Fastned

Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Hendrik van Viersen
August 14 2019 12:33
T. Roozendaal
July 2 2019 10:45
Omar Kouriane
June 29 2019 12:53

Fastned Activity feed

Fastned BV posted an important announcement
August 28 2019 15:07

Nog 4 dagen kosteloos certificaten Fastned migreren naar Euronext // Only 4 days remaining to transfer DRs to Euronext for free

Bericht aan certificaathouders // Message to DR holders (English Below)

Geachte certificaathouder,

Zoals u waarschijnlijk niet is ontgaan is Fastned sinds 21 Juni genoteerd aan Euronext Amsterdam. U kunt overstappen naar Euronext Amsterdam door uw certificaten Fastned te migreren van Nx'change naar uw effectenrekening met toegang tot Euronext. De procedure hiervoor (zoals ook gecommuniceerd op 20 Juni) staat hieronder beschreven. Let op: tot en met 31 augustus 2019 dekt Fastned de kosten die gemoeid zijn met de Conversiestappen. Na de Initiële Migratie Periode zijn de kosten verbonden aan het uitvoeren van de Conversiestappen voor een individuele migratie, zoals eventuele vergoedingen gerekend door Nxchange, voor rekening van de betreffende Certificaathouder.

Vriendelijke groet,

Hugo Vink - Investor Relations


Migratieproces
Informatie voor de Fastned certificaathouders (de “Certificaathouders”) die over willen stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam is te vinden op Fastned’s website https://ir.fastnedcharging.com/. Certificaathouders die geen gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam zullen hun Certificaten op Nxchange kunnen blijven verhandelen zolang Nxchange deze optie op haar platform faciliteert.

Het migratieproces voor Certificaathouders die van Nxchange naar Euronext Amsterdam willen overstappen, bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:

(i) als een Certificaathouder nog geen effectenrekening met toegang tot Euronext Amsterdam heeft, zal een Certificaathouder een dergelijke effectenrekening bij een bank of effectenmakelaar moeten openen;
(ii) een Certificaathouder moet het conversieformulier invullen dat beschikbaar is op de website van Fastned (https://ir.fastnedcharging.com/) en een screenshot maken van zijn of haar Certificatenpositie op Nxchange;
(iii) het ingevulde conversieformulier samen met het bovengenoemde screenshot moet door de Certificaathouder per e-mail of post worden verstuurd aan ING (de “Noterings- en Betaalagent”);
(iv) de Fastned Administratie Stichting zal de huidige Certificaten (ISIN NL0010732244) van de betreffende Certificaathouder inwisselen voor nieuwe Certificaten (ISIN NL0013654809) die verhandelbaar zullen zijn op Euronext Amsterdam door een intrekking van de relevante bestaande Certificaten en gelijktijdige uitgifte van een gelijk aantal Certificaten;
(v) en de nieuwe Certificaten worden in girale vorm geleverd via de faciliteiten van Euroclear Nederland door de Noterings- en Betaalagent op de effectenrekening van de betreffende Certificaathouder.

Stappen (i) tot (iii) worden hierna de “Voorbereidende Stappen” genoemd en de stappen (iv) en (v) worden hierna de “Conversiestappen” genoemd. Bij ontvangst van het conversieformulier overeenkomstig stap (iii) hierboven, zal de Nxchange rekening van de desbetreffende Certificaathouder worden geblokkeerd en kan de Certificaathouder niet meer op Nxchange deze Certificaten verhandelen. Nadat het migratieproces is voltooid van Nxchange naar Euronext Amsterdam, is het niet mogelijk om de Certificaten die op Euronext Amsterdam verhandelbaar zijn terug om te zetten in Certificaten die op Nxchange verhandelbaar zijn.

De duur van het migratieproces is afhankelijk van de timing van de uitvoering van de Voorbereidende Stappen. Tot en met 31 augustus 2019 (de “Initiële Migratie Periode”) is het mogelijk om het migratieproces dagelijks af te ronden, wat resulteert in een periode van maximaal drie werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 1 september 2019 tot en met 9 oktober 2019 is het mogelijk het migratieproces wekelijks te voltooien, wat resulteert in een periode van maximaal vijf werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 10 oktober 2019 is het alleen mogelijk om het migratieproces op maandelijkse basis te voltooien. Fastned, de Fastned Administratie Stichting, Nxchange en de Noterings- en Betaalagent aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies geleden door een persoon als gevolg van een vertraging in de uitvoering van de Conversiestappen.

