Fastned

Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Sharon van Leeuwen
February 12 2019 11:49
John Chapman
February 7 2019 17:37
Darryl Eteson
February 7 2019 01:35

Fastned Activity feed

Fastned BV posted an important announcement
January 18 2019 13:33

Fastned versterkt vermogen // Fastned strengthens capital position

Persbericht // Press release (english below)

Fastned versterkt vermogen

Snellaadbedrijf trekt 6 miljoen euro nieuw kapitaal aan

Amsterdam, 18 januari 2019. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations, heeft haar vermogen versterkt met 6 miljoen euro. Het betreft 3,5 miljoen euro aan nieuw kapitaal en daarnaast de conversie van een lening van 2,5 miljoen euro van Flowfund. Het nieuwe kapitaal zal ingezet worden ter financiering van verdere uitbreiding van het Fastned netwerk.

Voor deze uitgifte zijn nieuwe certificaten uitgegeven op een koers van 10 euro per stuk. De certificaten Fastned zijn verhandelbaar via effectenbeurs Nx’change.

Bart Lubbers, mede-oprichter Fastned: “Met deze vermogensversterking kan Fastned het netwerk van laadstations verder uitbreiden en daarmee nog meer vrijheid bieden aan de elektrische rijders. Flowfund heeft Fastned vrijwel vanaf de oprichting gesteund. De convertering van haar lening naar kapitaal is een blijk van vertrouwen in de toekomst.”

//////////////////

Fastned strengthens capital position

Fast charging company attracts 6 million euro of new capital

Amsterdam, 18 January 2019. Fastned, which is building a European network of fast charging stations, has strengthened its balance sheet with 6 million euro of new equity. This includes 3.5 million euro of new capital as well as the conversion of a loan of 2.5 million euro from Flowfund. The new capital will be used to finance further expansion of the Fastned network.

For this issue new certificates of shares were issued at a price of 10 euro apiece. The Fastned certificates can be traded via the Nx'change stock exchange.

Bart Lubbers, co-founder Fastned: "With this capital increase, Fastned can further expand the network of fast charging stations and thus offer even more freedom to electric drivers. Flowfund has supported Fastned almost from the start. The conversion of their loan to capital is a strong sign of confidence in our future."

Fastned BV posted an important announcement
January 15 2019 07:32

Fastned verdrievoudigt omzet // Fastned triples revenues

Persbericht // Press release (english below)

Fastned verdrievoudigt omzet

In het vierde kwartaal van 2018 verkocht het laadbedrijf meer stroom dan in heel 2017

Amsterdam, 15 januari 2019. Fastned beleefde in het vierde kwartaal van 2018 een flinke groeiversnelling. In de laatste drie maanden van het jaar leverde Fastned meer stroom dan in heel 2017. Door tijdige investeringen in netaansluitingen en stations was Fastned goed voorbereid op de snelle toename van het aantal elektrische auto’s op haar stations. Fastned verwacht dat in 2019 populaire EVs als de Jaguar I-PACE en de Tesla Model 3 gaan leiden tot een verdere groei van de vraag naar snelladen.

- Afzet: 1.142 MWh (+215% t.o.v. Q4 2017)
- Omzet: € 524.051 (+211% t.o.v. Q4 2017)
- Aantal actieve klanten: 17.923 (+185% t.o.v. Q4 2017)

Q4 mijlpalen:
- Fastned groeide opnieuw sneller dan de markt. Het aantal elektrische auto’s verdubbelde, terwijl de afzet van Fastned verdrievoudigde.
- In december verzorgde Fastned 30.586 laadsessies.
- Eind oktober haalde Fastned ruim 11 miljoen euro op met de uitgifte van obligaties.
- Fastned opende haar eerste supermarktstation bij de Albert Heijn XL in Tilburg.
- Fastned opende afgelopen kwartaal 6 stations in Duitsland. In totaal zijn er nu 8 stations operationeel in Duitsland.
- Er is veel voorbereidend werk verzet voor de bouw van een serie snellaadstations in Nederland, Duitsland en het VK in het eerste half jaar van 2019.
- Door toenemende vraag naar snelladen is Fastned begonnen met bijplaatsen van extra snelladers op haar stations om de capaciteit uit te breiden.
- In totaal had Fastned eind december 85 stations operationeel. Inmiddels kan er op 23 van deze stations met maximaal 175 kW geladen worden en zijn ze voorbereid op de komst van 350 kW laden. Uiteindelijk zal er op vrijwel alle Fastned stations met 350 kW geladen kunnen worden. Dit is tot 100 keer sneller dan thuis.

