Fastned

Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Jean-Paul Wagner
May 24 2019 16:49
Jeffrey Timman
May 23 2019 18:02
Cobie Groenendijk
May 21 2019 23:42

Fastned Activity feed

Nxchange posted an important announcement
May 22 2019 13:03

Certificaten Fastned blijven genoteerd op Nxchange naast de aangekondigde notering op Euronext Amsterdam

Amsterdam, 22 mei 2019 – Fastned kondigde op 9 april 2019 haar intentie aan om een beursnotering aan te vragen op Euronext Amsterdam. Beleggers krijgen hierdoor op termijn de mogelijkheid om certificaten Fastned op verschillende Nederlandse beurzen te verhandelen. De notering op Euronext Amsterdam zal naar verwachting gerealiseerd worden op 14 juni 2019. Certificaathouders kunnen vanaf dan hun stukken verhandelen op zowel de 24/7 Next Generation Stock Exchange van Nxchange, als op de traditionele beurs van Euronext Amsterdam.

Nxchange heeft besloten de beleggers in certificaten van aandelen Fastned de mogelijkheid te blijven bieden deze ook te kunnen verhandelen via de 24/7 beurs van Nxchange. Dit principe staat ook wel bekend als dat van een ‘dual-listed company’, wat vaker voorkomt in de financiële markten. Als een aandeel op twee beurzen is genoteerd, dan kan er een verschil in koers ontstaan.

Effecten die momenteel verhandeld worden op Nxchange kunnen niet zonder meer worden verhandeld op Euronext Amsterdam en omgekeerd. Via Nxchange aangekochte effecten moeten eerst worden overgeschreven naar een broker die is aangesloten bij Euronext, voordat zij op Euronext kunnen worden verhandeld. Dat proces kost enkele dagen. Het omgekeerde geldt voor effecten die in de toekomst via Euronext gekocht worden.

Er is geen koppeling tussen Euronext en Nxchange. Door het verschil in handelsmethodiek (Euronext handelt van 9:00 tot 17:40, Nxchange 24 uur per dag, inclusief de feestdagen) kunnen de koersen afwijken. Oorzaak daarvan kan zijn het verschil in handelsmoment en/of de liquiditeit op de beurs waarop wordt gehandeld op het moment van de transactie.

Certificaathouders van aandelen Fastned kunnen voor vragen direct contact opnemen met Nxchange op +31 (0)20 2404360 op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de FAQ pagina van Nxchange.

========================================

Certificates Fastned to Remain Listed on Nxchange in Addition to the Announced Listing on Euronext Amsterdam

Amsterdam, 22 May 2019 - On 9 April 2019, Fastned announced its intention to request a listing on Euronext Amsterdam. As a result, investors will be able to trade Fastned certificates on multiple Dutch stock exchanges. The listing on Euronext Amsterdam is expected to be realized on June 14th 2019. From that date, certificate holders can trade their shares on both the 24/7 Next Generation Stock Exchange of Nxchange, as well as the more traditional stock exchange of Euronext Amsterdam.

Nxchange has decided to continue to offer investors of certificates of Fastned shares the opportunity to continue trading these on the 24/7 stock exchange of Nxchange. This principle is also known as that of a dual-listed company, which is common in the financial markets. If a share is listed on two stock exchanges, a difference in price may arise.

Securities currently traded on Nxchange cannot be traded on Euronext Amsterdam and vice versa. Securities traded via Nxchange must first be transferred to a broker affiliated with Euronext before they can be traded on Euronext. This process can take a few days. The reverse applies to securities that will be purchased via Euronext in the future.

There is no link between Euronext and Nxchange. Due to the difference in trading hours (Euronext trades from 9:00 am to 5:40 pm, Nxchange trades 24 hours a day including public holidays), the rates may differ. The cause of this may be the difference in trading time and/ or the liquidity on the stock exchange that is traded at the time of the transaction.

Holders of depository receipts for shares in Fastned can directly contact Nxchange on +31 (0) 20 2404360 on working days between 9 a.m. and 6 p.m. For more information you can also visit the Nxchange FAQ page.
Fastned BV posted an important announcement
May 21 2019 07:39

Fastned publiceert haar Euronext Amsterdam noteringsprospectus // Fastned publishes its Euronext Amsterdam listing prospectus

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

//////////

Fastned publiceert haar Euronext Amsterdam noteringsprospectus

Amsterdam, 21 mei 2019. Fastned B.V. ("Fastned" of de "Vennootschap"), het snellaadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations voor volledig elektrische voertuigen bouwt, publiceert vandaag een noteringsprospectus voor haar beoogde notering aan Euronext Amsterdam. De notering zal naar verwachting plaatsvinden op 14 juni 2019.

Daarnaast maakt Fastned bekend dat het op operationeel niveau EBITDA* break-even heeft bereikt in het gehele eerste kwartaal van 2019, exclusief kosten gerelateerd aan de uitbreiding van het netwerk. Dit betekent dat in deze periode zowel de directe bedrijfskosten van Fastned met betrekking tot de stations, als ook de indirecte bedrijfskosten die verband houden met de lopende activiteiten van het bestaande netwerk werden gedekt door de brutowinst.

Reden voor de notering aan Euronext Amsterdam en de publicatie van een noteringsprospectus
Fastned streeft naar een Europees netwerk van snellaadstations. Een notering aan Euronext Amsterdam is een logische volgende stap omdat het Fastned extra financieringsflexibiliteit geeft en betere toegang tot de kapitaalmarkten biedt, waardoor Fastned’s groeistrategie beter gerealiseerd kan worden. Bovendien zal het Fastned’s profiel en merkbekendheid verbeteren bij investeerders, zakelijke partners, klanten en werknemers.

Fastned is voornemens op 14 juni 2019 aan Euronext Amsterdam te noteren. Zoals aangekondigd op 9 april 2019 streeft Fastned ernaar om haar notering aan Euronext Amsterdam te gebruiken voor de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen om de kapitaaluitgaven voor de netwerkuitbreiding en implementatie van de groeistrategie te helpen financieren. De timing van een dergelijke uitgifte is afhankelijk van economische en marktomstandigheden, de snelheid van de uitrol van de groeistrategie van het bedrijf en de marktvraag.

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (de “AFM”) heeft het prospectus voor de notering van Fastned aan Euronext Amsterdam goedgekeurd. Het prospectus is nu beschikbaar op de website van Fastned (ir.fastnedcharging.com), behoudens beperkingen op grond van het effectenrecht in bepaalde rechtsgebieden.

De publicatie van het noteringsprospectus markeert een nieuwe stap richting het realiseren van de Euronext-notering en zal worden gebruikt om beleggers meer informatie te geven over het bedrijf en de sector waarin het opereert.

