Fastned

Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

J.J. de Vor
February 28 2019 09:47
J.J. de Vor
February 28 2019 09:47
J.J. de Vor
February 28 2019 09:47

Fastned Activity feed

Fastned BV posted an important announcement
July 20 2018 10:01

Fastned krijgt ruim 1.4 miljoen euro subsidie van BENEFIC

Fastned krijgt ruim 1.4 miljoen euro subsidie van BENEFIC
De subsidie ondersteunt de bouw van 40 snellaadstations in Nederland en België

Amsterdam, 20 juli 2018. Fastned, dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft een subsidie toegekend gekregen van maximaal € 1.464.000 voor de bouw van 40 snellaadstations in Nederland, Vlaanderen en Brussel. De subsidie is afkomstig van BENEFIC.

De missie van Fastned is het versnellen van de transitie naar elektrisch rijden. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s snel kunnen opladen. Op dit moment heeft Fastned ruim 75 stations operationeel in Nederland en Duitsland. In het kader van BENEFIC wil Fastned op 40 additionele locaties in Nederland, Vlaanderen en Brussel snellaadstations bouwen waar tot 175 kW supersnel geladen kan worden. Door de realisatie van dit project krijgen elektrische rijders de vrijheid om door de gehele regio van Nederland, Vlaanderen en Brussel te rijden. Alle locaties zijn 24/7 publiek toegankelijk en geschikt voor alle elektrische auto’s, inclusief E-taxi’s en deelauto’s.

BENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project. BEFENIC subsidieert onder andere de ontwikkeling van laadinfrastructuur gelegen direct aan of vlakbij het Europese kernnetwerk (TEN-T). BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Wij zijn ontzettend blij met de toekenning van deze subsidie, omdat dit ons helpt om in hoog tempo te blijven investeren in deze voor elektrisch rijden cruciale infrastructuur.”

Bij Fastned kunnen alle typen volledig elektrische auto’s supersnel opladen. Het dak van het station bestaat uit zonnepanelen. Alle stroom die geleverd wordt is afkomstig van zon en wind. Laden en betalen gaat via de Fastned app of door een laadpas voor de lader te houden. EV-rijders kunnen met vrijwel iedere laadpas, tankpas en/of creditcard snelladen bij Fastned.

/////

Fastned receives more than 1.4 million euro subsidy from BENEFIC
The subsidy supports the construction of 40 fast-charging stations in the Netherlands and Belgium

Amsterdam, 20 July 2018. Fastned, which is building a European network of fast-charging stations, has been awarded a subsidy of a maximum of € 1,464,000 for the construction of 40 fast-charging stations across the Netherlands and Belgian regions of Flanders and Brussels. The subsidy is provided by BENEFIC.

It is Fastned’s mission to accelerate the transition to electric driving. In order to achieve this, Fastned is building a European network of fast charging stations where all electric cars can charge as fast as possible. Fastned currently has more than 75 stations operational in the Netherlands and Germany. Under the BENEFIC framework, Fastned will build fast charging stations at 40 additional locations across the Netherlands, and in the Flanders and Brussels regions of Belgium, where electric vehicles can be fast charged at rates of up to 175 kW. The realization of this project gives electric drivers the freedom to drive through the entire region of the Netherlands, Flanders and Brussels. All locations are 24/7 accessible and suitable for all electric cars, including E-taxi’s and shared cars.

BENEFIC is an innovative, cross-border project. Among other things, BEFENIC is subsidizing the development of charging infrastructure located directly on, or close to the European core network (TEN-T). BENEFIC is funded by the Connecting Europe Facility (CEF) program of the European Union.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "We are extremely pleased with the granting of this subsidy, because it will help us to continue to invest at speed in infrastructure that is crucial for electric driving."

At Fastned, all types of fully electric cars can charge their battery as fast as possible. When using the latest 175kW charging technologies, compatible cars can add up to 300km of range in 20 minutes. The roof of the station consists of solar panels. All power that Fastned supplies comes from the sun and the wind. Charging can be initiated with the Fastned app or by swiping any number of charging cards. Payments are settled via a charging card, bank debit or credit card.

Fastned BV posted an important announcement
May 1 2018 16:15

Uitnodiging en Agenda Vergadering van Certificaathouders dd 17 mei / Invitation and Agenda Meeting of Certificate Holders 17 May

Beste Certificaathouder,

In aanvulling op de eerdere e-mail nodigen we u ook graag via deze weg uit voor de jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders (VvC) van FAST/Fastned. Deze zal plaatsvinden op donderdag 17 mei van 14.30u tot 17.00u bij House of Watt (James Wattstraat 73, Amsterdam). Inloop is mogelijk vanaf 14.00u en na afloop van de vergadering is er gedurende de borrel tijd om andere investeerders te ontmoeten en te praten met het Fastned team.