Tijdens de Initiële Migratie Periode dekt Fastned de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de Conversiestappen. Na de Initiële Migratie Periode zijn de kosten verbonden aan het uitvoeren van de Conversiestappen voor een individuele migratie, zoals eventuele vergoedingen gerekend door Nxchange voor rekening van de betreffende Certificaathouder. Afhankelijk van de bank of effectenmakelaar van een Certificaathouder, kunnen dergelijke kosten (gedeeltelijk) worden gedragen door de bank of effectenmakelaar van de Certificaathouder.

Informatie
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de notering aan Euronext Amsterdam, kunnen beleggers contact opnemen met Fastned Investor Relations via invest@fastnedcharging.com of +31 (0)20 705 53 80.

////////////

Dear holder of Fastned DRs,

As you are probably aware, Fastned listed on Euronext Amsterdam on 21 June. You can transfer your depositary receipts (DRs) of Fastned to your securities account with access to Euronext via the migration procedure that is laid out below (as also communicated on 20 June). Please note that Fastned will cover the costs involved in the effectuation of the Conversion Steps up to and including 31 Augustus 2019 . After the Initial Migration Period, the costs related to the effectuation of the Conversion Steps for an individual migration, such as any fees charged by Nxchange, will be for the account of the relevant DR holder.

Kind regards,

Hugo Vink - Investor Relations


Migration process
Information for DR holders who wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam is provided on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and via the Nxchange messaging system. DR holders that do not make use of the possibility to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam, will continue to be able to trade their DRs on Nxchange as long as Nxchange facilitates this option on its platform.

The migration process for DR holders that wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam will consist of the following main steps:

(i) in so far as a DR holder does not yet have a securities account with access to Euronext Amsterdam, a DR holder will need to open such a securities account with a bank or stockbroker;

(ii) a DR holder will need to complete the conversion form which is available on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and make a screenshot of its DR position on Nxchange;

(iii) the completed conversion form together with the aforementioned screenshot is to be submitted per e-mail or per post by the DR holder to ING (the “Listing and Paying Agent”);

(iv) the Fastned Administration Foundation will exchange the current DRs (ISIN NL0010732244) held by the relevant DR holder into new DRs (ISIN NL0013654809) that will be tradeable on Euronext Amsterdam by means of a cancellation of the relevant existing DRs and simultaneous issuance of an equivalent number of DRs;

(v) and the new DRs are delivered in book-entry form through the facilities of Euroclear Nederland by the Listing and Paying Agent to the securities account of the relevant DR holder.

Steps (i) through (iii) are hereinafter referred to as the “Preparatory Steps” and steps (iv) and (v) are hereinafter referred to as the “Conversion Steps”. Upon receipt of the conversion request pursuant to step (iii), the Nxchange account of the relevant DR holder will be locked and the DR holder will not be able to trade any DRs on Nxchange. After the migration process has been completed from Nxchange to Euronext Amsterdam, it will not be possible to re-convert DRs that are tradeable on Euronext Amsterdam back to DRs that are tradeable on Nxchange.

The duration of the migration process will depend on the timing of the effectuation of the Preparatory Steps. Up to and including 31 Augustus 2019 (the “Initial Migration Period”), it will be possible to complete the migration process on a daily basis, resulting in a time period of up to three business days for the effectuation of the Conversion Steps. From 1 September 2019 up to and including 9 October 2019, it will be possible to complete the migration process on a weekly basis, resulting in a time period of up to five business days for the effectuation of the Conversion Steps. As of 10 October 2019, it will only be possible to complete the migration process on a monthly basis. The Company, the Foundation, Nxchange and the Listing and Paying Agent do not accept any liability for any loss incurred by any person as a result of any delay in the effectuation of the Conversion Steps.

During the Initial Migration Period, Fastned will cover the costs involved in the effectuation of the Conversion Steps. After the Initial Migration Period, the costs related to the effectuation of the Conversion Steps for an individual migration, such as any fees charged by Nxchange, will be for the account of the relevant DR holder. Depending on a DR holder’s bank or stockbroker, such costs could (in part) be borne by the DR holder’s bank or stockbroker.