Fastned is momenteel genoteerd op het handelsplatform Nxchange in Nederland. Op 9 april 2019 heeft Fastned haar overeenkomst met Nxchange beëindigd. De overeenkomst vervalt na het verstrijken van een opzegtermijn van zes maanden. Handelen op Nxchange blijft mogelijk zolang Nxchange deze optie op haar platform faciliteert. Fastned zal eigenaren van certificaten van aandelen die willen overstappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam via haar website (ir.fastnedcharging.com) en via het Nxchange-berichtensysteem informeren over hoe ze kunnen overstappen.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: "Ik ben blij dat we de datum van onze beoogde notering aan Euronext Amsterdam hebben vastgesteld. De notering geeft Fastned extra financieringsflexibiliteit en biedt meer beleggers de mogelijkheid om in Fastned te investeren. Fastned groeit snel en we zijn trots dat we in het eerste kwartaal van dit jaar operationeel EBITDA break-even hebben gedraaid. Fastned is goed gepositioneerd om rechtstreeks te profiteren van de transitie naar volledig elektrische voertuigen omdat onze snellaadstations zijn ontworpen om mee te groeien met de verwachte toename van de vraag naar openbaar snelladen."

Operationeel bedrijf EBITDA break-even, exclusief kosten gerelateerd aan uitbreiding:
Fastned maakt vandaag bekend dat het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar operationeel EBITDA break-even heeft bereikt. Dit betekent dat de brutowinst van Fastned in het eerste kwartaal van 2019 alle directe bedrijfskosten dekte (de kosten die rechtstreeks verband houden met de stations, zoals netaansluitingskosten, huur en onderhoud), evenals de indirecte bedrijfskosten die kunnen worden toegeschreven aan de lopende activiteiten van het bestaande netwerk van Fastned, dat voornamelijk salarissen en andere kosten omvat die gerelateerd zijn aan de exploitatie van het bestaande netwerk, zoals kantoorhuur, algemene kosten, klantenservice en administratie. Het niveau van operationeel EBITDA break-even is gebaseerd op de huidige splitsing van operationele uitgaven van Fastned, waarbij 25% van de indirecte operationele kosten (exclusief afschrijvingen) in het eerste kwartaal van 2019 toe te schrijven was aan de exploitatie van het bestaande netwerk, terwijl de andere 75% gerelateerd was aan de uitbreiding van het netwerk**.

Vaststelling van de waarde van opties toegekend onder het werknemersoptieplan van Fastned:
Fastned maakt gebruik van een op aandelen gebaseerd optieplan om haar werknemers te stimuleren door middel van een betere afstemming van belangen van werknemers en haar certificaathouders. Als onderdeel van de jaarlijkse financiële verslaglegging stelt Fastned, in overeenstemming met de IFRS-vereisten op de toekenningsdatum, de reële waarde van alle opties vast die in dat jaar zijn toegekend in het kader van haar optieplan voor werknemers. Voor een vaststelling van de waarde van de opties heeft Fastned rekening gehouden met de uitkomsten van het toepassen van het Black Scholes-model, alsmede andere relevante factoren, zoals de imperfectie van de onderliggende veronderstellingen van het Black Scholes-model, de marktprijs van de certificaten en de illiquiditeit van de certificaten, allemaal op de toekenningsdatum van de relevante opties. Op basis van al deze factoren concludeerde Fastned in haar jaarverslag 2018 dat de gewogen gemiddelde reële waarde van de uitstaande opties in het kader van haar optieplan voor werknemers toegekend in 2015, 2017 en 2018 nul was.

In dit persbericht wil Fastned verduidelijken op welke manier Fastned de reële waarde van de opties die in het verleden in het kader van haar optieplan zijn toegekend heeft vastgesteld. Het vaststellen van de waarde van de opties op hun toekenningsdatum door uitsluitend het standaard Black Scholes-model toe te passen, zou optiewaarden opleveren van € 7,65 (voor de opties toegekend in 2015), € 3,95 (voor de opties toegekend in 2017) en € 5,63. (voor de opties toegekend in 2018). Fastned is echter van mening dat de opties geen of geen significante waarde hadden op hun toekenningsdatum, omdat (i) het Black Scholes-model uitgaat van perfecte liquiditeit, wat niet het geval was op Nxchange op de relevante toekenningsdatum, (ii) het ontbreken van een financieringsprogramma om werknemers te helpen bij het kopen van certificaten bij het uitoefenen van hun opties het voor werknemers lastig maakte om een ​​aanzienlijk aantal opties uit te oefenen, (iii) de extreme illiquiditeit op Nxchange het moeilijk maakte - zo niet onmogelijk - voor werknemers om een ​​aanzienlijk aantal opties uit te oefenen zonder de beurskoers van de certificaten te verlagen, (iv) op de relevante datum van toekenning de uitoefenprijs aanzienlijk hoger was dan de marktprijs gedurende een aanzienlijke periode en (v) de opties niet overdraagbaar zijn.

Meer details over de waardering van de opties die zijn toegekend in het kader van het werknemersoptieplan van Fastned zijn te vinden in het noteringsprospectus.

Management team en bestuur:
Fastned heeft momenteel 51 werknemers in Amsterdam en op haar kantoren in Keulen, Parijs, Londen en Gent, waarvan de overgrote meerderheid werkt aan de groei van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

Het bestuur van Fastned zal vanaf de notering aan Euronext Amsterdam bestaan ​​uit twee leden, Michiel Langezaal, een van de oprichters en Chief Executive Officer, en Niels Korthals Altes, de Chief Commercial Officer en Head of Funding. Beiden zijn ervaren professionals in deze jonge maar snel groeiende industrie.

Vanaf het moment dat Fastned aan Euronext Amsterdam genoteerd is, zal Fastned bovendien een raad van commissarissen hebben, bestaande uit Bart Lubbers als voorzitter (Bart is een van de oprichters van Fastned) en Hans Streng (vice-voorzitter) en Hans Michels als onafhankelijke leden.

Alle aandelen in het kapitaal van Fastned worden gehouden door de Fastned Administratie Stichting, die op haar beurt certificaten van aandelen uitgeeft aan beleggers. Deze structuur werd op 7 maart 2014 geïmplementeerd en blijft bestaan ​​na de Euronext notering.

Beschikbaarheid van het prospectus van de aanbieding:
Het noteringsprospectus is goedgekeurd door de AFM. Het prospectus, dat een Nederlandse samenvatting bevat, is elektronisch beschikbaar via de website van Fastned (ir.fastnedcharging.com), behoudens beperkingen op grond van het effectenrecht in bepaalde rechtsgebieden.

Daarnaast is op het hoofdkantoor van Fastned (James Wattstraat 77-79, Amsterdam, telefoon +31 (0)20 715 53 16) tijdens normale kantooruren een hardcopy noteringsprospectus kosteloos verkrijgbaar vanaf de datum van publicatie van het prospectus tot ten minste het moment van de daadwerkelijke notering.

Eerdere aankondigingen met betrekking tot de aanbieding:
Op 9 april 2019 kondigde Fastned het voornemen aan op Euronext Amsterdam te noteren. Het persbericht is beschikbaar op de website van Fastned (ir.fastnedcharging.com).

Informatie:
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de beoogde notering aan Euronext Amsterdam, kunnen beleggers contact opnemen met Fastned Investor Relations via invest@fastnedcharging.com of +31 (0)20 705 53 80.

* EBITDA wordt gedefinieerd als winst vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie, wat een niet-IFRS maatstaf is
** Bij de berekening van de operationele EBITDA heeft Fastned ook IFRS 16 toegepast ten aanzien van haar lease en huurovereenkomsten, zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019, met gebruikmaking van de aangepaste retrospectieve IFRS methode.