Agenda:
- Opening VvC
- Vaststellen agenda
- Terugblik 2017
- Mededeling goedkeuring jaarverslag Fastned B.V. door FAST bestuur
- Mededeling nieuw optieplan medewerkers Fastned
- Stemming over herbenoeming Hieke Spoelstra
- Pauze
- Vooruitblik
- Slot

U kunt zich aanmelden voor de vergadering door een e-mail te sturen naar investeren@fastned.nl

We hopen dat u erbij bent.

Hartelijke groet, namens het gehele Fastned team,

Bart Lubbers & Michiel Langezaal


///////////////Dear Certificate holder,

In addition to the earlier e-mail we would also like to invite you via this channel to the annual meeting for holders of Certificates of Shares of FAST/Fastned. The meeting will take place on Thursday 17 May from 14.30h until 17.00h at House of Watt (James Wattstraat 73, Amsterdam). Doors will open at 14.00h. After the meeting you can have a drink with other investors and meet the Fastned team. Please note that the meeting will be held in Dutch.

Agenda:
- Opening VvC
- Vaststellen agenda
- Terugblik 2017
- Mededeling goedkeuring jaarverslag Fastned B.V. door FAST bestuur
- Mededeling nieuw optieplan medewerkers Fastned
- Stemming over herbenoeming Hieke Spoelstra
- Pauze
- Vooruitblik
- Slot

If you would like to attend the meeting, please send an e-mail to invest@fastned.nl

We hope to see you on the 17th.

Best regards, on behalf of the Fastned team,

Bart Lubbers & Michiel Langezaal

Fastned BV uploaded the annual report for annual report 2017
April 30 2018 07:32
Fastned BV posted an important announcement
April 30 2018 07:32

Fastned versterkt eigen vermogen en groeit hard door // Fastned strengthens balance sheet and continues rapid growth

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned versterkt eigen vermogen en groeit hard door

Snellaadbedrijf publiceert jaarcijfers 2017

Amsterdam, 30 april 2018. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s kunnen laden, is het afgelopen jaar wederom hard gegroeid. In 2017 nam de omzet met 133% toe tot EUR 530.667. In totaal werd er door 6.279 klanten ruim 1 miljoen kWh bij Fastned geladen.

Het aantal volledig elektrische auto’s steeg gedurende het jaar van 13.105 naar 21.115, een toename van 61%. Het aandeel volledig elektrische auto’s in het totale Nederlandse wagenpark nam toe van minder dan 0,2% naar bijna 0,3%.

Anticiperend op de exponentiële groei van het aantal elektrische auto’s investeerde Fastned in 2017 wederom fors in de ontwikkeling van nieuwe locaties voor snellaadstations. Mede hierdoor kwam het nettoresultaat uit op EUR 5 miljoen negatief waarvan ruim EUR 1,5 miljoen ‘non-cash’ (afschrijvingen en geconverteerde rente). Onder andere als gevolg van de forse omzetgroei was het verlies iets lager dan in 2016. Dit ondanks toegenomen operationele kosten door het opzetten van kantoren en teams in Keulen en Londen.

Mede als gevolg van de conversie door investeringsmaatschappij Breesaap van 10 miljoen euro aan schuld naar certificaten van aandelen is de balans gedurende 2017 sterk verbeterd en eindigde Fastned het jaar met een positief eigen vermogen van 3.1 miljoen euro. Daarnaast stond er eindejaar voor 16.3 miljoen euro aan liquide middelen op de balans. Deze cashpositie was een direct gevolg van de succesvolle uitgifte van obligaties in december en wordt momenteel ingezet voor de bouw van meer dan 30 nieuwe laadstations in Nederland en Duitsland.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “We zien de markt versnellen. De afgelopen 6 maanden is onze omzet nagenoeg verdubbeld. Op drukke stations zijn we inmiddels laders gaan bijplaatsen om deze groei op te vangen. Daar zitten ook snellere 175kW laders bij waarmee mensen hun auto tot 50 keer sneller dan thuis kunnen opladen. We zijn daarmee klaar voor een nieuwe generatie elektrische auto’s waarvan we de komende maanden de eerste modellen op de weg zullen zien verschijnen.”

