Fastned

Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Jonathan Garcia
March 22 2019 12:22
Theo Heezen
March 20 2019 19:48
Joost Hoffman
March 18 2019 21:26

Fastned Activity feed

Fastned BV posted an important announcement
March 22 2019 07:33

Wederom succesvolle obligatieronde Fastned // Fastned successfully issues new bonds

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

Wederom succesvolle obligatieronde Fastned
Snellaadbedrijf haalt ruim 10 miljoen euro op voor verdere uitbreiding Europees snellaadnetwerk

Amsterdam, 22 maart 2019. Fastned - het laadbedrijf dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations - heeft ruim 10 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. De opbrengst van deze uitgifte zal worden gebruikt voor verdere uitbreiding en exploitatie van het snellaadnetwerk.

Vanaf donderdag 28 februari 2019 tot en met donderdag 21 maart 2019 konden investeerders inschrijven op de obligaties van Fastned. De obligaties keren 6% rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Steeds meer mensen zien dat het tijdperk van de elektrische auto is aangebroken en willen daarom investeren in de duurzame missie van Fastned. Het succes van deze obligatieronde bewijst dit opnieuw. Dankzij het toenemende aantal elektrische auto’s verwachten we dat de vraag naar snellaaddiensten verder zal groeien. Door deze succesvolle obligatieronde kunnen we investeren in extra capaciteit van het netwerk en daarmee aan deze groeiende vraag naar snelladen voldoen.”

De missie van Fastned is vrijheid geven aan elektrische rijders en daarmee de transitie naar elektrisch rijden versnellen. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s snel kunnen opladen met 100% duurzame elektriciteit. Met de opbrengsten van deze obligatie uitgifte kan het netwerk verder worden uitgebreid met meer stations en meer snellere laders. Fastned heeft reeds een netwerk van 89 stations in Nederland en Duitsland. Momenteel zijn er meerdere snellaadstations in aanbouw, waaronder twee in het Verenigd Koninkrijk en een groot aantal in Nederland en Duitsland. Fastned won onlangs ook een aanbesteding voor snellaadstations in Zwitserland en voor stations in het noordoosten van Engeland.

///////

Fastned successfully issues new bonds
Fast charging company raises more than 10 million euro for expansion of the European fast charging network

Amsterdam, 22 March 2019. Fastned - the charging company which is building a European network of fast charging stations - raised more than 10 million euro via the issue of bonds of Fastned. The proceeds of this issue will be used for further expansion and exploitation of the fast charging network.

Subscription to the bonds was possible between Thursday - February 28, 2019 and Thursday - March 21, 2019. The bonds pay out 6% interest per annum and have a maturity of 5 years. The interest is paid quarterly in arrears.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "A growing number of people see that the future is electric and therefore want to invest in the sustainable mission of Fastned. The success of this bond issue is proof of that. Thanks to the increasing number of electric cars the demand for fast charging services will continue to grow. With this successful bond round we can invest in extra capacity of the network and therewith meet this growing demand for fast charging.”

Fastned’s mission is to give freedom to electric drivers and thereby accelerate the transition to electric driving. To realize this, Fastned builds a European network of fast charging stations where all electric cars can fast charge with 100% renewable electricity. With the proceeds of this bonds issue the network can be further expanded with more stations and more faster chargers. Fastned already has a network of 89 stations in the Netherlands and Germany. At the moment there are several fast charging stations under construction, including two in the United Kingdom and a large number in the Netherlands and Germany. Recently Fastned won a tender for fast charging stations in Switzerland and for stations in the North East of England.

Fastned BV posted an important announcement
March 15 2019 09:25

Fastned wint opnieuw aanbesteding in Engeland // Fastned wins second tender in the North East of England

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

Fastned wint opnieuw aanbesteding in Engeland
Fastned zal in het noordoosten van Engeland vijf snellaadstations gaan bouwen en exploiteren

Amsterdam, 15 maart 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft een tweede aanbesteding gewonnen die geleid wordt door de North East Joined Transport Committee. Fastned zal in die regio vijf snellaadstations voor elektrische voertuigen bouwen en exploiteren. Elk station krijgt minimaal twee 50 kW snelladers die 100% duurzame elektriciteit leveren.