////////////

Fastned publishes its Euronext Amsterdam listing prospectus

Amsterdam, 21 May 2019. Fastned B.V. (“Fastned” or the “Company”), the charging company that is building a European network of fast charging stations for fully electric vehicles, publishes a listing prospectus today for its intended listing on Euronext Amsterdam. The listing is expected to take place on 14 June 2019.

Furthermore, Fastned announces that it reached EBITDA* break-even over the first quarter of 2019 on an operating level, excluding expansion related costs. This means that in that period Fastned’s direct operating costs related to the stations, as well as indirect operating costs related to the ongoing operations of the existing network, were covered by its gross profit.

Rationale for the listing on Euronext Amsterdam and the publication of a listing prospectus
Fastned aims to build a European network of fast charging stations. A listing on Euronext Amsterdam is a logical next step in the development of Fastned as it will create additional funding flexibility and broaden Fastned’s access to the capital markets to help implement its growth strategy. In addition, it will further enhance Fastned’s profile and brand recognition with investors, business partners, customers and employees.

Fastned intends to list on Euronext Amsterdam on 14 June 2019. As announced on 9 April 2019, Fastned aims to actively use its Euronext Amsterdam listing for the issuance of new depositary receipts for shares to help fund the capital expenditures associated with its ongoing roll-out and implementation of its growth strategy. The timing of such issuance is subject to economic and market conditions, speed of the roll-out of the Company’s growth strategy and market demand.

The Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten, the “AFM”) has approved the prospectus for Fastned’s listing on Euronext Amsterdam, which is now available on Fastned’s website (ir.fastnedcharging.com), subject to securities law restrictions in certain jurisdictions.

Publication of the listing prospectus marks a new step towards realising the Euronext listing and will be used to provide more information to investors about the company and the industry in which it operates.

Fastned is currently listed on the trading platform Nxchange in the Netherlands. On 9 April 2019 Fastned terminated its agreement with Nxchange. The agreement will expire at the expiration of a six month notice period. Trading remains possible on Nxchange as long as Nxchange facilitates this option on its platform. Fastned will inform holders of depository receipts who wish to migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam on its website (ir.fastnedcharging.com) and via the Nxchange messaging system, on how such holders can migrate from Nxchange to Euronext Amsterdam.

Michiel Langezaal, CEO of Fastned: “I’m excited that we’ve now set a date for our intended listing on Euronext Amsterdam. The listing will create additional funding flexibility and will offer more investors the possibility to invest in Fastned. Fastned is growing fast and we’re proud to have achieved operational company EBITDA break-even over the first quarter of this year. We’re well positioned to benefit directly from the transition to full electric vehicles, because our fast charging stations are designed to scale with the expected increase in demand for public fast charging.”

Operational company EBITDA break-even excluding expansion related costs:
Fastned announces today that it has reached the operational company EBITDA break-even level in the first quarter of this year. This means that Fastned’s gross profit in the first quarter of 2019 covered all direct operating costs (the costs that are directly related to the stations, such as grid fees, rent and maintenance), as well as the indirect operating costs that can be attributed to the ongoing operations of Fastned’s existing network, which primarily includes salaries and other costs related to network operations, such as office rent, general costs, customer service and administration. The operational company EBITDA break-even level is based on Fastned’s current split of operational expenditures, whereby 25% of its indirect operating costs (excluding depreciation) in the first quarter of 2019 was attributable to the ongoing operations of the existing network, whilst the other 75% was related to expansion of the network**.

Determination of the fair value of options granted under Fastned’s employee option plan:
Fastned makes use of an equity settled option plan to incentivise its employees by further improving the alignment of interest between its employees and the holders of its depositary receipts. As part of its annual financial reporting, Fastned determines the fair value of any options granted in such year under its employee option plan in accordance with IFRS requirements as per the grant date. For such determination, Fastned took into account the application of the Black Scholes option pricing model as well as other relevant factors, such as the imperfection of the underlying assumptions of the Black Scholes model, the market price of the depositary receipts and the illiquidity of the depositary receipts, all as at the grant date of the relevant options. On the basis of all of these factors, Fastned concluded in its 2018 annual report that the weighted average fair value of the options outstanding under its employee option plan granted in 2015, 2017 and 2018 was zero.

In this press release, Fastned wishes to clarify the manner in which Fastned has determined the fair value of any options granted under its option plan in the past. A determination of the fair value of the options at their grant date by exclusively applying the standard Black Scholes model would produce option values of € 7.65 (for the options granted in 2015), € 3.95 (for the options granted in 2017) and € 5.63 (for the options granted in 2018). However, Fastned is of the view that the options had nil or no significant value as at their grant date, because (i) the Black Scholes model assumes perfect liquidity, which was not the case on Nxchange at the relevant grant date, (ii) the absence of a financing program to support employees in the acquisition of depositary receipts upon exercising their options made it challenging for employees to exercise a significant number of options, (iii) the extreme illiquidity on Nxchange made it difficult - if not impossible - for employees to exercise a significant number of options without depressing the market price of the depositary receipts, (iv) at the relevant grant date, the exercise price had been significantly higher than the market price for a substantial period of time and (v) the options are non-transferable.

Further details on the valuation of the options granted under Fastned’s employee option plan can be found in the listing prospectus.

Leadership team and governance:
Fastned currently has 51 employees, working in Amsterdam and at its offices in Cologne, Paris, London, and Ghent, the vast majority of which are focused on the growth of the Company’s operations.

The management board of Fastned will, as of the listing on Euronext Amsterdam, comprise two members being Michiel Langezaal, one of the founders and Chief Executive Officer, and Niels Korthals Altes, the Chief Commercial Officer and Head of Funding. Both are experienced professionals in this young but rapidly growing industry.

Further, as of the listing on Euronext Amsterdam, Fastned will have a supervisory board in place, consisting of Bart Lubbers as Chairman (Bart is one of Fastned’s founders) and Hans Streng (Vice-Chairman) and Hans Michels as independent members.

All shares in the capital of Fastned are held by the Fastned Administratie Stichting (a foundation), which in turn issued depository receipts for these shares to investors. This structure was implemented on 7 March 2014 and will remain in place upon completion of the Euronext listing.

Availability of the listing prospectus:
The listing prospectus has been approved by the AFM. The prospectus, which includes a Dutch language summary, is available electronically via the website of Fastned (ir.fastnedcharging.com), subject to securities law restrictions in certain jurisdictions.

In addition, copies of the listing prospectus are available free of charge at Fastned's offices (James Wattstraat 77-79, Amsterdam, the Netherlands, telephone +31 (0)20 715 53 16) during normal business hours from the date of the prospectus until at least the actual listing date.

Earlier announcements related to the listing:
On 9 April 2019, Fastned announced its intention to list on Euronext Amsterdam. The press release is available on the website of Fastned (ir.fastnedcharging.com).

Information:
For additional information with regards to the intended listing on Euronext Amsterdam, investors can contact Fastned Investor Relations, via invest@fastnedcharging.com , or +31 (0)20 705 53 80.

