Ask the Community

You need to have an account an be logged in to ask questions.

Category Filter

Company's followers (252) View all

Recent followers

September 21 2017 09:52
September 20 2017 10:44
September 15 2017 21:24

Fastned Community

August 31 2017 17:28
Jean-Paul Wagner asked Fastned B.V. a question

Category: Shareholders

Can you please inform me about the total number of Fastned shares giving the right a) to vote and b) to dividend.
I have seen in particular percentages held by shareholders, but not number of shares.
What was the price paied at the latest share capital increase by third party market participants ?
Thanks,
August 3 2017 10:14
Henri de Jong asked Fastned B.V. a question

Category: Financial

hoeveel certificaten/aandelen zijn er in totaal (de 100%) ? En hoeveel zijn er uitgegeven via deze beurs (floating) ?
July 27 2017 07:33
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned ziet omzet met 119% groeien // Fastned grows revenues with 119%

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned ziet omzet met 119% groeien
Bouwer Europees snellaadnetwerk maakt halfjaarcijfers bekend

Amsterdam 27 juli 2017.

Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016, zijn de afzet, omzet en het aantal klanten van Fastned in het eerste halfjaar van 2017 sterk toegenomen:

Afzet: 398.653 kWh (+125% t.o.v. H1 2016)
Omzet: €186.829 (+119% t.o.v. H1 2016)
Aantal actieve klanten: 3.967 (+64% t.o.v. H1 2016)

Highlights:
// Fastned groeide wederom sneller dan de markt (47,8% meer volledig elektrische auto’s in Nederland in H1 2017 vs H1 2016)
//Aankondiging oprichting en deelname “Open Fast Charging Alliance”
// Eerste twee snellaadstations passeerden in maart het operationeel break-even punt
// Er zijn 6 nieuwe stations gebouwd, in totaal bestaat het netwerk nu uit 63 stations
// Eerste 14 locaties in Duitsland verworven
// Overeenkomst getekend met Transport for London (TfL) voor het realiseren van snellaadstations in en rondom Londen
// Samenwerking met Van der Valk gestart voor snellaadstations in Nederland en België
// In juni heeft Fastned 7,7 miljoen euro opgehaald met een publieke uitgifte van obligaties
// In juni heeft Fastned 1 miljoen euro aan nieuw kapitaal verworven door de uitgifte van certificaten van aandelen aan investeringsmaatschappij Ballotta B.V.
// Breesaap heeft haar volledige lening van 10,3 miljoen euro geconverteerd naar certificaten van aandelen.
Investeerder Flowfund heeft haar converteerbare lening van 2,5 miljoen euro verlengd tot eind 2020.

Toelichting:

Michiel Langezaal, CEO van Fastned:
“We kijken terug op een half jaar met aanhoudende groei van de omzet, afzet en het aantal klanten. Ondanks de vertraagde leveringen van nieuwe elektrische auto’s het afgelopen half jaar in Nederland, is het aantal EV’s met 48% gegroeid ten opzichte het eerste halfjaar van 2016. Er zijn inmiddels zelfs wachtlijsten voor EV's zoals de Opel Ampera-e en de Hyundai Ioniq EV. We verwachten een sterke toename van het aantal EV's zodra de tweede generatie met een grotere range in Europa op de markt komt. Auto's zoals de Tesla Model 3 en Nissan Leaf II zullen naar verwachting begin 2018 worden geleverd. Op basis van deze ontwikkelingen en de verwachte vraag voor snelle laaddiensten hebben we het afgelopen half jaar veel tijd en middelen geïnvesteerd in de uitbreiding naar Londen, Duitsland en België. Wij geloven dat het ontwikkelen van een portfolio van hoogwaardige locaties in heel Europa van grote waarde is zodra de EV revolutie echt van start gaat.”

De noodzaak voor snelle laadinfrastructuur werd onlangs nog bevestigd in een ING rapport “Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry” waarin onder andere gesteld werd dat de toegang tot snelle laadinfrastructuur een vereiste is voor de toename van volledig elektrische auto’s en dat de laadsnelheid daarbij essentieel is.

Bekijk de Fastned H1 2017 cijfers en bijbehorende grafieken op www.fastned.nl/investeren

*****

Fastned grows revenues with 119%
Company behind European fast-charging network publishes half year results

Amsterdam, 27th of July 2017.