Fastned heeft de intentie om vijf snellaadstations te bouwen en exploiteren in Gateshead, Blyth, Whitley Bay, Washington en Kingston Park. Bij deze snellaadstations kunnen alle volledig elektrische voertuigen snel opladen en de stations zullen deel uitmaken van het Europese netwerk van Fastned. Dit netwerk bestaat momenteel uit 88 stations in Nederland en Duitsland en groeit snel. Momenteel zijn twee andere Fastned snellaadstations in aanbouw in Sunderland en Newcastle.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: "Fastned is opgericht om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. We zijn daarom blij dat we kwalitatieve snellaadinfrastructuur in het noordoosten van Engeland aan kunnen gaan bieden. Betrouwbare snellaadinfrastructuur maakt volledig elektrische auto’s net zo praktisch als brandstofauto's. Fastned heeft de ambitie om een Europees netwerk van 1000 snellaadstations te bouwen, waaronder meer snellaadstations in het Verenigd Koninkrijk.”

Raadslid Martin Gannon, voorzitter van de North East Joint Transport Committee en leider van de Gateshead Council: "De vijf snellaadstations helpen het noordoosten van Engeland om zich te positioneren als leider in elektrische mobiliteit en zijn zeer goed nieuws voor elektrische rijders in onze regio. De stations bieden elektrische vrijheid en maken het reizen gemakkelijker voor forenzen, commerciële wagenparken en reizigers die door de regio rijden.”

Het project wordt mede gefinancierd door het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (EFRO) en de Office for Low Emissions Vehicles (OLEV) van de Britse overheid. De stations zullen eigendom zijn van de North East Joined Transport Committee. Fastned neemt het design en de bouw van de stations voor haar rekening en zal de stations daarna exploiteren als deel van haar groeiende netwerk.

////////

Fastned wins second tender in the North East of England
Fastned will build and operate five more fast charging stations

Amsterdam, 15 March 2019. Fastned, a charging company which is building a European network of fast charging stations, won a second tender in the UK led by the North East Joined Transport Committee. Fastned will build and operate five fast charging stations (hubs) for electric vehicles across the region. Each station will initially house two 50 kW fast chargers (known as “rapid” chargers in the UK) that will deliver 100% renewable electricity.

Fastned intends to build and operate the five fast charging stations in Gateshead, Blyth, Whitley Bay, Washington, and Kingston Park. These fast charging stations will enable fully electric cars to fast charge their batteries and will be added to Fastned’s European network. This network currently consist of 88 stations in the Netherlands and Germany and is expanding rapidly. Two other Fastned stations are currently under development in Newcastle and Sunderland as part of the Go Ultra Low NE programme.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Fastned was founded to accelerate the transition to electric vehicles, so we are pleased we can start offering fast charging infrastructure in the North East of England. Reliable fast charging infrastructure will make fully electric vehicles just as practical as cars with internal combustion engines. Fastned has the ambition to build a European network of 1000 fast charging stations and aims to build more fast charging stations in the UK.

Councillor Martin Gannon, Chair of the North East Joint Transport Committee and Leader of Gateshead Council: “The five rapid charging hubs will help further establish the North East of England as a leader in electric mobility and are very good news for electric drivers in our region. The hubs can provide electric freedom and ease of travelling for local commuters, commercial fleets, and travellers passing through the region.”

The project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and the UK Government’s Office for Low Emission Vehicles (OLEV). The stations will be owned by the North East Joined Transport Committee. Fastned will manage the stations’ design and construction, and operate and maintain them as part of its growing network.

Fastned BV posted an important announcement
March 7 2019 09:15

Fastned wint Zwitserse tender // Fastned wins Swiss tender

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

//////

Fastned wint Zwitserse tender

De tender maakt het mogelijk om 20 snellaadstations langs Zwitserse snelwegen te bouwen en voor 30 jaar te exploiteren

Amsterdam, 7 maart 2019. Fastned, dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft een tender van het Zwitserse Bundesamt für Strassen (ASTRA) gewonnen voor 20 snellaadstations. ASTRA is de federale autoriteit die verantwoordelijk is voor wegeninfrastructuur en particulier wegtransport in Zwitserland. Fastned maakt gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit en is toegankelijk voor alle elektrische voertuigen (EV’s).

