Fastned

Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Ruben de Haan
August 20 2018 14:46
Volker John
August 14 2018 09:09
Dirk Giltay Veth
July 31 2018 22:05

Fastned Activity feed

Fastned B.V. posted an important announcement
April 10 2018 07:35

Fastned groeit 140% in eerste kwartaal // Fastned grows 140% in first quarter

Persbericht // Press release (english below)

Fastned groeit 140% in eerste kwartaal
Omzet fors toegenomen ten opzichte van zelfde kwartaal vorig jaar

Amsterdam, 10 april 2018.
Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017, zijn de afzet, omzet en het aantal klanten van Fastned in het eerste kwartaal van 2018 wederom sterk toegenomen:

Afzet: 483.487 kWh (+148%)
Omzet: € 210.962 (+140%)
Klanten: 8.303 (+136%)

Highlights:

// Fastned opende 3 stations met een geheel nieuw, modulair ontwerp waarmee het totaal op 66 is gekomen. Daarnaast werd de bouw gestart van een nieuwe serie van 12 stations in Nederland en is de bouw van de eerste 18 stations in Duitsland inmiddels in vergevorderd stadium.
// Fastned plaatste nieuwe generatie snelladers op 4 stations waarmee elektrische auto’s tot 175 kW en zelfs 350 kW kunnen laden; dat is tot 100 keer sneller dan thuis.
// 30% van alle Fastned snellaadstations zijn in het eerste kwartaal het operationeel break-even punt gepasseerd. Dit betekent dat de operationele kosten van die stations worden gedekt met de daar gegenereerde inkomsten.
// Fastned verloor een kort geding waarin aan de rechter werd voorgelegd of de Staat vergunningen voor laadpalen op verzorgingsplaatsen mag uitgeven aan benzinestations die niet mee hebben meegedaan aan de openbare inschrijving voor laadvoorzieningen op verzorgingsplaatsen langs de snelweg in 2011. Inmiddels is hoger beroep aangetekend.
// Fastned heeft een overeenkomst gesloten met het vastgoedbedrijf van Albert Heijn voor een pilot met snelladers bij drie supermarkten. Indien de pilot voor beide partijen succesvol is, is het de intentie om dit aantal snel uit te breiden.
// Fastned is een financieringsronde gestart voor het aantrekken van €30 miljoen nieuw kapitaal via een private placement. Fastned wordt hierbij bijgestaan door zakenbank Lincoln International. Het nieuwe kapitaal is bedoeld voor de bouw van 80 tot 100 nieuwe snellaadstations, waarmee het netwerk kan uitgroeien tot ongeveer 200 stations in vier landen. Het is daarmee een belangrijke volgende stap in de ambitie om uit te groeien tot een Europees snellaadnetwerk met 1000 snellaadstations.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fastned grows 140% in first quarter
Rapid growth of revenues compared to the same quarter of last year

Amsterdam, 10 April 2018.
In a year-on-year comparison with Q1 2017, Fastned’s volume, revenue and number of customers again showed strong growth in Q1 2018:

Volume: 483,487 kWh (+148%)
Revenue: € 210,962 (+140%)
Customers: 8,303 (+136%)

Highlights:
// Fastned opened 3 new stations based on a new modular design, bringing the total up to 66 stations that were operational at the end of the quarter. Additionally, construction was started of a new batch of 12 stations in the Netherlands, and preparations for the first 18 stations in Germany are now in full swing.
// Fastned installed next generation fast chargers at four stations, allowing electric vehicles to charge up to 175 kW and even 350 kW; up to 100 times faster than at home.
// During the first quarter 30% of all Fastned stations have passed the operational break-even point. This means that all operational costs associated with these stations are covered with revenues generated at those same stations.
Fastned lost a court case in which we raised the question if the State is allowed to give out permits for the placement of charging poles at service areas to petrol stations that didn’t participate in the public tender procedure for charging stations at service areas along national highways in 2011. Fastned has filed an appeal to this ruling.
// Fastned has signed an agreement with the real estate company of Albert Heijn to start a pilot with fast chargers at three of their supermarkets. In case the pilot proves successful for both parties, there is an intention to quickly expand the number of locations.
// Fastned has started a funding round to raise € 30 million of new capital via a private placement, assisted by investment bank Lincoln International. The goal of this new capital raise is to build 80 to 100 new fast charging stations, which would allow the network to grow to around 200 stations in four countries. As such, it is an important step in our ambition to develop a fast charging network with 1000 charging stations throughout Europe.

