praktijk te leren wat het betekent om met veel verschillende tech startups te werken en te mentoren.

Er zijn 62 tickets van € 37.500 beschikbaar voor investeerders van 23 oktober tot 19 november. Een ticket bestaat uit 1000 Certificaten van aandelen in het kapitaal van SBC Fintech. Deze Certificaten worden individueel verhandelbaar op Nxchange per 26 november 2019.

Highlights

  • De mogelijkheid om via ‘learning by doing’ daadwerkelijk te leren investeren in startups;
  • De mogelijkheid tot een mentorschap van de startups (als onderdeel van het ticket). Tevens vormen mentoren onderling een informeel zakelijk netwerk;
  • Deelname aan pitch events met deelnemende startups zoals; investor sneak previews en de demo day;
  • Toegang tot het lokale en internationale netwerk van SBC;
  • Toegang tot de startup venture building methodiek.

Media

Risks and challenges

**RISICO’S VERBONDEN AAN DE AARD VAN DE CERTIFICATEN**

De waarde van de Certificaten is sterk afhankelijk van het slagen van het businessplan
van SBC Fintech. AC BV is gehouden dat businessplan ten uitvoer te brengen. SBC Fintech
zal investeren in startups. Een dergelijke investering wordt ook wel "venture capital"
genoemd. Venture capital is het kapitaal dat het gat opvangt tussen het geld van
bekenden, en waar de bank of meer conservatieve beleggers het risico (nog) niet
aandurven. Vanwege het hoge risico is sprake van stringente startup-selectieprocedures.
Door middel van een uitvoerig selectietraject worden enkel "de beste" startups
geselecteerd. Tevens wordt veel aandacht besteed aan het linken van startups aan
mogelijke investeerders, zowel gedurende als na het programma. Dit is gedreven vanuit de
gedachte om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de startup, waar SBC Fintech
uiteindelijk van profiteert.

Het risico bestaat dat SBC Fintech onvoldoende geschikte startups kan selecteren, hetgeen van negatieve invloed kan zijn op de resultaten van SBC Fintech.

Het oogpunt is dat de Certificaten vrij verhandelbaar zullen zijn op Nxchange. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat er niet op elk moment een geïnteresseerde koper is voor de Certificaten, zodat deze niet op het gewenste moment te gelde kunnen worden gemaakt. Het risico bestaat ook dat de Certificaten slechts voor een lager dan verwacht bedrag kunnen worden verkocht.

**RISICO’S VERBONDEN AAN SBC FINTECH EN HAAR VERBONDEN ONDERNEMING**

SBC Fintech is voor de betaling van vorderingen jegens haar en voor winstdeling(en) in verband met de Certificaten, volledig afhankelijk van uitkeringen door de startups en verkoop van participaties in die startups. Er bestaat aldus een debiteurenrisico. Zo kunnen bijvoorbeeld economische omstandigheden, in de (specifieke) markt waarin de geselecteerde startup actief is, de omzet en het bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden en daarmee de exploitatie van de onderneming van die startup. Het is mogelijk dat de geselecteerde startup niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen jegens SBC Fintech, althans niet in staat is enige (winst)uitkering te doen door gewijzigde marktomstandigheden, verslechterde solvabiliteit, faillissement, opzegging van kredietfaciliteiten en andere toekomstige onvoorziene omstandigheden. Op haar beurt zou SBC Fintech hiermee niet aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen

Het functioneren en opereren van SBC Fintech is onder meer afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van AC BV als Bestuur van SBC Fintech. Feitelijk is het functioneren en opereren van SBC Fintech afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de natuurlijke personen omschreven in dit informatiememorandum. Het wegvallen van AC BV dan wel van de natuurlijke personen die SBC Fintech uiteindelijk vertegenwoordigen, betekent het verloren gaan van die specifieke kennis en ervaring. Dit kan (op de lange termijn) een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en financiële resultaten van SBC Fintech.

SBC Fintech verstrekt, met de gelden die zij door uitgifte van de Certificaten aantrekt, uitsluitend aan de geselecteerde startups in de fintech sector kapitaal en kennis. In die zin is sprake van een concentratierisico. Het is niet mogelijk om voldoende aandacht en kapitaal beschikbaar te stellen bij een te grote spreiding. Het risico dat hieruit ontstaat is dat er, bij een faillissement of bij gewijzigde marktomstandigheden voor bedrijven of sectoren, negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor SBC Fintech.