Momenteel heeft Fastned 88 stations operationeel in Nederland en Duitsland en breidt ze het netwerk uit naar het Verenigd Koninkrijk en België. De snellaadstations van Fastned zijn uitgerust met meerdere 175 kW snelladers (die tot 350 kW te upgraden zijn). Deze krachtige snelladers zijn in staat om EV’s tot 100 keer sneller op te laden dan thuis. De missie van Fastned is vrijheid geven aan de elektrische rijder en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Het winnen van deze Zwitserse tender is voor Fastned een belangrijke volgende stap op weg naar een Europees netwerk van snellaadstations.

Met deze tender wil ASTRA kwalitatieve laadinfrastructuur aanbieden langs de nationale wegen in Zwitserland. De locaties voor de snellaadstations zullen worden gecontracteerd voor een periode van 30 jaar. De tender verdeelde 100 locaties in 5 pakketten van 20 locaties. Alle pakketten bevatten locaties direct langs de snelweg en zijn verspreid over Zwitserland.

Michiel Langezaal, oprichter en CEO van Fastned: "We zijn blij dat de Zwitserse federale autoriteit deze toplocaties beschikbaar stelt voor oplaadinfrastructuur via een openbare aanbestedingsprocedure. Dit stelt ons in staat te investeren in kwalitatieve laadinfrastructuur op locaties langs drukke wegen. Het toevoegen van deze locaties aan ons netwerk biedt meer vrijheid aan elektrische rijders en dat is waar het Fastned om gaat."

///////

Fastned wins Swiss tender

The tender allows for the construction and 30-year operation of 20 fast charging stations at Swiss motorway service areas

Amsterdam, 7 March 2019. Fastned, a Dutch charging company which is building a European network of fast charging stations, won a tender by the Swiss Federal Roads Office (FEDRO) for 20 fast charging stations. FEDRO is the federal authority responsible for road infrastructure and private road transport in Switzerland. Fastned uses 100% renewable electricity and serves all electric vehicles (EVs).

Currently Fastned has 88 stations operational in the Netherlands and Germany and is expanding its network into the United Kingdom and Belgium. Fastned stations are designed to house multiple 175 kW fast chargers which are upgradable to 350 kW. These high powered chargers are capable of charging EVs up to 100 times faster than at home. The mission of Fastned is to give freedom to the electric driver and thereby accelerate the transition to electric driving. Winning this Swiss tender is an important next step towards Fastned’s European network of fast charging stations.

With this tender FEDRO aims to provide quality charging infrastructure along the national roads in Switzerland. The sites for the charging stations will be contracted for a period of 30 years. The tender allocated 100 locations in 5 packages of 20 sites. All packages contain locations directly along the motorway and are spread out across Switzerland.

Michiel Langezaal, Fastned founder and CEO: "We are happy that the Swiss Federal Authority is making key locations available for charging infrastructure through a public tender procedure. This allows us to invest in quality charging infrastructure on high traffic locations. Adding these locations to our network provides more freedom to electric drivers and that’s what Fastned is all about.”

Nxchange posted an important announcement
February 28 2019 10:02

Fastned obligatie uitgifte // Fastned bond issue

De obligaties waarvan Fastned de uitgifte heeft aangekondigd op 28 februari 2019 zijn niet genoteerd aan de gereglementeerde markt van Nxchange.

The bonds of which Fastned announced to issue on February 28 2019 are not listed on the regulated market of Nxchange.
Fastned BV posted an important announcement
February 28 2019 07:31

Fastned geeft nieuwe obligaties uit met 6% rente // Fastned issues new bonds with 6% interest

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned geeft nieuwe obligaties uit met 6% rente

Groeifinanciering voor uitbreiding netwerk snellaadstations

Amsterdam, 28 februari 2019. Na succesvolle eerdere uitgiften start Fastned - dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations - met de uitgifte van een nieuwe serie obligaties. Met de uitgifte financiert Fastned de verdere uitbreiding van het snellaadnetwerk. Dit is nodig gezien de enorme groei die Fastned de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De obligaties met een looptijd van 5 jaar keren 6% rente per jaar uit en bieden de mogelijkheid te investeren in de energietransitie. Deelname is mogelijk vanaf 1000 euro en de inschrijving opent vandaag.