* EBITDA: is defined as earnings before interest, tax, depreciation and amortisation, which is a non-IFRS measure
** In the calculation of its operational company EBITDA, Fastned has also taken into account the application of IFRS 16 to its lease, rental and leasehold agreements, as applicable as of 1 January 2019, by using the standard’s modified retrospective approach.

Fastned BV posted an important announcement
April 16 2019 20:51

Besluiten jaarvergadering Fastned B.V. // Decisions annual meeting Fastned B.V.

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Besluiten jaarvergadering Fastned B.V.

Amsterdam, 16 april 2019. Fastned B.V. heeft op 15 april 2019 haar jaarlijkse algemene vergadering gehouden waarbij onder meer de volgende besluiten zijn goedgekeurd:
- De jaarrekening over 2018 is vastgesteld;
- Er is decharge verleend aan de leden van de raad van bestuur van Fastned B.V. over het gevoerde beleid in 2018;
- Op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam zullen de statuten van Fastned B.V. worden gewijzigd; en
- Op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam zal een raad van commissarissen worden ingesteld. De heren Bart Lubbers, Hans Streng en Hans Michels zullen benoemd worden als commissaris.

Fastned Administratie Stichting houdt op 24 april 2019 een extra ingelaste Vergadering voor Certificaathouders (VvC). Op de agenda voor deze vergadering staan de benoeming van Fiona Buruma en Henk Pals als nieuwe leden van het bestuur van de Fastned Administratie Stichting, de goedkeuring van een voorgenomen wijziging van de statuten van de Fastned Administratie Stichting en de goedkeuring van een voorgenomen wijziging van de administratievoorwaarden van de Fastned Administratie Stichting. De Fastned Administratie Stichting is voornemens de hiervoorgenoemde wijziging van de statuten en de administratievoorwaarden te laten plaatsvinden op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam.

Certificaathouders hebben gisteren via het NxChange platform een uitnodiging ontvangen voor deze Vergadering voor Certificaathouders.

De gewijzigde statuten en benoeming van de nieuwe leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Fastned B.V. zijn terug te vinden op https://ir.fastnedcharging.com (onder corporate governance).

//////

Decisions annual meeting Fastned B.V.

Amsterdam, 16 April 2019. Fastned B.V. held its annual general meeting on April 15, 2019, which approved the following decisions:
- The financial statements for 2018 have been adopted;
- Discharge has been granted to the members of the board of directors of Fastned B.V. on the policy pursued in 2018;
- On the day of the intended listing on Euronext Amsterdam, the articles of association of Fastned B.V. are being changed;
- A supervisory board will be established on the day of the intended listing on Euronext Amsterdam. Bart Lubbers, Hans Streng and Hans Michels will be appointed as members of the Supervisory Board.

Fastned Administration Foundation will hold an extra scheduled Meeting for Certificate Holders (VvC) on April 24, 2019. The agenda for this meeting includes the appointment of Fiona Buruma and Henk Pals as new members of the board of the Fastned Administration Foundation, the approval of an intended amendment to the articles of association of the Fastned Administration Foundation and the approval of an intended amendment of the administration conditions of the Fastned Administration Foundation. The Fastned Administration Foundation intends to have the aforementioned amendment to the articles of association and the administration conditions take place on the day of the intended listing on Euronext Amsterdam.

Yesterday, certificate holders received an invitation to this Meeting for Certificate Holders via the NxChange platform.

The amended articles of association and appointment of the new members of the board of directors and the supervisory board of Fastned B.V. can be found on https://ir.fastnedcharging.com (see corporate governance).

Fastned BV posted an important announcement
April 16 2019 12:13

Fastned opent eerste snellaadstation in Verenigd Koninkrijk // Fastned opens first fast charging station in the United Kingdom

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned opent eerste snellaadstation in Verenigd Koninkrijk

Amsterdam, 16 april 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, opent vandaag haar eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk. Dit is het eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk met een laadcapaciteit tot 350 kW. Het station staat in Sunderland, vlakbij de fabriek waar de Nissan Leaf geproduceerd wordt voor de Europese markt. Fastned levert uitsluitend 100% hernieuwbare elektriciteit en is toegankelijk voor alle volledig elektrische voertuigen (FEV’s).

De missie van Fastned is vrijheid geven aan elektrische rijders en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Momenteel heeft Fastned meer dan 90 stations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast breidt Fastned uit naar België, Zwitserland en Frankrijk.

Het nieuwe snellaadstation is ontworpen en gebouwd door Fastned, en zal ook door Fastned geëxploiteerd worden. Het station is eigendom van de North East Joint Transport Committee (JTC) en wordt gefinancierd door de Go Ultra Low Cities Grant en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het station is centraal gelegen aan West Wear Street, een van Sunderland’s drukste centrale wegen. Vorige maand kondigde Fastned aan een andere aanbesteding voor vijf locaties voor snellaadstations in het noordoosten van Engeland gewonnen te hebben. Deze aanbesteding werd georganiseerd door de North East Joint Transport Committee.

Michiel Langezaal, mede-oprichter en CEO van Fastned: “We zijn blij dat we in samenwerking met de North East Joint Transport Committee dit eerste Fastned snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk gebouwd hebben en dat elektrische rijders hier nu gebruik van kunnen gaan maken. Sunderland is een symbolische stad voor elektrisch rijden, aangezien hier de fabriek staat waar de Nissan Leaf geproduceerd wordt. Nissan was één van de eerste autofabrikanten die met de Leaf een betaalbare, massa geproduceerde elektrische auto op de markt gebracht heeft.”

Wethouder Martin Gannon, voorzitter van de North East Transport Committee: "Dit is een
enorme aanwinst voor het noordoosten. Met een tweede snellaadstation in aanbouw en
nog vijf kleinere stations in de pijplijn, maken we het makkelijker voor elektrische rijders en voor degenen die voor groen gaan en de overstap willen maken naar een duurzamere vorm van transport.”

Raadslid Graeme Miller, voorzitter van de Sunderland City Council: “Door plek te bieden aan het eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk, blijft Sunderland het voortouw nemen op het gebied van elektrisch rijden. Samen met andere ontwikkelingen in de private en publieke sector ten aanzien van laden, zullen deze snellaadstations de positie van het noordoosten van Engeland als leider in elektrische mobiliteit helpen versterken. En het is heel goed nieuws voor de elektrische rijders in deze regio. De stations bieden elektrische vrijheid en zorgeloos reizen aan locale forensen, commerciële wagenparken en autorijders die door de regio onderweg zijn.”

Bij Fastned kunnen alle volledig elektrische auto’s supersnel opladen. Het dak van het station bestaat uit zonnepanelen. Alle stroom die geleverd wordt is afkomstig van zon en wind. Het station heeft vier 50 kW snelladers en twee 175 kW snelladers die te upgraden zijn tot 350 kW. Aanvankelijk is laden bij het station in Sunderland gratis. Het gratis laden zal beëindigd worden zodra in de loop van 2019 het betalingssysteem wordt geactiveerd. Er zal dan een introductieprijs gelden. Laden en betalen wordt dan mogelijk met laadpas of debit/creditcard, Apple Pay en Android Pay. Later in het jaar wordt het ook mogelijk om met de Fastned app te laden. Hiermee wordt dan ook voor het eerst automatisch laden (Autocharge) mogelijk in het Verenigd Koninkrijk.