De geselecteerde startups worden zelfstandig geleid door hun eigen management. De leiding van een startup is één van de meest bepalende factoren voor de performance daarvan. De invloed van SBC Fintech op de dagelijkse operationele leiding van de geselecteerde startups is daarom beperkt. Er is geen zekerheid dat de betrokken startups altijd zullen handelen op een wijze die consistent is met de belangen van SBC Fintech.

De geselecteerde startups kunnen door bedrijfsspecifieke en/of branchespecifieke ontwikkelingen (waaronder begrepen ontwikkelingen buiten Nederland) lagere omzetten en winsten realiseren of zelfs failliet gaan. Dit kan alsdan negatieve gevolgen hebben voor SBC Fintech.

Het operationeel risico betreft het risico van verlies door falende interne processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen. Voorbeelden van operationeel risico-incidenten zijn heel divers: fraude, claims van derden, fouten bij de verwerking van financiële en andere gegevens, niet-naleving van de wet- en regelgeving en storingen van hardware en/of software. Voor een investeerder zou het optreden van het operationeel risico, zowel op het niveau van SBC Fintech als op het niveau van de startups, ertoe kunnen leiden dat SBC Fintech niet in staat is terugbetalingen op het kapitaal te doen en/of (winst)uitkeringen te doen, waardoor de waarde van de Certificaten daalt of nihil wordt.

De Certificaten zullen volgens planning verhandelbaar zijn via Nxchange. Het risico bestaat dat de samenwerking met Nxchange door één van de partijen wordt beëindigd.

**OVERIGE RISICO’S**

Door het meerderjarige karakter van de investering is de invloed van de belastingheffing op SBC Fintech en op het rendement van de Certificaten onzeker. SBC Fintech kan geconfronteerd worden met een wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming, die financieel ongunstig voor de investeerders kan uitvallen. De fiscale behandeling van een Certificaathouder kan in de loop der jaren door wijziging van Nederlandse wetgeving dan wel nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed. De fiscale positie van SBC Fintech is niet vooraf afgestemd met de belastingdienst. Indien de belastingdienst de gepresenteerde uitgangspunten niet volgt, kan dat leiden tot een negatieve invloed op de resultaten van SBC Fintech. SBC Fintech adviseert voorafgaand aan het maken van een keuze te investeren fiscaal advies te verkrijgen.

SBC Fintech loopt risico’s wanneer tegen haar een rechtszaak aangespannen wordt. Ongeacht of een ingestelde vordering ontvankelijk is loopt SBC Fintech de kans om financiële schade te lijden nu de uitkomst van gerechtelijke procedures veelal onzeker is. De kosten voor juridische bijstand zijn veelal hoog en deze kosten kunnen vaak slechts ten dele op de wederpartij verhaald worden, zelfs wanneer SBC Fintech in het gelijk wordt gesteld.

Een onzekere factor is de invloed van de politiek. Onder politieke risico’s worden verstaan risico’s met betrekking tot stabiliteit en legitimiteit van politieke instituten, ordelijke opvolging van de politieke leiders, transparantie bij de economische besluitvorming, nationale veiligheid en geopolitieke risico’s. Genoemde risico’s kunnen een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten van SBC Fintech.

SBC Fintech zal - met oog op het beperken van risico's - een aantal verzekeringen afsluiten ter dekking van normale bedrijfsmatige risico’s. Echter, het is onzeker of zij al hun risico’s kan afdekken door middel van verzekeringen. Het kan zijn dat verzekeringen geen of geen volledige dekking bieden voor specifieke risico’s of dat dekking onder die verzekeringen in de toekomst onmogelijk zal blijken. Bepaalde risico’s zijn onverzekerbaar zoals oorlogen, terroristische aanslagen en natuurrampen. Bovendien kunnen de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt leiden tot verhoging van de verzekeringspremies. Een en ander kan negatieve gevolgen hebben voor SBC Fintech.

De belangen van de Certificaathouders respectievelijk worden behartigd door (het bestuur van) de Stichting. De rechten van de Certificaathouders worden uitgeoefend door de Stichting in de mate en op de wijze als nader bepaald in de statuten en administratievoorwaarden van de Stichting. Een investeerder zal geen zeggenschap kunnen uitoefenen op aandelen in het kapitaal van SBC Fintech.

Signups

Name Role
Sjoerd Rietberg Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Elske Doets Holding Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Co Limmen Investor
Philip Vonk Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Jan Konijnenberg Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Wim Vermeer Investor
Ruud Schrijver Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
Anonymous Investor
René Peters Investor

Fundraise details

Funding goal €2,325,000.00
Fixed price €37.50
Minimum investment €37,687.50
Maximum investment €2,336,625.00
Opening date October 23 2019
Closing date December 10 2019

Documents