De missie van Fastned is vrijheid geven aan de elektrische rijder en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s snel kunnen opladen met 100% duurzame elektriciteit. Fastned heeft reeds een netwerk van 88 stations in Nederland en Duitsland. Momenteel zijn er meerdere snellaadstations in aanbouw, waaronder twee in het Verenigd Koninkrijk en een groot aantal in Nederland en Duitsland. Met de opbrengsten van deze uitgifte kan het netwerk verder worden uitgebreid met meer stations en meer snellere laders.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Steeds meer mensen zien dat de toekomst elektrisch is en willen daarom investeren in de duurzame missie van Fastned. Tot op heden hebben al ruim 4500 mensen in Fastned geïnvesteerd. Fastned heeft een sterke groei doorgemaakt en dankzij het toenemende aantal elektrische auto’s zal de vraag naar snellaaddiensten verder groeien. Om aan deze vraag te voldoen moeten we investeren in extra capaciteit. Daarnaast helpt uitbreiding van ons snellaadnetwerk bij het versterken van onze positie als marktleider.”

Inschrijving
Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag tot en met 21 maart 2019 inschrijven via de website fastned.nl/obligaties. De uitgifte is beperkt tot 3.300 stuks voor een totaal van 3,3 miljoen euro.

Belangrijke informatie en risico’s
Beleggen in obligaties brengt risico’s met zich mee. Een beschrijving van deze risico’s is opgenomen in het prospectus. Bij het nemen van een beslissing om in te schrijven op de obligaties, dient een potentiële belegger zich uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in het prospectus. Potentiële beleggers dienen dan ook, voordat zij tot inschrijving overgaan, het prospectus nauwkeurig te bestuderen. Het prospectus is verkrijgbaar via de website fastned.nl/obligaties.

/////////

Fastned issues new bonds with 6% interest
Growth financing for expansion of fast charging network


Amsterdam, 28 February, 2019. After earlier successful bond issues Dutch charging company Fastned - which is building a European network of fast charging stations - starts issuing a new series of bonds. With this issue Fastned will finance further expansion of its fast charging network. This is necessary given the enormous growth that Fastned has experienced in recent years. The bonds with a maturity of 5 years pay out 6% interest per year and offer the possibility to invest in the energy transition. Subscription to the offer has opened today and bonds come at 1000 euro each.

The mission of Fastned is to give freedom to the electric driver and thereby accelerate the transition to electric driving. To realise this, Fastned builds a European network of fast charging stations where all electric cars can fast charge with 100% renewable electricity. Fastned already has a network of 88 stations in the Netherlands and Germany. At the moment there are several fast charging stations under construction, including two in the United Kingdom and a large number in the Netherlands and Germany. With the proceeds of this issue the network can be further expanded with more stations and more faster chargers.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "A growing number of people see that the future is electric and therefore want to invest in the sustainable mission of Fastned. To date more than 4,500 people have invested in Fastned. Fastned has experienced strong growth and thanks to the increasing number of electric cars the demand for fast charging services will continue to grow. To meet this demand we have to invest in extra capacity. In addition, the expansion of our fast charging network helps to strengthen our position as market leader.”

Subscription
Investors can subscribe to the issue from today until the 21st of March 2019 via the Fastned website: fastnedcharging.com/bonds. The issue is limited to 3,300 bonds for a total of 3.3 million euro.

Important information and risks
Investing in bonds involves risks. A description of these risks is included in the prospectus. When making a decision to subscribe to the bonds, a potential investor should rely solely on the information included in the prospectus. Potential investors should therefore carefully study the prospectus before they proceed to subscribe. The prospectus is available on the website fastnedcharging.com/bonds

Fastned BV posted an important announcement
January 18 2019 13:33

Fastned versterkt vermogen // Fastned strengthens capital position

Persbericht // Press release (english below)

Fastned versterkt vermogen

Snellaadbedrijf trekt 6 miljoen euro nieuw kapitaal aan

Amsterdam, 18 januari 2019. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations, heeft haar vermogen versterkt met 6 miljoen euro. Het betreft 3,5 miljoen euro aan nieuw kapitaal en daarnaast de conversie van een lening van 2,5 miljoen euro van Flowfund. Het nieuwe kapitaal zal ingezet worden ter financiering van verdere uitbreiding van het Fastned netwerk.

Voor deze uitgifte zijn nieuwe certificaten uitgegeven op een koers van 10 euro per stuk. De certificaten Fastned zijn verhandelbaar via effectenbeurs Nx’change.

Bart Lubbers, mede-oprichter Fastned: “Met deze vermogensversterking kan Fastned het netwerk van laadstations verder uitbreiden en daarmee nog meer vrijheid bieden aan de elektrische rijders. Flowfund heeft Fastned vrijwel vanaf de oprichting gesteund. De convertering van haar lening naar kapitaal is een blijk van vertrouwen in de toekomst.”