In a Year on Year (YoY) comparison with the first half year of 2016, Fastned’s volume, revenues, and number of active customers have all shown strong growth in the first six months of 2017:

Volume: 398,653 kWh (+125%)
Revenues: €186,829 (+119%)
Number of active customers: 3,967 (+64%)

Highlights:
// Fastned growth significantly outpaced the market (47.8% more full EVs in the Netherlands in H1 2017 vs. H1 2016)
// Fastned became a founding member of the "Open Fast Charging Alliance"
// In March the first two fast charging stations of Fastned in The Netherlands passed the operational break-even point
// Six new stations were built, bringing the total number of stations in the Netherlands to 63
// The first 14 locations were acquired in Germany
// Fastned signed a framework agreement with Transport for London to realise rapid charging stations in the Greater London Area
// A partnership was signed with Van der Valk to develop charging stations in the Netherlands and in Belgium
// In June Fastned raised 7.7 million euro via a public issue of bonds
// In June Fastned raised 1 million euro of additional capital through the issue of certificates of shares to investment fund Ballotta B.V.
// Investor Breesaap converted its entire loan of 10.3 million euro into certificates of shares at a price of 10 euro per certificate
// Investor Flowfund extended its convertible loan of 2.5 million euro by two years to the end of 2020

Comment:

Michiel Langezaal, CEO of Fastned:
“We look back at a first half year with continuing growth of revenues, kWhs delivered, and number of customers. Deliveries of new EVs in the Netherlands for the first part of the year were somewhat lower than expected but still amounted to 48% growth compared to H1 2016. There are now waiting lists for EVs such as the Opel Ampera-e and the Hyundai Ioniq EV. We expect a strong take-off of EVs once the “second generation EVs” with longer range becomes readily available in Europe. European deliveries of these cars, such as the Tesla Model 3 and Nissan Leaf II are announced for the beginning of 2018. Based on these developments and anticipated demand for fast charging services we invested a lot of time and resources during the first half year on our expansion to London, Germany, and Belgium. We believe that developing a portfolio of high quality locations across Europe will prove to be a very valuable asset once the EV revolution really takes off.”

The need for fast charging infrastructure was recently confirmed in an ING report, "Breakthrough of Electric Vehicle Threats European Car Industry", which points out that access to fast charging infrastructure is an important prerequisite for BEV adoption and that the charging speed is essential.”

The Fastned H1 2017 results and graphs can be downloaded here: www.fastnedcharging.com/invest

Fastned_H1_2017.pdf
July 12 2017 17:26
Fastned B.V. posted an important announcement

Agenda en notulen van de vergadering van certificaathouders FAST dd 9 juni 2017

AGENDA EN NOTULEN VAN VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS FAST – 9 juni 2017

Locatie: kantoor Fastned James Wattstraat Amsterdam

Voorzitter: Geert Kloppenburg
Notulist: Chrissy Schekkerman

Agenda:

1. Opening van de vergadering
2. Stemming tot wijziging van de statuten
3. Schorsing van de vergadering
4. Wijziging van statuten door Nick van Buitenen
5. Hervatting vergadering
6. Decharge verlening aan Nick van Buitenen
7. Benoeming van Floris de Gelder als nieuwe bestuurder
8. Rondvraag
9. Afsluiting van de vergadering

Notulen:

a. De vergadering wordt geopend door de voorzitter die Chrissy Schekkerman aanwijst als notulist voor deze vergadering. De voorzitter constateert dat een meerderheid van het geplaatst kapitaal aanwezig is.

b. De voorzitter constateert dat is voldaan aan alle bepalingen welke de statuten, administratievoorwaarden en de wet stellen voor geldige besluitvorming met betrekking tot de agendapunten, waaronder:

a. oproeping tot deze vergadering met in achtneming van een oproepingstermijn van tenminste 8 dagen;
b. vermelding in de oproeping van plaats, tijdstip en de te behandelen onderwerpen waaronder het besluit tot statutenwijziging;
c. de te nemen besluiten geen besluit zijn waarvan in de administratievoorwaarden is bepaald dat deze niet met volstrekte meerderheid van de stemmen genomen kunnen worden;
d. verlening van goedkeuring ten aanzien van de statutenwijziging door zowel het bestuur van Fastned Administratie Stichting als het bestuur van Fastned B.V.;
e. dat stemming ten aanzien van agendapunten dient plaats te vinden met volstrekte meerderheid van de stemmen.

c. Na beraadslaging en stemming wordt overeenkomstig het voorstel tot statutenwijziging door de vergadering met volstrekte meerderheid van stemmen goedkeuring gegeven aan het besluit van het bestuur om de statuten te wijzigen. Dit besluit was vooraf goedgekeurd door zowel het bestuur van Fastned B.V. als het bestuur van Fastned Administratie Stichting.