//////

Fastned opens its first 350kW-ready fast charging station in the United Kingdom.
The station in Sunderland is part of the Go Ultra Low NE program

Amsterdam, 16 April 2019. Fastned, the charging company which is building a European network of fast charging stations, today opens its first fast charging station in the United Kingdom. This is the first fast charging station in the United Kingdom with a charging capacity up to 350 kW. The station is located in Sunderland, near the factory where the Nissan Leaf is produced for the entire European market. Fastned supplies 100% renewable electricity and is accessible for all full electric vehicles (FEVs).

Fastned's mission is to give freedom to electric drivers and thereby accelerate the transition to electric mobility. Fastned currently has over 90 stations in the Netherlands, Germany and the United Kingdom. Fastned is also expanding to Belgium, Switzerland and France.

The new fast charging station is designed, built, and operated by Fastned and is owned by the North East Joint Transport Committee and funded through the Go Ultra Low Cities Grant and the European Regional Development Fund. The station is centrally located on West Wear Street, which is one of Sunderland’s busiest central routes. Last month Fastned announced it had won another tender for five locations for fast-charging stations in the North East of England, organised by the North East Joined Transport Committee.

Michiel Langezaal, co-founder and CEO of Fastned: “We are pleased to have built this fast charging station where FEV’s can charge up to 350 kW in the United Kingdom in cooperation with the North East Joint Transport Committee. Local and regional electric drivers can now use this charging facility. Sunderland is a symbolic city for electric driving, since the factory where the Nissan Leaf is produced is located here. With the Leaf, Nissan was one of the first manufacturers to launch an affordable, mass-produced electric car.”

Councillor Martin Gannon, Chair of the North East Transport Committee, said: “This is a
tremendous asset for the North East. With another fast charging station under construction and
five more smaller stations planned, we are making it easier for motorists who already drive
electric vehicles and those who want to go green and make the switch to a more sustainable
form of transport.”

Councillor Graeme Miller, Leader of Sunderland City Council: “As host to the UK’s first purpose-built high-power fast charging station, Sunderland continues to lead the way in the electromobility industry. Along with other private and public charge-point developments currently underway, these rapid charging stations will help further establish the North East of England as a leader in electric mobility. And it’s also very good news for the electric drivers in this region. The stations can provide electric freedom and ease of travelling for local commuters, commercial fleets, and travellers passing through the region.”

At Fastned, all full electric cars can fast charge. The station canopy is covered with solar panels. All electricity supplied to drivers comes from the sun and wind. The station has four 50 kW fast chargers and two 175 kW fast chargers that are already enabled for 350 kW charging. Initially, charging at the station in Sunderland will be free. The free charging will end during 2019 as soon as the payment system is activated, from that moment an introductory price will be charged. Charging and paying will then be possible with a EV charge card, debit/credit card, Apple Pay and Android Pay. Later in the year it will also be possible to charge with the Fastned App, making automatic charging (Autocharge) possible in the United Kingdom for the first time.

Fastned BV posted an important announcement
April 15 2019 21:48

Uitnodiging extra vergadering van certificaathouders Fastned B.V. // Invitation to an additional meeting of DR holders Fastned B

Uitnodiging extra vergadering van certificaathouders Fastned B.V. // Invitation to an additional meeting of DR holders Fastned B.V. (english below)

Beste Certificaathouder,

Fastned heeft de intentie om nog in de eerste helft van 2019 te noteren aan Euronext Amsterdam. Zie voor meer informatie: https://ir.fastnedcharging.com

In verband met de voorgenomen notering op Euronext Amsterdam is de Fastned Administratie Stichting (“FAST”) voornemens om haar statuten en administratievoorwaarden te wijzigen. Daarnaast zullen Floris De Gelder en Geert Kloppenburg het stokje als FAST-bestuurders overdragen aan twee nieuwe kandidaten. Hiertoe is de extra vergadering van certificaathouders gepland.

Let op! De VVC (vergadering van certificaathouders) waarbij wij terugblikken op 2018 en vooruitblikken op 2019 zal gehouden worden op 12 juni aanstaande. Daar ontvangt u t.z.t. een uitnodiging voor.

Informatie extra ingelaste VVC
- Wanneer: 24 april 2019 - 17.00 tot 18.00 uur
- Waar: Fastned hoofdkantoor. James Wattstraat 77-79, Amsterdam

Agenda:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Toelichting op de intentie om te noteren aan Euronext
- Stemming over de wijziging van de statuten van FAST. Het concept vindt u hier: https://cdn.fastnedcharging.com/uploads/documents/fastned-administratie-stichting---statutenwijziging.pdf
- Stemming over de wijziging van de administratievoorwaarden van FAST. Het concept vindt u hier: https://cdn.fastnedcharging.com/uploads/documents/fastned-administratie-stichting---akte-wijziging-administratievoorwaarden.pdf
- Stemming over de benoeming van Fiona Buruma en Henk Pals als nieuwe bestuurders van FAST.
- Slot

U bent als certificaathouder van harte welkom om over deze onderwerpen uw stem uit te komen brengen.

Aanmelden voor de Extra vergadering van certificaathouders:
Meld u aan door een email met daarin uw naam naar vvc2019@fastnedcharging.com te sturen. Als u niet van plan bent te komen hoeft u zich niet af te melden.

Voorgedragen kandidaten voor FAST bestuur:

Fiona Buruma - Penningmeester
Fiona heeft 20 jaar ervaring als financieel professional in zowel commerciële als non-profit organisaties. Sinds 2012 is Fiona CFO bij War Child. Daarnaast is ze voorzitter van het auditcomité van de Gemeente Westland en lid van de raad van toezicht van de Nederlandse Relief Alliantie. Eerder was Fiona lid van het biedingsteam van Dutchtone op de veiling van de Nederlandse overheid voor 3G-telecomlicenties.

Graag benoemen we Fiona Buruma tot penningmeester van FAST vanwege haar financiële expertise en maatschappelijke betrokkenheid die onder andere blijkt uit haar rol als CFO van War Child. We hebben Fiona leren kennen als een uitermate deskundig, ter zake en empatisch persoon. We kijken er naar uit om met haar samen te werken.

Henk Pals - Secretaris
Henk heeft 35 jaar ervaring als accountant en bedrijfsadviseur. Hij was de eigenaar van verschillende accountantskantoren en was adviseur van Marktplaats toen het werd verkocht aan Ebay. Na het verkopen van Marktplaats leidde Henk Z-Venture, een investeringsmaatschappij die verantwoordelijk is voor maatschappelijk verantwoorde investeringen. Momenteel is Henk partner en adviseur van Corporate Match Advisory, voorzitter van Business Active Noordoostpolder, lid van de raad van commissarissen van U-stal en directeur van Paper Consult.

Graag benoemen we Henk Pals tot secretaris van FAST vanwege zijn uitgebreide achtergrond als registeraccountant en zijn financiële expertise, in het bijzonder met Stichtingen administratiekantoren. We hebben Henk leren kennen als een uitermate deskundig, pragmatisch en vriendelijk persoon. We kijken er naar uit om met hem samen te werken.