//////////////////

Fastned strengthens capital position

Fast charging company attracts 6 million euro of new capital

Amsterdam, 18 January 2019. Fastned, which is building a European network of fast charging stations, has strengthened its balance sheet with 6 million euro of new equity. This includes 3.5 million euro of new capital as well as the conversion of a loan of 2.5 million euro from Flowfund. The new capital will be used to finance further expansion of the Fastned network.

For this issue new certificates of shares were issued at a price of 10 euro apiece. The Fastned certificates can be traded via the Nx'change stock exchange.

Bart Lubbers, co-founder Fastned: "With this capital increase, Fastned can further expand the network of fast charging stations and thus offer even more freedom to electric drivers. Flowfund has supported Fastned almost from the start. The conversion of their loan to capital is a strong sign of confidence in our future."

Fastned BV posted an important announcement
January 15 2019 07:32

Fastned verdrievoudigt omzet // Fastned triples revenues

Persbericht // Press release (english below)

Fastned verdrievoudigt omzet

In het vierde kwartaal van 2018 verkocht het laadbedrijf meer stroom dan in heel 2017

Amsterdam, 15 januari 2019. Fastned beleefde in het vierde kwartaal van 2018 een flinke groeiversnelling. In de laatste drie maanden van het jaar leverde Fastned meer stroom dan in heel 2017. Door tijdige investeringen in netaansluitingen en stations was Fastned goed voorbereid op de snelle toename van het aantal elektrische auto’s op haar stations. Fastned verwacht dat in 2019 populaire EVs als de Jaguar I-PACE en de Tesla Model 3 gaan leiden tot een verdere groei van de vraag naar snelladen.

- Afzet: 1.142 MWh (+215% t.o.v. Q4 2017)
- Omzet: € 524.051 (+211% t.o.v. Q4 2017)
- Aantal actieve klanten: 17.923 (+185% t.o.v. Q4 2017)

Q4 mijlpalen:
- Fastned groeide opnieuw sneller dan de markt. Het aantal elektrische auto’s verdubbelde, terwijl de afzet van Fastned verdrievoudigde.
- In december verzorgde Fastned 30.586 laadsessies.
- Eind oktober haalde Fastned ruim 11 miljoen euro op met de uitgifte van obligaties.
- Fastned opende haar eerste supermarktstation bij de Albert Heijn XL in Tilburg.
- Fastned opende afgelopen kwartaal 6 stations in Duitsland. In totaal zijn er nu 8 stations operationeel in Duitsland.
- Er is veel voorbereidend werk verzet voor de bouw van een serie snellaadstations in Nederland, Duitsland en het VK in het eerste half jaar van 2019.
- Door toenemende vraag naar snelladen is Fastned begonnen met bijplaatsen van extra snelladers op haar stations om de capaciteit uit te breiden.
- In totaal had Fastned eind december 85 stations operationeel. Inmiddels kan er op 23 van deze stations met maximaal 175 kW geladen worden en zijn ze voorbereid op de komst van 350 kW laden. Uiteindelijk zal er op vrijwel alle Fastned stations met 350 kW geladen kunnen worden. Dit is tot 100 keer sneller dan thuis.

Bekijk de Fastned Q4 cijfers en bijbehorende grafiek via de link.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De gecontroleerde jaarcijfers worden in april gepubliceerd.

//////////////////////////

Fastned triples revenues

The charging company sold more electricity in the fourth quarter of 2018 than in the whole year of 2017

Amsterdam, 15th of January 2019. In the fourth quarter of 2018 Fastned’s growth strongly accelerated. In the last three months of the year Fastned delivered more electricity than throughout the whole of 2017. Thanks to timely investments in grid connections and stations Fastned was well prepared for the rapid increase in the number of electric cars visiting its stations. With popular EVs like the Jaguar I-PACE and the Tesla Model 3 entering the market Fastned expects further growth in the demand for fast charging in 2019.