d. De vergadering wordt tijdelijk geschorst om de statutenwijziging te effectueren. Vervolgens wordt de vergadering hervat.

e. Door de vergadering wordt met volstrekte meerderheid van stemmen besloten tot het verlenen van decharge aan Nick van Buitenen voor het door hem gevoerde beleid gedurende zijn termijn als bestuurder van Fastned Administratie Stichting.

f. Het bestuur heeft een bindende voordracht gedaan voor benoeming van Floris de Gelder als nieuwe bestuurder van Fastned Administratie Stichting. Deze bindende voordracht heeft de goedkeuring van de directie van Fastned B.V.. Vervolgens wordt door de vergadering overgegaan tot stemming over de voordracht waarbij de volstrekte meerderheid van stemmen heeft besloten tot de benoeming van Floris de Gelder.

g. De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter.Amsterdam 9 juni 2017

June 29 2017 13:08
H.P.J. Verbraeken asked Fastned B.V. a question

Category: Financial

Goed nieuws dan Breesaap gekozen heeft voor conversie van de lening naar aandelen.
Dit scheelt zo'n 6 ton aan kosten per jaar.
Hoe zit het met het onderpand (~30stations) van de Breesaap lening? Valt deze nu onder alle certificaten van aandelen of ligt dit bij een Earth Terra?
June 29 2017 07:32
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned versterkt eigen vermogen // Fastned strengthens balance sheet

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned versterkt eigen vermogen
Investeringsfonds Breesaap converteert volledige lening naar certificaten van aandelen

Amsterdam, 29 juni 2017. Investeringsmaatschappij Breesaap converteert haar volledige lening aan Fastned per 30 juni 2017 naar certificaten van aandelen. Het betreft een bedrag van 10.3 miljoen euro dat wordt geconverteerd tegen een koers van 10 euro per certificaat. Hiermee wordt een groot deel van de schuld van Fastned afgelost en ontstaat er een positief eigen vermogen. Gelijktijdig heeft investeerder Flowfund haar converteerbare lening van 2,5 miljoen euro met twee jaar verlengd tot eind 2020.

De conversie en verlenging komen na de recente plaatsing door Fastned van 7,7 miljoen euro aan obligaties en het instappen van een nieuwe investeerder Ballotta voor 1 miljoen euro met optie om uit te breiden tot 2,5 miljoen euro. Fastned gaat de opgehaalde gelden gebruiken voor uitbreiding van haar netwerk van snellaadstations in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Directeur Bart Lubbers van Breesaap: “De transitie van fossiel naar elektrisch rijden draagt bij aan de duurzame klimaatdoelstellingen van Parijs. Het vertrouwen van Breesaap in Fastned en de toekomst van elektrisch rijden is afgelopen periode verder toegenomen. Aanleiding voor deze conversie is de snelle groei van Fastned in zowel omzet, afzet als in nieuw verworven locaties en de aanstaande introducties van de nieuwe volledig elektrische modellen van Tesla, Nissan, Volkswagen, Jaguar in het najaar 2017 en 2018.”

//////

Fastned strengthens balance sheet
Investment fund Breesaap converts loan into certificates of shares

Amsterdam, 29 June 2017. Investment fund Breesaap has decided to convert its entire loan to Fastned into certificates of shares as per 30 June 2017. The outstanding loan of 10.3 million euro will be converted to equity at a price of 10 euro per certificate. This significantly reduces Fastned’s debt and creates a positive equity position for the company. On top of this, investor Flowfund has decided to extend its convertible loan to Fastned of 2.5 million euro with two years until the end of 2020.

The conversion and renewal comes only weeks after Fastned's recent 7.7 million euro bond issue and equity investment of 1 million euro by investment fund Ballotta; with the option to expand to 2.5 million euro. Fastned will use the newly raised funds to expand its network of fast charging stations in the Netherlands, Germany, Belgium and the United Kingdom.

Director Bart Lubbers of Breesaap: "The transition to electric mobility contributes to the achievement of the Paris Agreement on climate change. Breesaap has ever more confidence in Fastned and the future of electric mobility. The reason for this conversion is the rapid growth of Fastned in terms of revenues, volume, and newly acquired locations. Also, the market is developing rapidly with the upcoming introductions of new fully electric models by Tesla, Nissan, Volkswagen, Jaguar and others in the fall of 2017 and beginning of 2018.”