Bekijk de Fastned Q4 cijfers en bijbehorende grafiek via de link.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De gecontroleerde jaarcijfers worden in april gepubliceerd.

//////////////////////////

Fastned triples revenues

The charging company sold more electricity in the fourth quarter of 2018 than in the whole year of 2017

Amsterdam, 15th of January 2019. In the fourth quarter of 2018 Fastned’s growth strongly accelerated. In the last three months of the year Fastned delivered more electricity than throughout the whole of 2017. Thanks to timely investments in grid connections and stations Fastned was well prepared for the rapid increase in the number of electric cars visiting its stations. With popular EVs like the Jaguar I-PACE and the Tesla Model 3 entering the market Fastned expects further growth in the demand for fast charging in 2019.

- Volume: 1,142 MWh (+215% compared to Q4 2017)
- Revenue: € 524,051 (+211% compared to Q4 2017)
- Active customers: 17,923 (+185% compared to Q4 2017)

Q4 milestones:
- Fastned continued to grow faster than the market. The number of EVs doubled, while Fastned’s volume tripled.
- Customers completed 30,586 charging sessions at Fastned in December.
- Fastned raised more than 11 million euros with the issue of bonds at the end of October.
- Fastned opened its first fast charging station at a supermarket of Albert Heijn in The Netherlands.
- Fastned opened 6 stations in Germany last quarter. In total there are now 8 stations operational in Germany.
- A lot of preparations have been made for the construction of a series of fast charging stations in the Netherlands, Germany and the UK in the first half of 2019.
- Due to the increasing demand for fast-charging, Fastned has started adding additional fast chargers to its stations to expand capacity.
- Fastned had 85 stations operational by the end of December. At 23 of these stations EVs can be charged with a maximum of 175 kW, while they are prepared for 350 kW charging. Charging at 350 kW will eventually be possible on most Fastned stations. This is up to 100 times faster than at home.

You can view the Fastned Q4 results and graph via the link.

Please note that the numbers above are unaudited. Audited annual figures will be published in April.

Fastned BV posted an important announcement
October 31 2018 07:35

Succesvolle obligatieronde Fastned | Successful bond issue by Fastned

PERSBERICHT | PRESS RELEASE (english below)

Succesvolle obligatieronde Fastned
Snellaadbedrijf haalt ruim 11 miljoen euro op voor uitbreiding Europees netwerk

Amsterdam, 31 oktober 2018. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations heeft ruim 11 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. De opbrengsten van deze uitgifte zijn bedoeld om verdere groei te faciliteren en het netwerk uit te breiden in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf donderdag 11 oktober tot en met dinsdag 30 oktober konden investeerders inschrijven op de obligaties. De obligaties keren 6% rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.

Bart Lubbers, mede-oprichter van Fastned: “Ruim 5.000 mensen hebben nu geïnvesteerd in Fastned. Deze mensen geloven in onze missie en in ons bedrijf. Ze zien de groei van elektrisch rijden versnellen. Waar onze stations vroeger een paar bezoekers per dag hadden staan er nu vaak een paar auto’s tegelijk te laden. Ons beste station trekt inmiddels al ruim 100 bezoekers per dag! Dit is nog maar het begin en mensen zien dat.”

De missie van Fastned is het versnellen van de transitie naar elektrisch rijden. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s snel kunnen opladen. Fastned heeft reeds een netwerk van 78 stations in Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er momenteel 15 snellaadstations in aanbouw. Met de opbrengsten van deze uitgifte kan het netwerk in 2019 verder worden uitgebreid met meer stations en snellere laders.