Information
For additional information with regard to the listing on Euronext Amsterdam, investors can contact Fastned Investor Relations, via invest@fastnedcharging.com, or +31 (0)20 705 53 80.

Fastned BV posted an important announcement
July 30 2019 07:36

Revenue Fastned grows by 230%

Revenue Fastned grows by 230%
Builder of European fast-charging network announces half-year results

Amsterdam, 30 July 2019. Fastned, the charging company that is building a European network of fast charging stations, reports a revenue growth of 230% compared to the same period in 2018. The revenue for the first half of 2019 amounted to €1.780 million. Fastned has been listed on Euronext Amsterdam since 21 June 2019 and had €15.3 million in cash at the end of June.

Fastned has again made strides to realise its mission: create freedom for the electric driver. The fast-charging network grew to a total of 102 stations at the end of June. With the opening of its first station in the United Kingdom, Fastned now has stations operational in three countries. The capacity of the total network has also been expanded by installing new and faster chargers at existing stations.

Results first half year 2019
Revenue: €1.780 million (230% vs. H1 2018)
Volume: 3,119 MWh (195% vs. H1 2018)
Active customers: 26,085 (174% vs. H1 2018)

Highlights:
- Fastned sold more electricity in H1 2019 than in the whole of 2018, avoiding 2,698 tons of CO2 emissions during the first half of the year.
- Fastned opened 17 new stations in the first 6 months of the year - including its first station in the UK - bringing the total up to 102 operational stations by the end of June (currently 106 stations).
- Fastned won a tender awarded by the Swiss Federal Roads Office (FEDRO) for 20 fast charging stations for a period of 30 years and a second tender in the UK led by the North East Joined Transport Committee.
In the latter, Fastned will build and operate five fast charging stations (hubs) for electric vehicles across the region.
- Fastned passed the EBITDA break-even point during the first quarter of 2019 on an operating level. Gross profit for H1 2019 was €1.411 million (+269)% vs H1 2018.
- In March, Fastned raised €10.689 million via an issue of bonds.
- Fastned listed on Euronext Amsterdam on June 21st. Thereby gaining access to more and larger investors to finance future expansion as well as improving liquidity for existing certificate holders.
- Fastned as expected reports a net loss of €4.432 million excluding €826 thousand non-recurring costs related to the listing on Euronext Amsterdam.

The full half year report for 2019 can be found at ir.fastnedcharging.com and as an attachment to this press release.

FastnedNiels Korthals Altes wrote a post about Fastned BV
June 25 2019 22:55

Category: Other

Beste Kees, we beantwoorden alle vragen maar door de veelheid kan het helaas wat langer duren. Onze excuses daarvoor

kees Schooleman wrote a post about Fastned BV
June 25 2019 18:13

Category: Other

Hoi Alida, dat staat de koers inmiddels niet meer, maar ik krijg ook geen reactie op meerdere vragen. Ik vraag me af hoe dat kan!

Alida Hoek asked a question about Fastned BV
June 21 2019 19:57

Category: Shareholders

Hoe kan dat de koers van Fastned op NXchange op 21,10 staat en op Euronext 59?

Pieter Baron wrote a post about Fastned BV
June 21 2019 15:36

Category: Other

wat is er de de oorzaak van dat de aandelen Fastned ,na afzien van de emissie nieuwe aandelen door Fastned, op de amsterdamse beurs met ca 250% in waarde stijgt?

Nxchange posted an important announcement
June 21 2019 12:36

Important announcement from Nxchange

Nxchange has temporarily removed the 10% rate collar for equity transactions in Fastned depository receipts. It is now possible to place orders outside the rate collar boundary.

Nxchange continues to monitor the market. For further questions please contact Nxchange on +31 (0) 20 2404360 on workdays between 9 AM and 6 PM or by mail: support@nxchange.com
Nxchange posted an important announcement
June 20 2019 18:39

Dual-listing Fastned op Nxchange en Euronext // Dual-listing Fastned on Nxchange and Euronext

(English below)

Amsterdam, 20 juni 2019 – Fastned zal morgen een dual-listed company zijn door haar beursgang op Euronext Amsterdam. Dit betekent dat de Fastned certificaten op twee verschillende beurzen verhandeld kunnen worden. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat dit voor uw certificaten van aandelen Fastned op Nxchange betekent. Er verandert niks, alleen op het moment dat u uw certificaten van aandelen wilt verhandelen op Euronext dient u deze over te hevelen naar Euronext. Certificaten van aandelen Fastned kunnen vanaf morgen zoals gebruikelijk 24/7 op Nxchange worden verhandeld en via reguliere tijden op Euronext. Hieronder een paar veelgestelde vragen uitgelicht.