////

Fastned strengthens balance sheet and continues rapid growth

Fast charging company publishes annual results over 2017

Amsterdam, 30 April 2018. Fastned, which is building a European network of fast charging stations where all electric cars can charge, has continued its rapid growth over 2017. Revenues increased 133% to EUR 530,667. During 2017 a total of 6,279 unique customers charged more than 1 million kWh at the Fastned network.

In 2017 the number of fully electric cars in the Netherlands increased from 13,105 to 21,115, an increase of 61%. The share of fully electric cars in the Dutch vehicle fleet increased from less than 0.2% to almost 0.3%.

Anticipating on the exponential growth of the number of electric cars, during 2017 Fastned continued investing in the development of new locations for fast charging stations. Partly as a result of this, the net result amounted to EUR 5 million negative, of which more than EUR 1.5 million was 'non-cash' (depreciation and converted interest). The loss was slightly lower than in 2016 due to strong revenue growth, and in spite of increasing operational costs due to the establishment of offices and teams in Cologne and London.

As a result of the conversion of 10 million euros of debt to depositary receipts by investment company Breesaap, the balance sheet of Fastned improved considerably during 2017. At the end of the year Fastned had a positive equity of 3.1 million euro. In addition, Fastned had 16.3 million euro of liquid assets on the balance sheet at the end of the year. This large cash position was a direct result of the successful issuance of bonds in December and is currently being used for the construction of more than 30 new charging stations in the Netherlands and Germany.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "We see that the market is accelerating. Our revenues have almost doubled in the past 6 months. At busy stations we have started to add chargers to accommodate for this growth. Some are faster 175kW chargers which people can use to charge their car up to 50 times faster than at home. We have done this in anticipation of a new generation of electric cars of which we will see the first models hitting our roads in the next few months.”

Nxchange posted an important announcement
April 13 2018 12:08

Verandering inzake het bewaarloon // Change in custodian fees

Geachte heer/mevrouw,

Graag informeren wij u over de volgende verandering met betrekking tot uw Nxchange account.

Verandering inzake het bewaarloon:

Vanaf 14 april 2018 zal het bewaarloon worden ingesteld op 0.5% van de totale waarde van uw Fastned certificaten, met een maximum van EUR 10,- per account per jaar (inzake uw Fastned certificaten). Dit is een verandering ten opzichte van de eerder aangekondigde situatie waarin een bewaarloon werd gehanteerd van 0,5% zonder maximumbedrag. Het bewaarloon zal elk kwartaal worden geïncasseerd, beginnende vanaf 30 juni 2018.

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail: support@nxchange.com of bel ons op +31 (0) 20 240 4360.

Nxchange


-------


Dear Sir/Madam,

We would like to inform you about the following change concerning your Nxchange account.

Change in Custodian Fees:

From April the 14th, 2018 onwards, custodian fees of 0.5% will be calculated over the total value of your Fastned certificates, with a maximum of EUR 10.- per account per year regarding aforementioned Fastned certificates. This is a change from the earlier announced fee of 0.5% (with no maximum). Custodian fees will be debited on a quarterly basis, starting from the 30th of June 2018.

In case you have any questions, please do not hesitate to contact us via support@nxchange.com or +31 (0) 20 240 4360.

Nxchange
Fastned BV posted an important announcement
April 13 2018 07:32

Fastned wint opnieuw tender in Verenigd Koninkrijk // Fastned wins another tender in the UK

Persbericht // Press release (english below)

Fastned wint opnieuw tender in Verenigd Koninkrijk
Fastned gaat snellaadstations bouwen en exploiteren in Newcastle en Sunderland

Amsterdam, 13 april 2018. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations en inmiddels 67 stations exploiteert in Nederland, heeft een tender gewonnen voor het realiseren van twee snellaadstations in de stadscentra van Newcastle en Sunderland. De tender werd georganiseerd door de North East Combined Authority (NECA) en Newcastle University. Beide “Go Ultra Low Filling Stations” zullen worden uitgerust met zes snelladers. In Newcastle zijn twee daarvan 175kW snelladers die voorbereid zijn voor 350kW. Hiermee kunnen elektrische auto’s tot 100 keer sneller worden opgeladen dan thuis.

Elektrische auto’s die voor hoge laadvermogens geschikt zijn, kunnen in 10 minuten zo’n 200 km actieradius bijladen op deze stations. Ook berijders van oudere elektrische auto’s kunnen die op vol vermogen laden bij de stations.