Dat er veel vraag is naar snelladen blijkt uit het feit dat Fastned de afgelopen jaren met ongeveer 10% maand-op-maand is gegroeid; veel sneller dan de markt. In september bereikte het netwerk van snellaadstations operationeel break-even. Dit betekent dat de operationele kosten van de stations nu worden gedekt door de inkomsten op die stations.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Successful bond issue by Fastned
Fast charging company raises more than 11 million euro for expansion of the European network

Amsterdam, 31st of October 2018. Fastned, which is building a European network of fast-charging stations, has raised more than 11 million euro via the issue of bonds. The proceeds of the issue will be used to facilitate further growth and to expand the network in the Netherlands, Germany, Belgium, and the United Kingdom.

Subscription to the issue of bonds was possible from Thursday, October 11 up to Tuesday, October 30. The bonds pay out 6% interest per annum and have a maturity of 5 years. The interest is paid quarterly in arrears.

Bart Lubbers, co-founder of Fastned: "More than 5,000 people have now invested in Fastned. These people believe in our mission and in our company. They see that the growth of electric mobility is accelerating. Where our stations used to get only a few visitors per day, we now see multiple cars charging at the same time. Our best station already attracts more than 100 visitors a day! This is just the beginning and people are seeing that.”

The mission of Fastned is to accelerate the transition to electric mobility. In order to realise this, Fastned is building a European network of fast charging stations where all electric cars can charge super fast. Fastned already has a network of 78 stations operational in the Netherlands and Germany. In addition, there are currently 15 fast charging stations under construction. With the proceeds of this issue, in 2019 the network can be expanded with more stations and faster chargers.

The relevance of Fastned’s offering is shown by the fact that Fastned has grown at around 10% month-on-month for the last few years; much faster than the market. In September the network of fast-charging stations passed the operational break-even point, meaning that all costs related to the stations are covered by the revenues generated by those stations.

Fastned BV posted an important announcement
October 11 2018 07:32

Fastned bereikt operationeel break-even | Fastned achieves network wide operational break even

PERSBERICHT | PRESS RELEASE (english below)

Fastned bereikt operationeel break-even

Snellaadbedrijf start met de uitgifte van obligaties om groei te versnellen

Amsterdam, 11 oktober 2018. Fastned is ook in het derde kwartaal van 2018 hard gegroeid. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar verdrievoudigde de omzet en in september bereikte het netwerk van snellaadstations operationeel break-even. Alle operationele kosten die betrekking hebben op de stations zijn nu gedekt door inkomsten. Om verdere groei te financieren start Fastned vandaag een nieuwe uitgifte van obligaties. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en keren 6% rente per jaar uit. De opbrengsten zijn bedoeld om verdere groei te faciliteren en het netwerk uit te breiden.

- Omzet: € 352.609 (+199% vs. Q3 2017)
- Afzet: 703.491 (kWh) (+187% vs. Q3 2017)
- Actieve klanten: 12.677 (+165% vs. Q3 2017)

Q3 mijlpalen:
- In september waren er meer dan 21.000 laadsessies.
- Fastned opende drie nieuwe stations (Wellerzand, Lemsterhop, Paderborn-Mönkeloh), wat het totaal brengt op 77 operationele stations.
- De bouw van 15 stations in Duitsland is in volle gang.
- Fastned heeft nog meer HPC (high powered charging) laders geplaatst op haar stations, waarmee elektrische voertuigen tot 175 kW en zelfs 350 kW kunnen laden; tot 100 keer sneller dan thuis.
- Op 8 oktober tekende Fastned een overeenkomst met REWE Region Mitte om snellaadstations te plaatsen bij haar supermarkten. In 2019 begint een pilot op vier van hun beste supermarktlocaties.
- Per vandaag (11 oktober) geeft Fastned nieuwe obligaties uit. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en keren 6% rente per jaar uit. De obligaties bieden iedereen in Nederland een kans om te investeren in de energietransitie. Meedoen is mogelijk vanaf €1.000. Investeerders kunnen via de Fastned website de prospectus lezen en zich intekenen. Zie: fastned.nl/obligaties.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De gecontroleerde jaarcijfers zullen in maart 2019 worden gepubliceerd.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fastned achieves network wide operational break even