Note: figures presented in this quarterly update have not been audited

Henk Voskamp asked a question about Fastned B.V.
March 29 2018 11:06

Category: Shareholders

Hi Fastned team,
Wanneer verwachten jullie het jaarverslag?
Vorig jaren kwam deze meestal begin maart, wat is de reden dat het nu langer duurt?

Henk Voskamp asked a question about Fastned B.V.
March 29 2018 11:05

Category: Shareholders

Hi Fastned team,
Wanneer verwachten jullie het jaarverslag?
Vorig jaren kwam deze meestal begin maart, wat is de reden dat het nu langer duurt?

Lennart van der Weide asked a question about Fastned B.V.
March 29 2018 10:34

Category: Other

Zijn de nieuwe type stations goedkoper om te bouwen dan de "oude" stations?

Fastned B.V. posted an important announcement
January 12 2018 07:46

Fastned groeit in vierde kwartaal 110% // Fastned grows 110% in fourth quarter

PERSBERICHT // PRESSRELEASE (english below)


Fastned groeit in vierde kwartaal 110%

Omzet snellaadbedrijf in laatste kwartaal van 2017 met ruim 15% per maand gegroeid

Amsterdam, 12 januari 2018.
Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016, zijn de afzet, omzet en het aantal klanten van Fastned in het vierde kwartaal van 2017 opnieuw sterk toegenomen. Dit ondanks het feit dat automakers zoals Hyundai en Opel nog altijd onvoldoende elektrische auto’s kunnen leveren om aan de sterk gestegen marktvraag te voldoen.

- Afzet: 362.498 kWh (+115%)
- Omzet: € 170.960 (+110%)
- Aantal actieve klanten: 6.278 (+98%)

Highlights:
- Er waren eind 2017 ongeveer 20.000 volledig elektrische auto’s in Nederland. Dit is een toename van 54% ten opzichte van een jaar daarvoor. Fastned groeide dus ruim twee keer sneller dan de markt.
Tien Fastned snellaadstations passeerden het operationeel break-even punt. Dit betekent dat de operationele kosten van die stations worden gedekt met de daar gegenereerde inkomsten.
- Fastned legde tot twee keer toe de vraag aan de rechter voor of benzinestations ook stroom mogen gaan verkopen op verzorgingsplaatsen waar al een laadstation is of komt. In beide gevallen werd de zaak door de bestuursrechter helaas niet inhoudelijk behandeld. Fastned gaat in hoger beroep.
- Begin december haalde Fastned in 10 dagen 12,3 miljoen euro op door middel van de uitgifte van obligaties.
Fastned introduceerde als eerste in de wereld Autocharge waarbij klanten na het inpluggen van de stekker direct kunnen laden zonder het gebruik van een laadpas.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De gecontroleerde jaarcijfers zullen in maart worden gepubliceerd.

///////////////

Fastned grows 110% in fourth quarter

Dutch fast charging company’s revenue growth exceeded 15% per month in the last quarter of 2017

Amsterdam, 12 January 2018
In a year on year comparison with Q4 2016, Fastned’s volume, revenue and number of customers showed strong growth in Q4 2017. This is despite the fact that car manufacturers such as Hyundai and Opel have not been able to deliver sufficient numbers of electric cars in the Netherlands to meet strong market demand.

- Volume: 362,498 kWh (+115%)
- Revenue: € 170,960 (+110%)
- Active customers: 6,278 (+98%)

Highlights:
- There were about 20,000 fully electric cars in the Netherlands at the end of 2017 - an increase of 54% compared to the previous year. This implies that Fastned outgrew the market by more than a factor of two.
- Ten Fastned fast-charging stations passed the operational break-even point. This means that the operational costs of these stations are covered by the income generated at these stations.
- In early December, Fastned raised € 12.3 million in just 10 days via a public bond issue.
- Fastned was the first company in the world to introduce Autocharge, enabling customers to charge their electric vehicle automatically after plugging in without the need for a charging card.

Please note that the numbers above are unaudited. Audited annual figures will be published in March 2018.

Fastned B.V. posted an important announcement
December 7 2017 19:36

Fastned haalt 12,3 miljoen euro op voor uitbreiding Europees snellaadnetwerk // Fastned raises 12,3 million euro

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned haalt 12,3 miljoen euro op voor uitbreiding Europees snellaadnetwerk

Obligatielening binnen 10 dagen volledig gevuld

Amsterdam, 7 december 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations, heeft in 10 dagen 12,3 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. De opbrengst zal gebruikt worden voor verdere uitbreiding van het netwerk van snellaadstations in Nederland, Duitsland en andere Europese landen.