June 13 2017 09:12
Ward van Damme asked Fastned B.V. a question

Category: Financial

Goedemorgen,
In de pers komen regelmatig artikelen over fastned voorbij waarin twijfel getrokken wordt over de snelle groei en de grote risicos voor belegers. Hieronder een stukje wat ik een paar dagen geleden in het financieel dagblad tegen kwam.

De dwangmatige groei van Fastned.
Gedeelte uit het artikel:
Deze investeerders geloven in groei. Dat moet ook wel, want als de groei ook maar een beetje tegenvalt, dan dreigt het bedrijf in de verdrukking te komen.

De €7,7 mln die Fastned ophaalde, is met afstand de grootste lening die het bedrijf is aangegaan. Met een coupon van 6% betekent dit dat Fastned jaarlijks €462.000 aan renteverplichtingen moet betalen aan zijn beleggers.
In het eerste kwartaal kwam Fastneds omzet uit op €87.833. Als de komende drie kwartalen hetzelfde zijn, bedraagt de jaaromzet zo'n €350.000. Dat is dus ruim een ton minder dan wat het bedrijf kwijt is aan alleen al rentebetalingen. Nu zal Fastned dit 'als alles gelijk blijft'-scenario verwerpen, want het bedrijf rekent op sterke groei.
Eind vorig jaar had het bedrijf bijna €3 mln in kas, zo blijkt uit het jaarverslag. Maar afgelopen jaar liep er ook €5,6 mln uit Fastned. Bij een onveranderd tempo, zou het bedrijf dan ergens aan het einde van de zomer geen geld meer hebben.
Zo zigzagt Fastned van investeringsronde naar investeringsronde. Zo lang het bedrijf groeit, gaat dat goed. Hapert de groei, dan is er amper armslag om tegenvallers op te vangen.

Hoe willen jullie alle kosten blijven dragen met de geforceerde groei in Nederland, Engeland en Duitsland?

Alvast bedankt
June 9 2017 12:01
Jos Havermans asked Fastned B.V. a question

Category: Financial

Goedemiddag,
Een vraag bij het bericht over Ballota. Goed om te zien dat er opnieuw kapitaal toestroomt voor jullie.
Begrijp ik het goed dat het belang dat Ballotta neemt gepaard gaat met een emissie, en dus een verwatering van de certificaten van aandelen Fastned?

Dank!

Jos Havermans
June 8 2017 07:33
Fastned B.V. posted an important announcement

Extra groeikapitaal voor Fastned // Additional growth capital for Fastned

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Extra groeikapitaal voor Fastned
Investeringsfonds verwerft 1 mln euro aan certificaten van aandelen, met een optie om uit te breiden tot 2,5 mln euro

Amsterdam 8 juni 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s kunnen laden, heeft 1 miljoen euro aan nieuw kapitaal verworven via de uitgifte van certificaten van aandelen aan investeringsmaatschappij Ballotta B.V.. Beide partijen hebben een overeenkomst getekend die voorziet in een mogelijke uitbreiding van de investering tot 2,5 miljoen euro voor het einde van 2018. Het nieuwe kapitaal zal ingezet worden ter financiering van verdere uitbreiding van het Fastned netwerk. De investering komt bovenop een plaatsing van 7,7 miljoen euro aan obligaties welke Fastned afgelopen dinsdag heeft afgerond.

Ballotta B.V. is een investeringsmaatschappij gevestigd in Amsterdam die onder andere investeert in vastgoed, aandelen en obligaties. Voor haar investering van 1 miljoen euro verkrijgt Ballotta 100.000 certificaten van aandelen Fastned, ofwel 10 euro per certificaat. De certificaten Fastned staan genoteerd aan de Nx’change effectenbeurs.

Ballotta: “Enige tijd geleden is het oog op Fastned gevallen. In de optiek van Ballotta verdient Fastned steun omdat ze een duurzame infrastructuur willen opbouwen, voor de markt uitlopen en een duidelijke visie hebben. Voorop staat dat Ballotta gelooft in de verdere groei van het aantal elektrische auto’s. Dat is het uitgangspunt van deze investering.”

Bart Lubbers, mede-oprichter Fastned: “Ik ben erg blij om Ballotta te verwelkomen in onze groeiende groep investeerders. De markt voor elektrisch rijden is aan het accelereren en dit zien we terug in een toenemende interesse van beleggers om in ons bedrijf te investeren. Hiermee verwerven we de middelen die nodig zijn om ons netwerk van snellaadstations uit te breiden in Europa.”