Wat gaat er gebeuren?
Fastned heeft aangekondigd nieuwe certificaten van aandelen uit te geven en deze verhandelbaar te maken op Euronext. De bestaande aandelen blijven genoteerd aan Nxchange, maar Fastned biedt Nxchange beleggers ook de mogelijkheid om hun certificaten van aandelen te verhandelen op Euronext. Hiervoor dient u wel uw beleggingsportefeuille naar Euronext over te hevelen. U bent dit echter niet verplicht.

Hoe gaat het overhevelen van certificaten van aandelen Fastned in zijn werk?
De certificaten van aandelen die op Nxchange genoteerd staan kunnen niet zonder meer worden overgeheveld naar Euronext. Fastned heeft ervoor gekozen de nieuw uit te geven certificaten op een andere ISIN-code uit te geven dan de bestaande certificaten. Op verzoek van de belegger ruilt Fastned bestaande certificaten om in een nieuw certificaat. Op Euronext zijn alleen de nieuwe certificaten verhandelbaar.

In hoeverre verschillen de “Nxchange Fastned certificaten” van de “Euronext Fastned certificaten”?
Het enige verschil tussen de beide certificaten is de ISIN-code. Er is geen verschil in rechten of te verwachten financiële vergoedingen. Bij omwisseling ontvangt u dan ook, ongeacht de koers op beide beurzen, één nieuw certificaat bij inlevering van één bestaand certificaat.

Welke procedure moet ik volgen?
Op de website van Fastned is een document geplaatst, waarin de migratieprocedure duidelijk is uitgelegd. Dit formulier heeft u nodig om uw Fastned certificaten om te zetten. ING-bank, als “listing agent” van de nieuwe certificaten van aandelen Fastned, heeft daarbij een coördinerende rol.

Welke kosten brengt de omwisseling met zich mee?
Voor de omwisseling van de certificaten moet Nxchange kosten maken, die we in rekening brengen bij de investeerder. De hoogte van die kosten kunt u vinden op www.nxchange.com/fees. Tot 31 augustus 2019 zal Fastned de kosten van deze omwisseling voor haar rekening nemen.

Voor meer vragen kunt u altijd direct contact opnemen met Nxchange via +31 (0)20 2404360 op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur of per mail: support@nxchange.com

//////

Amsterdam, 20th June 2019 - Fastned will be a dual-listed company tomorrow due to its IPO on Euronext Amsterdam. This means that the Fastned certificates can be traded on two different exchanges. We can imagine that you are wondering what this means for your Fastned depositary receipts on Nxchange. Nothing will change, only when you want to trade your depository receipts on Euronext you have to transfer them to Euronext. A few frequently asked questions are explained below.

What is going to happen?
Fastned has announced that it will issue new depositary receipts for shares and make them tradable on Euronext. The existing shares remain listed on Nxchange, but Fastned also offers Nxchange investors the opportunity to trade their depository receipts on Euronext. For this you need to transfer your Fastned depository receipts to Euronext. However, you are not required to do this.

How does the transfer of depository receipts for Fastned shares work?
The depositary receipts listed on Nxchange cannot simply be transferred to Euronext. The newly issued certificates have a different ISIN code than the existing certificates. At the investor's request Fastned exchange any currently existing certificate for a new certificate, which can be traded then on Euronext.


To what extent do the "Nxchange depositary receipts" differs from the "Euronext Fastned certificates"?
The only difference between the two certificates is the ISIN code. There is no difference in rights or expected financial compensation. Upon exchange, you will therefore receive, regardless of the rate on both exchanges, one new certificate upon submission of one existing certificate.

Which procedure should I follow?
On the Fastned website a document has been placed, in which the migration procedure is clearly explained. You need this form to convert your Fastned certificates. ING bank, as the "listing agent" of the new Fastned shares, has a role as coordinator in this process.

What costs does the exchange entail?
Nxchange incurs costs for the exchange of the certificates, which we charge to the investor. Please find the fees for this transaction at www.nxchange.com/fees. Until 31st August 2019, Fastned reimburses the costs of the exchange for all exchanges.