Hartelijke groet,

Namens FAST
Hieke Spoelstra Van Rees


////////

Invitation to an additional meeting of DR holders Fastned B.V.

Dear holder of depository receipts of Fastned,

Fastned has announced its intention to list at Euronext Amsterdam in the first half of 2019. For more information visit: https://ir.fastnedcharging.com

As a result of this intention to list, Fastned Administratie Stichting (FAST) proposes to amend its Trust Conditions and the Articles of Association. In addition, the board of FAST proposes to replace two board members; Floris de Gelder and Geert Kloppenburg. FAST would like to bring these proposals to vote during an additional meeting of depository receipt holders, which will be held on April 24.

Please find below the links to the proposed version of the documents:

Trust conditions
https://cdn.fastnedcharging.com/uploads/documents/fastned-administratie-stichting---deed-amendment-trust....pdf

Articles of Association
https://cdn.fastnedcharging.com/uploads/documents/fastned-administratie-stichting---deed-amendment-artic....pdf

We would like to welcome all our DR holders on this additional meeting but please note that this will be a brief meeting. We will have our regular DR holders meeting on the 12th of June.

If you would like to attend this additional DR holders meeting, we would like to ask you to send your name to the following address: vvc2019@fastnedcharging.com. If you do not plan to visit, no action is required.

When: 24 April 2019 - 17.00h to 18.00h
Location: Fastned HQ, James Wattstraat 77-79, Amsterdam

Best regards,

On behalf of FAST
Hieke Spoelstra Van Rees

Nxchange posted an important announcement
April 9 2019 15:09

Fastned kondigt tweede notering aan op Euronext Amsterdam. / Fastned announces a second listing on Euronext Amsterdam.

BELANGRIJKE AANKONDIGING// IMPORTANT ANNOUNCEMENT

AMSTERDAM - dinsdag 9 april 2019 – Beleggers hebben straks de mogelijkheid om certificaten Fastned op verschillende Nederlandse beurzen te verhandelen.

Fastned die in 2016 een succesvolle emissie via het Nxchange platform realiseerde, heeft vanmorgen haar intentie bekend gemaakt voor een tweede notering aan Euronext Amsterdam. De notering bij Euronext Amsterdam staat gepland voor het tweede kwartaal 2019. Certificaat houders kunnen dan hun stukken verhandelen op zowel de traditionele Euronext Amsterdam als op de 24/7 Next Generation Stock Exchange van Nxchange. Certificaathouders van Fastned die over willen gaan naar een andere broker of beurs, kunnen gemakkelijk overstappen.

Marleen Evertsz, CEO Nxchange: “Deze stap past geheel in de visie van Nxchange. In de toekomstige kapitaalmarkten moeten uitgevende instellingen de mogelijkheid hebben om dichtbij hun huidige en toekomstige investeerders te staan, deze investeerders de benodigde liquiditeit te bieden en makkelijk te kunnen wisselen tussen verschillende beurzen. Nxchange zal naast Fastned meerdere bestaande effecten gaan noteren, om deze vervolgens liquide te maken op de volledig gedigitaliseerde 24-uurs beurs van Nxchange.”

Fastned is sinds 2016 genoteerd aan Nxchange. Vanaf dat moment zijn er doorlopend transacties geweest en heeft de koers geen grote schommelingen laten zien. Op het platform van Nxchange is een levendige Fastned community die elkaar op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rondom Fastned. Daarnaast is in de web omgeving van Nxchange alle relevante documentatie over Fastned te vinden voor beleggers.

Nxchange zorgt ervoor dat bedrijven via de digitale Securities Exchange as a Service van Nxchange in heel Europa gemakkelijk en efficient hun effecten kunnen aanbieden aan een bredere beleggersmarkt, terwijl beleggers tegelijkertijd toegang krijgen tot een veel grotere en diversere verscheidenheid aan investeringsmogelijkheden. In december is Nxchange haar eerste partnership aangegaan met de Rabobank onder het label Rabo&Crowd.

Certificaathouders van Fastned kunnen contact opnemen met Nxchange op +31 (0)20 2404360 op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de FAQ pagina (kenniscentrum) van Nxchange.


///////// ENGLISH VERSION /////////


Fastned announces a second listing on Euronext Amsterdam. Investors will soon have the opportunity to trade Fastned depository receipts on two Dutch stock exchanges.

AMSTERDAM – Tuesday 9 April 2019 – Investors will soon have the opportunity to trade Fastned depository receipts on two Dutch stock exchanges.

This morning Fastned, which achieved a successful issuance of its depository receipts on Nxchange in 2016, announced its intention for a second listing on Euronext Amsterdam. The listing on Euronext Amsterdam is scheduled for the second quarter of 2019. After a successful listing, investors can trade Fastned’s depository receipts on both Euronext Amsterdam and 24/7 Next Generation Stock Exchange, Nxchange.

Marleen Evertsz, Nxchange’s CEO: “Fastned’s step to list on Euronext Amsterdam is entirely in line with Nxchange’s vision. In the next generation capital markets, issuers must be given the opportunity to be as close to their investor base possible as well as offering their investors a liquid secondary market to trade securities offering them the possibility to easily switch between various trading venues. This additional listing will help Fastned to achieve this goal. Furthermore, integration of capital markets provides more liquidity to investors. The dual listing of Fastned is fully in line with the future ambition of Nxchange to tokenize and list existing and new securities and create an active market for them on Nxchange’s 24-hour stock exchange.”

Since Fastned’s listing on Nxchange in 2016, there have continuously been trades in the depository receipts and the price has been relatively stable. There is an active Fastned community on the Nxchange platform. The community keeps each other informed of developments around Fastned. In addition, all relevant documentation about Fastned can be found on Nxchange’s website.

Nxchange provides companies a platform on which they can easily and efficiently offer their securities to a wider investor market in Europe. At the same time investors are given access to a much larger and more diverse variety of investment opportunities. Last December, Nxchange entered into its first partnership with Rabobank under the Rabo&Crowd label.

Depository receipt holders of Fastned can contact Nxchange on +31 (0)20 2404360 during working days between 09.00 hours and 18.00 hours. For more information on the dual listing please refer to the FAQ page (learn section) on Nxchange.
Fastned BV posted an important announcement
April 9 2019 14:43

Fastned kondigt intentie aan om te noteren aan Euronext Amsterdam // Fastned announces intention to list on Euronext Amsterdam


PERSBERICHT // PRESS RELEASE

Fastned kondigt intentie aan om te noteren aan Euronext Amsterdam

Als gevolg van geldende regulering is meer informatie enkel beschikbaar via https://ir.fastnedcharging.com/

///

Fastned announces intention to list on Euronext Amsterdam

Due to regulations more information is only available via
https://ir.fastnedcharging.com/

///

Fastned BV posted an important announcement
April 9 2019 07:37

Fastned verdrievoudigt omzet in eerste kwartaal 2019 // Fastned triples revenues in the first quarter of 2019

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned verdrievoudigt omzet in eerste kwartaal 2019
Snellaadbedrijf publiceert cijfers eerste kwartaal 2019

Amsterdam, 9 april 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft haar snelle groei in het eerste kwartaal van 2019 doorgezet. De omzet verdrievoudigde in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Tegelijkertijd bleef de onderliggende markt; zijnde het aantal volledig elektrische voertuigen op de weg, doorgroeien. Het marktaandeel van volledig elektrische auto's als aandeel van het aantal nieuw verkochte auto's in Nederland steeg in het eerste kwartaal van 2019 tot 7,32%, ten opzichte van 3,15% in hetzelfde kwartaal van vorig jaar[1].