Een onderdeel van de overeenkomst is dat Fastned nauw zal samenwerken met onderzoekers van Newcastle University om een beter inzicht te krijgen in het effect van laden op het elektriciteitsnetwerk. Ook zal de rol van elektrische auto’s en batterij-opslag in toekomstige slimme elektriciteitsnetten onderzocht worden. Fastned zal samen met NECA onderzoek doen naar verdienmodellen voor laadinfrastructuur in de regio.

Het snellaadstation in Newcastle wordt gebouwd op de Helix locatie van de universiteit van Newcastle; het snellaadstation in Sunderland komt te staan in het hart van de stad waar tevens ‘s werelds meest succesvolle elektrische auto wordt gebouwd: de Nissan Leaf.

Het project wordt mede gefinancierd door het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (EFRO), de UK Collaboratorium for Research in Infrastructure and Cities (UKCRIC) en de Office for Low Emissions Vehicles (OLEV) van de Britse overheid. Fastned neemt het design en de bouw van de stations voor haar rekening, en zal de stations daarna exploiteren als deel van haar groeiende netwerk.

Fastned heeft de ambitie om de komende drie jaar een fors aantal snellaadstations te bouwen in het Verenigd Koninkrijk, waardoor elektrische rijders vrijheid krijgen en de transitie naar duurzaam vervoer wordt versneld. In 2017 won Fastned al een tender van Transport for London (TfL) om snellaadstations te bouwen en exploiteren in en rondom Londen. TfL is momenteel bezig met het ontwikkelen van locaties om ze geschikt te maken voor Fastned en de vier andere partijen die mee mogen bieden op die locaties.

/////////

Fastned wins another tender in the UK
Fastned will build and operate fast charging stations in Newcastle and Sunderland

Amsterdam, 13 April 2018. Fastned, a company that is rolling out a network of fast charging stations throughout Europe, has won a tender from the North East Combined Authority (NECA) and Newcastle University to realise two fast charging stations in the city centres of Newcastle and Sunderland. The “Go Ultra Low Filling Stations” will draw on Fastned’s experience of building iconic stations that allow multiple electric vehicles (EVs) of any make and model to charge as fast as they possibly can. Each station will house six fast chargers (known as “rapid” chargers in the UK), with two of those at the Newcastle University site being the latest 175kW (and 350kW enabled) chargers. These high powered chargers are capable of charging EVs up to 100 times faster than at home.

Drivers of many of the new EV models that will be released from 2018 onwards will now be able to add 125 miles of range to their cars in under ten minutes, while being sheltered by Fastned’s recognisable solar photovoltaic canopies. Meanwhile, all EVs already on the road will still be able to visit the stations to top up their batteries at their maximum charge rate.

As part of the agreement, Fastned will be collaborating closely with Newcastle University’s researchers to develop a greater understanding of the impact of EV charging on local electrical grids, and the potential roles for EVs and battery storage in the smart electrical grids of the future. At the same time, Fastned will work with NECA to research and understand business models for electric vehicle infrastructure in the region.

The Newcastle station will be located within the Newcastle University’s Newcastle Helix site, while the Sunderland station will be located near the heart of the city responsible for manufacturing the world’s most successful EV: the Nissan Leaf.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF), the UK Collaboratorium for Research in Infrastructure and Cities (UKCRIC), and the UK Government’s Office for Low Emission Vehicles (OLEV). Fastned will manage the stations’ design and construction, and operate and maintain them as part of its growing network.

Fastned aims to build many more multi-charger stations all around the UK over the next three years, giving freedom and flexibility to EV drivers, and helping to usher in a revolution in decarbonised transport. In 2017 Fastned also won a tender with Transport for London (TfL) to build and operate fast charging locations in the Greater London area. TfL is currently in the process of developing sites and making them available for Fastned and four other selected parties to bid for.