For more questions you can always contact Nxchange directly on +31 (0) 20 2404360 on workdays between 9 AM and 6 PM or by mail: support@nxchange.com
Fastned BV posted an important announcement
June 20 2019 16:55

Fastned morgen genoteerd op Euronext; emissie nieuwe certificaten van aandelen uitgesteld

Fastned morgen genoteerd op Euronext; emissie nieuwe certificaten van aandelen uitgesteld

Amsterdam, 20 juni 2019. Fastned B.V. ("Fastned" of de "Vennootschap"), het snellaadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations voor volledig elektrische voertuigen bouwt, start vrijdag haar notering op Euronext Amsterdam. De vorige week aangekondigde emissie van nieuwe certificaten van aandelen wordt echter uitgesteld in verband met markt-gerelateerde omstandigheden, waaronder de toegenomen onzekerheid deze week over het kabinetsbeleid aangaande de stimulering van elektrisch rijden. De handel in certificaten van aandelen op Euronext start morgen, vrijdag 21 juni 2019.

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snelle laadstations. Onlangs opende Fastned in het Verenigd Koninkrijk haar eerste station en de onderneming bouwt momenteel aan laadstations in Duitsland en Nederland. Fastned heeft al een netwerk van 101 stations, waarvan 88 in Nederland en 12 in Duitsland. Afgelopen jaren groeide de omzet van Fastned met 10% maand op maand en loopt daarmee voor op de groei van het aantal elektrische auto’s. Investeren in de groei van haar netwerk is de reden voor Fastned om te noteren aan Euronext. Deze notering zal de toegang van Fastned tot de kapitaalmarkt vergroten en Fastned extra financieringsflexibiliteit geven, om de groeistrategie te helpen realiseren.

Een week geleden publiceerde Fastned haar voornemen om de notering aan Euronext te combineren met de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen. Dit deed zij op basis van positieve signalen vanuit de markt. Echter, op basis van de huidige markt-gerelateerde omstandigheden, waaronder de toegenomen onzekerheid aangaande de stimulering van elektrisch rijden, en de respons vanuit beleggers in de afgelopen dagen hieromtrent, heeft Fastned besloten de emissie uit te stellen.

Voor Fastned betekent dit dat zij vrijdag 21 juni 2019 noteert aan Euronext, waarmee de gewenste toegang tot een grotere kapitaalmarkt wordt gerealiseerd. Het niet doorgaan van de emissie betekent dat er geen verwatering is voor huidige certificaathouders bij de beursgang. Voor de komende periode verwacht Fastned haar onderneming verder te laten groeien en nieuwe laadstations te realiseren. Deze ontwikkelingen worden gefinancierd uit de obligatie-uitgiften en kapitaalstortingen van afgelopen jaar. Ook deze nieuwe stations zullen gaan bijdragen aan de toekomstige omzetgroei en winstgevendheid. Afhankelijk van de ontwikkeling van het marktsentiment zal Fastned op termijn mogelijk met een nieuwe aanbieding voor investeerders komen.

Daarnaast zal Fastned vanaf 25 juni 2019 een raad van commissarissen hebben, bestaande uit Bart Lubbers als voorzitter (Bart is één van de oprichters van Fastned), en Hans Streng (vice-voorzitter) en Hans Michels als onafhankelijke leden.

Michiel Langezaal (mede-oprichter en CEO): “Ik ben heel trots dat Fastned morgen een notering aan Euronext krijgt. Dit is een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van het bedrijf. De uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen is nu uitgesteld, maar met de notering aan Euronext zijn de mogelijkheden voor financiering uitgebreid.”

Migratieproces
Informatie voor de Fastned certificaathouders (de “Certificaathouders”) die over willen stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam is te vinden op Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) en via het Nxchange berichtensysteem. Certificaathouders die geen gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam zullen hun Certificaten op Nxchange kunnen blijven verhandelen zolang Nxchange deze optie op haar platform faciliteert.