Q1 resultaten 2019 (unaudited)
- Omzet: € 844.000 (+236% t.o.v. Q1 2018)[2]
- Afzet: 1.520 MWh (+215% t.o.v. Q1 2018)
- Aantal actieve klanten: 22.717 (+174% t.o.v. Q1 2018)

Q1 mijlpalen:
- 36.713 laadsessies in de maand maart 2019
- Vijf nieuwe stations operationeel. Van der Valk Gladbeck en Melle West; Albert Heijn XL in Nijmegen, Pilsting en Oudenhorst. Op 31 maart waren er in totaal 90 stations operationeel.
- De eerste Tesla Model 3s met CCS hebben geladen bij Fastned, met snelheden tot 126 kW bij de 175 kW laders
- Fastned won een Zwitserse aanbesteding om 20 snellaadstations langs Zwitserse snelwegen te bouwen en voor 30 jaar te exploiteren
- Fastned won een tweede aanbesteding in het noordoosten van Engeland voor vijf snellaadstations
- In maart haalde Fastned meer dan €10,6 miljoen op met de uitgifte van obligaties

Bekijk via de link de Fastned Q1 cijfers en bijbehorende grafiek.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant.

Belangrijke juridische informatie:
De financiële informatie verstrekt in dit persbericht is nog niet gecontroleerd of beoordeeld door een externe accountant en wordt verstrekt zoals het is. Fastned of een van haar gelieerde ondernemingen staat niet garant voor de juistheid, adequaatheid of volledigheid van de informatie en materialen en sluit nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor eventuele fouten of weglatingen.

Dit persbericht is opgesteld door Fastned B.V. en dient uitsluitend ter informatie. Het is geen aanbeveling om deel te nemen aan investeringsactiviteiten en u moet niet op de inhoud van dit document vertrouwen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Dit persbericht bevat voorkennis in de zin van artikel 7, 1 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 596/2014 (Marktmisbruik Verordening).


[1] Gebaseerd op data van de EV Monitor van EV Consult
[2] In haar voorgaande kwartaal publicaties rapporteerde Fastned een omzet die gebaseerd was op enkel de verkoop van elektriciteit. In deze eerste kwartaalcijfer publicatie van 2019 is de omzet gebaseerd op de verkoop van elektriciteit evenals onderhouds fees en andere opbrengsten. De gepresenteerde toename van de omzet in Q1 2019 in vergelijking met Q1 2018 is op een like-for-like basis.

/////////

Fastned triples revenues in the first quarter of 2019
Fast charging company publishes Q1 2019 trading update

Amsterdam, 9 April 2019. Fastned, the charging company which is building a European network of fast charging stations, continued its rapid growth in the first quarter of 2019. Revenues tripled compared to the same quarter last year. At the same time the underlying market, being the number of fully electric vehicles on the road, continued to grow. The market share of fully electric cars sold in the Netherlands as a share of new car sales rose to 7,32% in the first quarter of 2019, up from 3,15% in the same quarter last year[1].

Q1 Results 2019 (unaudited)
- Revenues: €844,000 (+236% compared to Q1 2018)[2]
- Volume: 1,520 MWh (+215% compared to Q1 2018)
- Active customers: 22,717 (+174% compared to Q1 2018)

Q1 milestones:
- 36,713 charging sessions in March 2019
- Five new stations were brought online: Van der Valk Gladbeck and Melle West; Albert Heijn XL Nijmegen, Pilsting and Oudenhorst, resulting in 90 stations operational as of 31 March 2019
- The first Tesla Model 3s with CCS started to charge at Fastned, with charging speeds of up to 126 kW at the 175 kW chargers
- Fastned won a Swiss tender that allows for the construction and 30-year operation of 20 fast charging stations at Swiss motorway service areas
- Fastned won a second tender in the North East of England for 5 fast charging stations
- In March 2019, Fastned successfully raised over €10.6 million via the issue of bonds.

Please note that the information included in this press release is unaudited and not reviewed.

Download the Fastned Q1 results and graph via the link.

Important legal information:
The financial information contained in this press release has not been audited or reviewed by an external auditor and are provided ‘as is’. Fastned or any of its affiliates do not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the information and materials and expressly disclaim liability for any errors or omissions.

This press release is prepared by Fastned B.V. and is for information purposes only. It is not a recommendation to engage in investment activities and you must not rely on the content of this document when making any investment decisions. This press release contains inside information within the meaning of article 7 (1) to (4) of Regulation (EU) No 596/2014 (Market Abuse Regulation).

[1] Based on data from the EV Monitor by EV Consult.
[2] In its previous quarterly trading updates Fastned’s reported Revenue related to the sales of electricity only. Starting with this report on the first quarter of 2019, the Revenues reported includes sales of electricity and maintenance fees and other operating revenues. The presented growth of Revenues in Q1 2019 compared to Q1 2018 is on a like-for-like basis.

Fastned BV posted an important announcement
April 2 2019 07:36

Fastned boekt 195% omzetgroei in 2018 // Fastned achieves revenue growth of 195% in 2018

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned boekt 195% omzetgroei in 2018
Snellaadbedrijf publiceert jaarcijfers en jaarverslag

Amsterdam, 2 april 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, is het afgelopen jaar hard gegroeid. In 2018 nam de omzet met 195% toe tot €1.638.000. In totaal werd er door 17.923 klanten ruim 2,9 miljoen kWh bij Fastned geladen, een stijging van 189% ten opzichte van het jaar ervoor en goed voor naar schatting 14,5 miljoen emissievrij gereden kilometers.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: “Het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is het afgelopen jaar ruim verdubbeld en dat zien we terug in onze cijfers. De omzet, afzet en aantal klanten zijn in 2018 bijna verdrievoudigd. Er komen steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de weg met een goede range die snel kunnen laden. We blijven daarom de capaciteit uitbreiden, zowel door meer stations te bouwen, als door meer laders per station te plaatsen en het aantal snellere laders uit te breiden. Op veel van onze stations hebben we al extra laders bijgeplaatst, waaronder 175 kW laders, die te upgraden zijn tot 350 kW. Daarmee gaat laden steeds meer op tanken lijken.”

In kernmarkt Nederland steeg het aandeel volledig elektrische auto’s als percentage van het totaal aantal nieuw verkochte auto’s volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 2,1% in 2017 naar 5,6% in 2018. Het aantal volledig elektrische auto’s steeg van ongeveer 21 duizend op 31 december 2017 naar ongeveer 45 duizend op 31 december 2018; een toename van 113%. Het aandeel volledig elektrische voertuigen in het totale Nederlandse wagenpark nam daarmee toe tot ongeveer 0,5%.