Fastned BV posted an important announcement
April 10 2018 07:35

Fastned groeit 140% in eerste kwartaal // Fastned grows 140% in first quarter

Persbericht // Press release (english below)

Fastned groeit 140% in eerste kwartaal
Omzet fors toegenomen ten opzichte van zelfde kwartaal vorig jaar

Amsterdam, 10 april 2018.
Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017, zijn de afzet, omzet en het aantal klanten van Fastned in het eerste kwartaal van 2018 wederom sterk toegenomen:

Afzet: 483.487 kWh (+148%)
Omzet: € 210.962 (+140%)
Klanten: 8.303 (+136%)

Highlights:

// Fastned opende 3 stations met een geheel nieuw, modulair ontwerp waarmee het totaal op 66 is gekomen. Daarnaast werd de bouw gestart van een nieuwe serie van 12 stations in Nederland en is de bouw van de eerste 18 stations in Duitsland inmiddels in vergevorderd stadium.
// Fastned plaatste nieuwe generatie snelladers op 4 stations waarmee elektrische auto’s tot 175 kW en zelfs 350 kW kunnen laden; dat is tot 100 keer sneller dan thuis.
// 30% van alle Fastned snellaadstations zijn in het eerste kwartaal het operationeel break-even punt gepasseerd. Dit betekent dat de operationele kosten van die stations worden gedekt met de daar gegenereerde inkomsten.
// Fastned verloor een kort geding waarin aan de rechter werd voorgelegd of de Staat vergunningen voor laadpalen op verzorgingsplaatsen mag uitgeven aan benzinestations die niet mee hebben meegedaan aan de openbare inschrijving voor laadvoorzieningen op verzorgingsplaatsen langs de snelweg in 2011. Inmiddels is hoger beroep aangetekend.
// Fastned heeft een overeenkomst gesloten met het vastgoedbedrijf van Albert Heijn voor een pilot met snelladers bij drie supermarkten. Indien de pilot voor beide partijen succesvol is, is het de intentie om dit aantal snel uit te breiden.
// Fastned is een financieringsronde gestart voor het aantrekken van €30 miljoen nieuw kapitaal via een private placement. Fastned wordt hierbij bijgestaan door zakenbank Lincoln International. Het nieuwe kapitaal is bedoeld voor de bouw van 80 tot 100 nieuwe snellaadstations, waarmee het netwerk kan uitgroeien tot ongeveer 200 stations in vier landen. Het is daarmee een belangrijke volgende stap in de ambitie om uit te groeien tot een Europees snellaadnetwerk met 1000 snellaadstations.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fastned grows 140% in first quarter
Rapid growth of revenues compared to the same quarter of last year

Amsterdam, 10 April 2018.
In a year-on-year comparison with Q1 2017, Fastned’s volume, revenue and number of customers again showed strong growth in Q1 2018:

Volume: 483,487 kWh (+148%)
Revenue: € 210,962 (+140%)
Customers: 8,303 (+136%)

Highlights:
// Fastned opened 3 new stations based on a new modular design, bringing the total up to 66 stations that were operational at the end of the quarter. Additionally, construction was started of a new batch of 12 stations in the Netherlands, and preparations for the first 18 stations in Germany are now in full swing.
// Fastned installed next generation fast chargers at four stations, allowing electric vehicles to charge up to 175 kW and even 350 kW; up to 100 times faster than at home.
// During the first quarter 30% of all Fastned stations have passed the operational break-even point. This means that all operational costs associated with these stations are covered with revenues generated at those same stations.
Fastned lost a court case in which we raised the question if the State is allowed to give out permits for the placement of charging poles at service areas to petrol stations that didn’t participate in the public tender procedure for charging stations at service areas along national highways in 2011. Fastned has filed an appeal to this ruling.
// Fastned has signed an agreement with the real estate company of Albert Heijn to start a pilot with fast chargers at three of their supermarkets. In case the pilot proves successful for both parties, there is an intention to quickly expand the number of locations.
// Fastned has started a funding round to raise € 30 million of new capital via a private placement, assisted by investment bank Lincoln International. The goal of this new capital raise is to build 80 to 100 new fast charging stations, which would allow the network to grow to around 200 stations in four countries. As such, it is an important step in our ambition to develop a fast charging network with 1000 charging stations throughout Europe.

Note: figures presented in this quarterly update have not been audited

Henk Voskamp asked a question about Fastned BV
March 29 2018 11:06

Category: Shareholders

Hi Fastned team,
Wanneer verwachten jullie het jaarverslag?
Vorig jaren kwam deze meestal begin maart, wat is de reden dat het nu langer duurt?

Henk Voskamp asked a question about Fastned BV
March 29 2018 11:05

Category: Shareholders

Hi Fastned team,
Wanneer verwachten jullie het jaarverslag?
Vorig jaren kwam deze meestal begin maart, wat is de reden dat het nu langer duurt?

Lennart van der Weide asked a question about Fastned BV
March 29 2018 10:34

Category: Other

Zijn de nieuwe type stations goedkoper om te bouwen dan de "oude" stations?