******

Additional growth capital for Fastned
Investment fund acquires 1 mln euro worth of certificates of shares, with an option to increase to 2,5 million euro

Amsterdam 8 June 2017. Fastned, that is rolling out a European network of fast charging stations where all electric cars can charge, has raised 1 million euro of additional capital through the issue of certificates of shares to investment fund Ballotta B.V.. Both parties have signed an agreement that could see the investment increase to 2,5 million euro by the end of 2018. The newly raised capital will be used to finance further growth of the Fastned network. The investment is in addition to the 7,7 million euro bond issue that Fastned closed just two days ago.

Ballota B.V. is an Amsterdam based investment fund that invests in real estate, stocks and bonds. For her investment of 1 million euro Ballotta receives 100.000 depository receipts of shares of Fastned. The depository receipts of shares of Fastned are listed on the Nx’change stock exchange.

Ballotta: “Fastned caught our eye some time ago. Ballotta believes that Fastned deserves support because they are investing in sustainable infrastructure, are ahead of their market and have a clear vision of where to go. Ballotta is confident that the growth of the number of electric cars will accelerate further. This forms the basis of this investment.”

Bart Lubbers, co-founder of Fastned: “I am very happy to welcome Ballotta to our growing group of investors. The market is accelerating and this is reflected in growing interest of investors to invest in our company. This provides us with the funds to expand our network of fast charging stations to countries across Europe.”

June 7 2017 07:32
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned haalt 7,7 miljoen euro op voor groei netwerk // Fastned raises 7.7 million euro to grow network

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned haalt 7,7 miljoen euro op voor groei netwerk
Obligatielening ruim twee keer overschreven

Amsterdam, 7 juni 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s kunnen laden, heeft in twee weken tijd 7,7 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. In eerste instantie was de uitgifte beperkt tot 3,3 miljoen euro, maar gezien de grote vraag heeft de directie besloten om de uitgifte uit te breiden. In totaal werd voor 7,7 miljoen euro aan obligaties uitgegeven aan ruim 600 investeerders. De opbrengsten zullen gebruikt worden voor verdere uitbreiding van het netwerk van snellaadstations in Nederland en de rest van Europa.

Vanaf dinsdag 23 mei 07.30 uur tot en met dinsdag 6 juni 16.00 uur kon worden ingeschreven op de obligatielening. De obligaties keren 6% rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.

Bart Lubbers, mede-oprichter van Fastned: “Bij iedere investeringsronde zien we steeds meer mensen die ook steeds grotere bedragen investeren in de duurzame missie van Fastned. Deze investeerders tonen daadwerkelijk leiderschap in de energietransitie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Samen bouwen we de ‘tankstations’ van de toekomst.”

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations en heeft inmiddels 63 stations operationeel. De afzet en omzet van het laadbedrijf groeien al twee jaar met ongeveer 10% maand-op-maand; vele malen sneller dan de markt. De opgedane ervaring in Nederland legt een goede basis voor Europese expansie. Fastned won onlangs de tender voor laadstations in Londen en tekenende voor tientallen locaties in Duitsland en België.

*********

Fastned raises 7.7 million euro to grow network
Bond subscription oversubscribed by a factor of two

Amsterdam, 7 June 2017. Fastned, the Dutch company that is rolling out a European network of fast charging stations where all electric cars can charge, has raised 7.7 million euro in just two weeks via a public issue of bonds. Initially, the issue was limited to 3.3 million euro, but due to the high demand the board of directors decided to extend the issue. In total 7.7 million euro worth of bonds were issued to more than 600 investors. The proceeds of this issue will be used to further expand the network of fast-charging stations in the Netherlands and in the rest of Europe.

Subscriptions to the issue was possible from Tuesday, May 23, 07:30hrs to Tuesday, June 6, 16:00hrs. The bonds pay out 6% interest per annum and have a maturity of 5 years. The interest is paid quarterly in arrears.

Bart Lubbers, co-founder of Fastned: "In every investment round, we see more and more people who invest bigger and bigger sums of money to support the sustainable mission of Fastned. These investors show true leadership in the required energy transition as set out in the Paris Climate Agreement. Together we build the green service stations of the future.”

Fastned is building a European network of fast charging stations and currently has 63 stations operational. Volume (kWhs) and revenues have grown at a pace of around 10% month-on-month for two years; significantly outpacing the market. The experience gained in the Netherlands provides a good basis for European expansion. Fastned recently won the tender for charging stations in London and has signed contracts for dozens of locations in Germany and Belgium.

Newsletter


Sign up for our periodical newsletter to stay informed