- Volume: 1,142 MWh (+215% compared to Q4 2017)
- Revenue: € 524,051 (+211% compared to Q4 2017)
- Active customers: 17,923 (+185% compared to Q4 2017)

Q4 milestones:
- Fastned continued to grow faster than the market. The number of EVs doubled, while Fastned’s volume tripled.
- Customers completed 30,586 charging sessions at Fastned in December.
- Fastned raised more than 11 million euros with the issue of bonds at the end of October.
- Fastned opened its first fast charging station at a supermarket of Albert Heijn in The Netherlands.
- Fastned opened 6 stations in Germany last quarter. In total there are now 8 stations operational in Germany.
- A lot of preparations have been made for the construction of a series of fast charging stations in the Netherlands, Germany and the UK in the first half of 2019.
- Due to the increasing demand for fast-charging, Fastned has started adding additional fast chargers to its stations to expand capacity.
- Fastned had 85 stations operational by the end of December. At 23 of these stations EVs can be charged with a maximum of 175 kW, while they are prepared for 350 kW charging. Charging at 350 kW will eventually be possible on most Fastned stations. This is up to 100 times faster than at home.

You can view the Fastned Q4 results and graph via the link.

Please note that the numbers above are unaudited. Audited annual figures will be published in April.

Fastned BV posted an important announcement
October 31 2018 07:35

Succesvolle obligatieronde Fastned | Successful bond issue by Fastned

PERSBERICHT | PRESS RELEASE (english below)

Succesvolle obligatieronde Fastned
Snellaadbedrijf haalt ruim 11 miljoen euro op voor uitbreiding Europees netwerk

Amsterdam, 31 oktober 2018. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations heeft ruim 11 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. De opbrengsten van deze uitgifte zijn bedoeld om verdere groei te faciliteren en het netwerk uit te breiden in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf donderdag 11 oktober tot en met dinsdag 30 oktober konden investeerders inschrijven op de obligaties. De obligaties keren 6% rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.

Bart Lubbers, mede-oprichter van Fastned: “Ruim 5.000 mensen hebben nu geïnvesteerd in Fastned. Deze mensen geloven in onze missie en in ons bedrijf. Ze zien de groei van elektrisch rijden versnellen. Waar onze stations vroeger een paar bezoekers per dag hadden staan er nu vaak een paar auto’s tegelijk te laden. Ons beste station trekt inmiddels al ruim 100 bezoekers per dag! Dit is nog maar het begin en mensen zien dat.”

De missie van Fastned is het versnellen van de transitie naar elektrisch rijden. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s snel kunnen opladen. Fastned heeft reeds een netwerk van 78 stations in Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er momenteel 15 snellaadstations in aanbouw. Met de opbrengsten van deze uitgifte kan het netwerk in 2019 verder worden uitgebreid met meer stations en snellere laders.

Dat er veel vraag is naar snelladen blijkt uit het feit dat Fastned de afgelopen jaren met ongeveer 10% maand-op-maand is gegroeid; veel sneller dan de markt. In september bereikte het netwerk van snellaadstations operationeel break-even. Dit betekent dat de operationele kosten van de stations nu worden gedekt door de inkomsten op die stations.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Successful bond issue by Fastned
Fast charging company raises more than 11 million euro for expansion of the European network

Amsterdam, 31st of October 2018. Fastned, which is building a European network of fast-charging stations, has raised more than 11 million euro via the issue of bonds. The proceeds of the issue will be used to facilitate further growth and to expand the network in the Netherlands, Germany, Belgium, and the United Kingdom.

Subscription to the issue of bonds was possible from Thursday, October 11 up to Tuesday, October 30. The bonds pay out 6% interest per annum and have a maturity of 5 years. The interest is paid quarterly in arrears.

Bart Lubbers, co-founder of Fastned: "More than 5,000 people have now invested in Fastned. These people believe in our mission and in our company. They see that the growth of electric mobility is accelerating. Where our stations used to get only a few visitors per day, we now see multiple cars charging at the same time. Our best station already attracts more than 100 visitors a day! This is just the beginning and people are seeing that.”

The mission of Fastned is to accelerate the transition to electric mobility. In order to realise this, Fastned is building a European network of fast charging stations where all electric cars can charge super fast. Fastned already has a network of 78 stations operational in the Netherlands and Germany. In addition, there are currently 15 fast charging stations under construction. With the proceeds of this issue, in 2019 the network can be expanded with more stations and faster chargers.

The relevance of Fastned’s offering is shown by the fact that Fastned has grown at around 10% month-on-month for the last few years; much faster than the market. In September the network of fast-charging stations passed the operational break-even point, meaning that all costs related to the stations are covered by the revenues generated by those stations.