Anticiperend op de verdere groei van het aantal elektrische auto’s bleef Fastned investeren in de ontwikkeling van nieuwe locaties en nieuwe stations. Hierbij heeft het management een nadrukkelijke keuze gemaakt om conform de missie van de onderneming te investeren in verdere groei van het netwerk. Zo heeft Fastned onder andere een sterk team dat zich richt op het vinden en ontwikkelen van nieuwe locaties. Mede als gevolg hiervan heeft de onderneming in 2018 een verlies geboekt van €6.269.000 euro, waarbij een deel van de kosten ‘non cash’ van aard zijn, zoals de afschrijvingen ad €1.481.000.

Het eigen vermogen van Fastned is nagenoeg gelijk gebleven en bedroeg eind december 2018 €2.787.000. Dit was mede het gevolg van een onderhandse plaatsing van nieuwe certificaten van aandelen aan een professionele belegger van €3,5 miljoen en de conversie van de lening van Flowfund van €2,5 miljoen. Daarnaast stond eind 2018 €15.682.000 aan vlottende activa, inclusief €9.898.000 aan cash, op de balans. Deze grote cash-positie was het gevolg van de succesvolle uitgifte van obligaties in oktober 2018. Deze middelen zijn inmiddels grotendeels aangewend, onder andere voor de aanleg van nieuwe netaansluitingen, het bijplaatsen van extra (snellere) laders en de bouw van nieuwe stations.

Het volledige jaarverslag voor het jaar 2018 is te vinden op fastnedcharging.com/investeren

///////////

Fastned achieves revenue growth of 195% in 2018
Fast charging company publishes annual results and annual report

Amsterdam, 2 April 2019. Fastned, the charging company which is building a European network of fast charging stations, has grown rapidly in the past year. In 2018, revenues increased with 195% to €1,638,000. In total, 17,923 customers charged more than 2.9 million kWh at Fastned, an increase of 189% compared to the previous year and good for an estimated 14.5 million emission-free driven kilometers.

Michiel Langezaal, CEO of Fastned: “The number of electric cars on the Dutch roads has more than doubled in the past year and this is reflected in our figures. Revenues, volume and number of customers nearly tripled in 2018. More and more electric cars which are affordable and have a longer range are appearing on the roads. We are therefore continuing to expand capacity, both by building more stations as well as by placing more chargers per station and expanding the number of faster chargers. At many of our stations we have already installed extra chargers, including 175 kW chargers, which can be upgraded to 350 kW. This makes charging at Fastned more and more like refueling a gasoline car.”

In the Netherlands, which is our core market, official statistics from the Dutch Enterprise Agency (RVO) show that the total number of newly sold cars increased from 2.1% in 2017 to 5.6% in 2018. The number of fully electric cars increased from approximately 21 thousand on December 31, 2017 to around 45 thousand on December 31, 2018; an increase of 113%. The share of fully electric vehicles in the total Dutch vehicle fleet increased to around 0.5%.

Anticipating further growth of the number of electric cars, Fastned continued to invest in the development of new locations and new stations. In line with the mission of the company, management made a deliberate choice to invest in further growing the network, for example, by maintaining a strong team to find and develop new locations. Partly as a result of this management choice, the company recorded a net loss of €6,269,000 in 2018, including ‘non cash’ depreciation costs of €1,481,000.

Fastned's equity remained almost the same at end 2017 and amounted to €2,787,000 at the end of 2018. This was achieved through a private placement of new certificates of shares of €3.5 million to a professional investor, and the conversion of the Flowfund loan of €2.5 million into certificates of shares. The year-end 2018 balance sheet shows current assets of €15,682,000, including €9,898,000 in cash. This large cash position resulted from the successful bonds issue in October 2018. Since then, most of these funds have been designated for construction of new grid connections, the addition of extra (faster) chargers and the construction of new stations.

The full annual report for the year 2018 can be found at fastnedcharging.com/invest

Fastned BV posted an important announcement
March 22 2019 07:33

Wederom succesvolle obligatieronde Fastned // Fastned successfully issues new bonds

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

Wederom succesvolle obligatieronde Fastned
Snellaadbedrijf haalt ruim 10 miljoen euro op voor verdere uitbreiding Europees snellaadnetwerk

Amsterdam, 22 maart 2019. Fastned - het laadbedrijf dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations - heeft ruim 10 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. De opbrengst van deze uitgifte zal worden gebruikt voor verdere uitbreiding en exploitatie van het snellaadnetwerk.

Vanaf donderdag 28 februari 2019 tot en met donderdag 21 maart 2019 konden investeerders inschrijven op de obligaties van Fastned. De obligaties keren 6% rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Steeds meer mensen zien dat het tijdperk van de elektrische auto is aangebroken en willen daarom investeren in de duurzame missie van Fastned. Het succes van deze obligatieronde bewijst dit opnieuw. Dankzij het toenemende aantal elektrische auto’s verwachten we dat de vraag naar snellaaddiensten verder zal groeien. Door deze succesvolle obligatieronde kunnen we investeren in extra capaciteit van het netwerk en daarmee aan deze groeiende vraag naar snelladen voldoen.”

De missie van Fastned is vrijheid geven aan elektrische rijders en daarmee de transitie naar elektrisch rijden versnellen. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s snel kunnen opladen met 100% duurzame elektriciteit. Met de opbrengsten van deze obligatie uitgifte kan het netwerk verder worden uitgebreid met meer stations en meer snellere laders. Fastned heeft reeds een netwerk van 89 stations in Nederland en Duitsland. Momenteel zijn er meerdere snellaadstations in aanbouw, waaronder twee in het Verenigd Koninkrijk en een groot aantal in Nederland en Duitsland. Fastned won onlangs ook een aanbesteding voor snellaadstations in Zwitserland en voor stations in het noordoosten van Engeland.

///////

Fastned successfully issues new bonds
Fast charging company raises more than 10 million euro for expansion of the European fast charging network

Amsterdam, 22 March 2019. Fastned - the charging company which is building a European network of fast charging stations - raised more than 10 million euro via the issue of bonds of Fastned. The proceeds of this issue will be used for further expansion and exploitation of the fast charging network.

Subscription to the bonds was possible between Thursday - February 28, 2019 and Thursday - March 21, 2019. The bonds pay out 6% interest per annum and have a maturity of 5 years. The interest is paid quarterly in arrears.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "A growing number of people see that the future is electric and therefore want to invest in the sustainable mission of Fastned. The success of this bond issue is proof of that. Thanks to the increasing number of electric cars the demand for fast charging services will continue to grow. With this successful bond round we can invest in extra capacity of the network and therewith meet this growing demand for fast charging.”

Fastned’s mission is to give freedom to electric drivers and thereby accelerate the transition to electric driving. To realize this, Fastned builds a European network of fast charging stations where all electric cars can fast charge with 100% renewable electricity. With the proceeds of this bonds issue the network can be further expanded with more stations and more faster chargers. Fastned already has a network of 89 stations in the Netherlands and Germany. At the moment there are several fast charging stations under construction, including two in the United Kingdom and a large number in the Netherlands and Germany. Recently Fastned won a tender for fast charging stations in Switzerland and for stations in the North East of England.