Het migratieproces voor Certificaathouders die van Nxchange naar Euronext Amsterdam willen overstappen, bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:

(i) als een Certificaathouder nog geen effectenrekening met toegang tot Euronext Amsterdam heeft, zal een Certificaathouder een dergelijke effectenrekening bij een bank of effectenmakelaar moeten openen;
(ii) een Certificaathouder moet het conversieformulier invullen dat beschikbaar is op de website van Fastned (https://ir.fastnedcharging.com/) en een screenshot maken van zijn of haar Certificatenpositie op Nxchange;
(iii) het ingevulde conversieformulier samen met het bovengenoemde screenshot moet door de Certificaathouder per e-mail of post worden verstuurd aan ING (de “Noterings- en Betaalagent”);
(iv) de Fastned Administratie Stichting zal de huidige Certificaten (ISIN NL0010732244) van de betreffende Certificaathouder inwisselen voor nieuwe Certificaten (ISIN NL0013654809) die verhandelbaar zullen zijn op Euronext Amsterdam door een intrekking van de relevante bestaande Certificaten en gelijktijdige uitgifte van een gelijk aantal Certificaten;
(v) en de nieuwe Certificaten worden in girale vorm geleverd via de faciliteiten van Euroclear Nederland door de Noterings- en Betaalagent op de effectenrekening van de betreffende Certificaathouder.

Stappen (i) tot (iii) worden hierna de “Voorbereidende Stappen” genoemd en de stappen (iv) en (v) worden hierna de “Conversiestappen” genoemd. Bij ontvangst van het conversieformulier overeenkomstig stap (iii) hierboven, zal de Nxchange rekening van de desbetreffende Certificaathouder worden geblokkeerd en kan de Certificaathouder niet meer op Nxchange deze Certificaten verhandelen. Nadat het migratieproces is voltooid van Nxchange naar Euronext Amsterdam, is het niet mogelijk om de Certificaten die op Euronext Amsterdam verhandelbaar zijn terug om te zetten in Certificaten die op Nxchange verhandelbaar zijn.

De duur van het migratieproces is afhankelijk van de timing van de uitvoering van de Voorbereidende Stappen. Tot en met 31 augustus 2019 (de “Initiële Migratie Periode”) is het mogelijk om het migratieproces dagelijks af te ronden, wat resulteert in een periode van maximaal drie werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 1 september 2019 tot en met 9 oktober 2019 is het mogelijk het migratieproces wekelijks te voltooien, wat resulteert in een periode van maximaal vijf werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 10 oktober 2019 is het alleen mogelijk om het migratieproces op maandelijkse basis te voltooien. Fastned, de Fastned Administratie Stichting, Nxchange en de Noterings- en Betaalagent aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies geleden door een persoon als gevolg van een vertraging in de uitvoering van de Conversiestappen.

Tijdens de Initiële Migratie Periode dekt Fastned de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de Conversiestappen. Na de Initiële Migratie Periode zijn de kosten verbonden aan het uitvoeren van de Conversiestappen voor een individuele migratie, zoals eventuele vergoedingen gerekend door Nxchange voor rekening van de betreffende Certificaathouder. Afhankelijk van de bank of effectenmakelaar van een Certificaathouder, kunnen dergelijke kosten (gedeeltelijk) worden gedragen door de bank of effectenmakelaar van de Certificaathouder.

Informatie
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de notering aan Euronext Amsterdam, kunnen beleggers contact opnemen met Fastned Investor Relations via invest@fastnedcharging.com of +31 (0)20 705 53 80.

Fastned BV posted an important announcement
June 20 2019 16:52

Fastned will list on Euronext tomorrow; issue of new depositary receipts postponed

Fastned will list on Euronext tomorrow; issue of new depositary receipts postponed

Amsterdam, 20 June 2019. Fastned B.V. ("Fastned" or the "Company"), the fast-charging company that is building a European network of fast-charging stations for fully electric vehicles, will start trading on Euronext Amsterdam this Friday. The issue of new depositary receipts announced last week is being postponed due to market-related circumstances, including the increased uncertainty this week about goverment policy in relation to fiscal incentives for electric vehicles in the Netherlands. Trading in depository receipts on Euronext will start tomorrow, Friday, June 21, 2019.

Fastned is building a European network of fast charging stations and recently opened its first station in the United Kingdom. The company is currently building charging stations in Germany and the Netherlands. Fastned already has a network of 101 stations, 88 of which in the Netherlands and 12 in Germany. In recent years, Fastned's revenue grew by 10% month on month, outpacing the growth in the number of electric cars. Investing in the growth of its network is the reason for Fastned to list on Euronext. This listing will increase Fastned's access to capital markets and gives Fastned additional funding flexibility to help realise its growth strategy.