Fastned BV posted an important announcement
October 11 2018 07:32

Fastned bereikt operationeel break-even | Fastned achieves network wide operational break even

PERSBERICHT | PRESS RELEASE (english below)

Fastned bereikt operationeel break-even

Snellaadbedrijf start met de uitgifte van obligaties om groei te versnellen

Amsterdam, 11 oktober 2018. Fastned is ook in het derde kwartaal van 2018 hard gegroeid. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar verdrievoudigde de omzet en in september bereikte het netwerk van snellaadstations operationeel break-even. Alle operationele kosten die betrekking hebben op de stations zijn nu gedekt door inkomsten. Om verdere groei te financieren start Fastned vandaag een nieuwe uitgifte van obligaties. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en keren 6% rente per jaar uit. De opbrengsten zijn bedoeld om verdere groei te faciliteren en het netwerk uit te breiden.

- Omzet: € 352.609 (+199% vs. Q3 2017)
- Afzet: 703.491 (kWh) (+187% vs. Q3 2017)
- Actieve klanten: 12.677 (+165% vs. Q3 2017)

Q3 mijlpalen:
- In september waren er meer dan 21.000 laadsessies.
- Fastned opende drie nieuwe stations (Wellerzand, Lemsterhop, Paderborn-Mönkeloh), wat het totaal brengt op 77 operationele stations.
- De bouw van 15 stations in Duitsland is in volle gang.
- Fastned heeft nog meer HPC (high powered charging) laders geplaatst op haar stations, waarmee elektrische voertuigen tot 175 kW en zelfs 350 kW kunnen laden; tot 100 keer sneller dan thuis.
- Op 8 oktober tekende Fastned een overeenkomst met REWE Region Mitte om snellaadstations te plaatsen bij haar supermarkten. In 2019 begint een pilot op vier van hun beste supermarktlocaties.
- Per vandaag (11 oktober) geeft Fastned nieuwe obligaties uit. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en keren 6% rente per jaar uit. De obligaties bieden iedereen in Nederland een kans om te investeren in de energietransitie. Meedoen is mogelijk vanaf €1.000. Investeerders kunnen via de Fastned website de prospectus lezen en zich intekenen. Zie: fastned.nl/obligaties.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De gecontroleerde jaarcijfers zullen in maart 2019 worden gepubliceerd.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fastned achieves network wide operational break even

Fast charging company starts issue of bonds to drive further growth

Amsterdam, 11th of October 2018. Fastned continued its strong growth path during Q3 2018. Revenue tripled compared to the same quarter last year. In September, the network as a whole surpassed break even on an operational level. All operational costs associated with its stations were covered by revenues. To finance further growth Fastned started the issue of a new bonds series today. As in previous rounds the bonds have a maturity of 5 years and pay out 6% interest per annum. Fastned plans to use the proceeds to drive its revenue growth and expand our network of fast charging stations, contributing to its profitability.

- Revenue: € 352,609 (+199% vs. Q3 2017)
- Volume: 703,491 (kWh) (+187% vs. Q3 2017)
- Active customers: 12,677 (+165% vs. Q3 2017)

Q3 highlights:
- Monthly charge sessions surpassed 21,000 in September.
- Fastned opened three new stations (Wellerzand, Lemsterhop, Paderborn-Mönkeloh), bringing the total number of operational stations to 77.
- Construction of 15 stations in Germany is in full swing.
- Fastned continued the installation of next generation fast chargers, allowing electric vehicles to charge up to 175 kW and even 350 kW; up to 100 times faster than at home.
- On October 8th, Fastned signed an agreement with REWE Region Mitte to build fast charging stations at their supermarkets. A start will be made in 2019 with a pilot at four of their top supermarket locations.
- As of today (October 11th) Fastned is issuing a new round of retail bonds. The bonds have a maturity of 5 years and pay out 6% interest per annum. The bonds offer everyone an opportunity to participate and invest in the energy transition. Participation is possible from €1,000. Investors can read the prospectus and subscribe via the Fastned website: fastnedcharging.com/bonds

Please note that the numbers above are unaudited. Audited annual figures will be published in March 2019.

Hugo Ubink asked a question about Fastned BV
October 4 2018 19:52

Category: Financial

Beste Fastned BV,

De cijfers over Q1 en Q2 zijn niet even compleet als de cijfers over jaar 2017, mag ik u vragen waarom?