Vanaf dinsdag 28 november tot en met dinsdag 12 december konden investeerders inschrijven op de obligaties. De uitgifte was echter vandaag al volledig ingetekend. De obligaties keren 6% rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.

Bart Lubbers, mede-oprichter van Fastned: “Steeds meer mensen zien dat de toekomst elektrisch is en willen investeren in de duurzame missie van Fastned. We zien dit nu terug in de enorme vraag naar obligaties. Met de opbrengst van deze uitgifte gaan we het komende jaar tientallen nieuwe stations bouwen en laders bijplaatsen op bestaande locaties. Uitbreiding van het aantal snellaadstations is hard nodig, want we zien de groei versnellen, en wachtrijen bij onze stations komen steeds vaker voor.”

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations. Ze heeft momenteel 63 stations operationeel en een nieuwe serie stations in aanbouw. Ook is er de afgelopen maanden geïnvesteerd in nieuwe netaansluitingen en de aanschaf van snellere laders met een laadvermogen tot 350 kW. Deze worden op dit moment geïnstalleerd en maken laden mogelijk tot 100 keer sneller dan thuis. Dat er veel vraag is naar snelladen blijkt uit het feit dat Fastned de afgelopen jaren met ongeveer 10% maand-op-maand is gegroeid; veel sneller dan de markt.

Fastned beschikt over een unieke portfolio van AAA locaties waar snellaadstations gerealiseerd kunnen worden. In 2012 verwierf Fastned concessies voor de verkoop van stroom aan elektrische auto’s op 201 van de 245 verzorgingsplaatsen langs snelwegen in Nederland. Het afgelopen jaar is de portfolio uitgebreid met groot aantal locaties in Duitsland en België. Daarnaast tekende Fastned een overeenkomst met Transport for London (TfL) voor de realisatie van snellaadstations in het Verenigd Koninkrijk.

//////////////

Fastned raises 12.3 million euro for expansion of European fast charging network

Bonds fully subscribed in just 10 days

Amsterdam, 7 December 2017. Fastned, the Dutch company that builds a European network of fast charging stations, has raised 12.3 million euro in 10 days via a public issue of bonds. The proceeds of this issue will be used to further expand the network of fast-charging stations in the Netherlands, Germany other European countries.

Investors could subscribe to the issue between Tuesday 28 November and Tuesday 12 December. However, the issue was already fully subscribed this afternoon. The bonds pay out 6% interest per annum and have a maturity of 5 years. The interest is paid quarterly in arrears.

Bart Lubbers, co-founder of Fastned: "More and more people see that the future is electric and want to invest in the sustainable mission of Fastned. This is reflected in the incredible demand for our bonds. We will use the proceeds of this issue to build dozens of new stations and add chargers to existing locations. We really need to expand the number of fast-charging stations because our growth is accelerating and queues at our stations are becoming more common.”

Fastned is building a European network of fast charging stations. The company currently has 63 stations operational and a new series of stations under construction. In recent months Fastned invested in new grid connections and the purchase of faster chargers with a charging power of up to 350 kW. These will be installed before the end of the year and allow EV drivers to charge up to 100 times faster than at home. The strong demand for fast charging is shown by the fact that Fastned has grown at a rate of around 10% month-on-month in the past few years; significantly faster than the market.

Fastned has a unique portfolio of AAA locations where fast charging stations can be realised. In 2012, Fastned acquired concessions for the sale of electricity to electric cars at 201 of the 245 service locations along the Dutch highways. In the past year, the portfolio has been expanded with a large number of locations in Germany and Belgium. Fastned also signed an agreement with Transport for London (TfL) for the realisation of fast-charging stations in the United Kingdom.

Gerard den Hollander asked a question about Fastned B.V.
December 6 2017 17:39

Category: Shareholders

when does Fastned pay dividend on its shares?
what month?

Nxchange posted an important announcement
November 28 2017 18:11

Fastned obligatie uitgifte

De obligaties waarvan Fastned de uitgifte heeft aangekondigd op 28 november 2017 zijn of worden niet genoteerd aan de gereglementeerde markt van Nxchange.
J.J. Laseur wrote a post about Fastned B.V.
November 28 2017 14:06

Hoe zit het met de huidige koers van het aandeel? Het staat nu op minus 8% ten op zichte van de aankoopprijs. Is er al uitzicht op een plus?

J.J. Laseur asked a question about Fastned B.V.
November 28 2017 14:04

Category: Competition

Wat zijn de implicaties van de aankodiging van Shell om laadstations te bouwen? Ik dacht dat Fastned een exclusieve licentie had?