A week ago, Fastned published its intention to combine its listing on Euronext with the issue of new depository receipts. This was done on the basis of positive signals from the market. However, based on current market-related circumstances, including increased uncertainty regarding fiscal stimulation of electric vehicles in the Netherlands, and the response from investors in recent days on this matter, Fastned has decided to postpone the issue.

For Fastned, this means that it will list on Euronext on Friday, 21 June 2019, thereby achieving its goal to gain access to a larger capital market. The postponement of the issue means that there will be no dilution for current holders of the depository receipts. In the coming period, Fastned expects to continue its growth path and add new charging stations to its network. These developments are funded with proceeds from earlier bond issues and capital raises. These new stations will also contribute to future revenue growth and profitability. Depending on the development of market sentiment, Fastned may in due time come to market with a new offer.

In addition, from 25 June 2019 Fastned will have a supervisory board consisting of Bart Lubbers as chairman (Bart is one of the founders of Fastned), and Hans Streng (vice-chairman) and Hans Michels as independent members.

Michiel Langezaal (Co-founder & CEO): “I am very proud that tomorrow Fastned will be listed on Euronext. This is an important milestone in the development of the company. The issue of new depositary receipts for shares has now been postponed, but the listing on Euronext has expanded the possibilities for financing. "

Migration process
Information for DR holders who wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam is provided on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and via the Nxchange messaging system. DR holders that do not make use of the possibility to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam, will continue to be able to trade their DRs on Nxchange as long as Nxchange facilitates this option on its platform.

The migration process for DR holders that wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam will consist of the following main steps:

(i) in so far as a DR holder does not yet have a securities account with access to Euronext Amsterdam, a DR holder will need to open such a securities account with a bank or stockbroker;

(ii) a DR holder will need to complete the conversion form which is available on Fastned’s website (https://ir.fastnedcharging.com/) and make a screenshot of its DR position on Nxchange;

(iii) the completed conversion form together with the aforementioned screenshot is to be submitted per e-mail or per post by the DR holder to ING (the “Listing and Paying Agent”);

(iv) the Fastned Administration Foundation will exchange the current DRs (ISIN NL0010732244) held by the relevant DR holder into new DRs (ISIN NL0013654809) that will be tradeable on Euronext Amsterdam by means of a cancellation of the relevant existing DRs and simultaneous issuance of an equivalent number of DRs;

(v) and the new DRs are delivered in book-entry form through the facilities of Euroclear Nederland by the Listing and Paying Agent to the securities account of the relevant DR holder.

Steps (i) through (iii) are hereinafter referred to as the “Preparatory Steps” and steps (iv) and (v) are hereinafter referred to as the “Conversion Steps”. Upon receipt of the conversion request pursuant to step (iii), the Nxchange account of the relevant DR holder will be locked and the DR holder will not be able to trade any DRs on Nxchange. After the migration process has been completed from Nxchange to Euronext Amsterdam, it will not be possible to re-convert DRs that are tradeable on Euronext Amsterdam back to DRs that are tradeable on Nxchange.

The duration of the migration process will depend on the timing of the effectuation of the Preparatory Steps. Up to and including 31 Augustus 2019 (the “Initial Migration Period”), it will be possible to complete the migration process on a daily basis, resulting in a time period of up to three business days for the effectuation of the Conversion Steps. From 1 September 2019 up to and including 9 October 2019, it will be possible to complete the migration process on a weekly basis, resulting in a time period of up to five business days for the effectuation of the Conversion Steps. As of 10 October 2019, it will only be possible to complete the migration process on a monthly basis. The Company, the Foundation, Nxchange and the Listing and Paying Agent do not accept any liability for any loss incurred by any person as a result of any delay in the effectuation of the Conversion Steps.

During the Initial Migration Period, Fastned will cover the costs involved in the effectuation of the Conversion Steps. After the Initial Migration Period, the costs related to the effectuation of the Conversion Steps for an individual migration, such as any fees charged by Nxchange, will be for the account of the relevant DR holder. Depending on a DR holder’s bank or stockbroker, such costs could (in part) be borne by the DR holder’s bank or stockbroker.

Information
For additional information with regard to the listing on Euronext Amsterdam, investors can contact Fastned Investor Relations, via invest@fastnedcharging.com, or +31 (0)20 705 53 80.