Fast charging company starts issue of bonds to drive further growth

Amsterdam, 11th of October 2018. Fastned continued its strong growth path during Q3 2018. Revenue tripled compared to the same quarter last year. In September, the network as a whole surpassed break even on an operational level. All operational costs associated with its stations were covered by revenues. To finance further growth Fastned started the issue of a new bonds series today. As in previous rounds the bonds have a maturity of 5 years and pay out 6% interest per annum. Fastned plans to use the proceeds to drive its revenue growth and expand our network of fast charging stations, contributing to its profitability.

- Revenue: € 352,609 (+199% vs. Q3 2017)
- Volume: 703,491 (kWh) (+187% vs. Q3 2017)
- Active customers: 12,677 (+165% vs. Q3 2017)

Q3 highlights:
- Monthly charge sessions surpassed 21,000 in September.
- Fastned opened three new stations (Wellerzand, Lemsterhop, Paderborn-Mönkeloh), bringing the total number of operational stations to 77.
- Construction of 15 stations in Germany is in full swing.
- Fastned continued the installation of next generation fast chargers, allowing electric vehicles to charge up to 175 kW and even 350 kW; up to 100 times faster than at home.
- On October 8th, Fastned signed an agreement with REWE Region Mitte to build fast charging stations at their supermarkets. A start will be made in 2019 with a pilot at four of their top supermarket locations.
- As of today (October 11th) Fastned is issuing a new round of retail bonds. The bonds have a maturity of 5 years and pay out 6% interest per annum. The bonds offer everyone an opportunity to participate and invest in the energy transition. Participation is possible from €1,000. Investors can read the prospectus and subscribe via the Fastned website: fastnedcharging.com/bonds

Please note that the numbers above are unaudited. Audited annual figures will be published in March 2019.

Hugo Ubink asked a question about Fastned BV
October 4 2018 19:52

Category: Financial

Beste Fastned BV,

De cijfers over Q1 en Q2 zijn niet even compleet als de cijfers over jaar 2017, mag ik u vragen waarom?

Fastned BV posted an important announcement
July 31 2018 07:37

Omzet Fastned groeit 150% / Revenue Fastned grows 150%

Omzet Fastned groeit 150% Bouwer Europees snellaadnetwerk maakt halfjaarcijfers bekend
Amsterdam 31 juli 2018.
Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017, zijn de afzet, omzet en het aantal klanten van Fastned in het eerste halfjaar van 2018 sterk toegenomen:
• Omzet: € 467.770 (+150%)
• Afzet: 1,05 miljoen kWh (+166%)
• Aantal actieve klanten: 9.533 (+140%)
Highlights:
• Met een afzetgroei van 166% groeide Fastned sneller dan het aantal verkochte
elektrische auto’s (79% in dezelfde periode).
• Er werden 11 nieuwe stations geopend in de eerste 6 maanden, in totaal heeft
Fastned nu een netwerk van 76 stations operationeel.
• Daarnaast plaatste Fastned 175 kW snelladers op 13 stations, waarmee elektrische
auto’s nog sneller kunnen laden.
• Eind juni opende Fastned het eerste snellaadstation in Duitsland, aan de A3 nabij
Limburg an der Lahn.
• Fastned won een tender voor het realiseren en exploiteren van twee snellaadstations
in Newcastle en Sunderland (Verenigd Koninkrijk).
• Fastned tekende een overeenkomst met het vastgoedbedrijf van Albert Heijn voor
een pilot met snelladers bij drie supermarkten.
• Fastned implementeerde Autocharge, waarmee geregistreerde klanten gemakkelijk
kunnen laden zonder laadpas.
• Fastned ontving in juli een subsidie van maximaal ruim € 1,4 miljoen van het Benefic-
programma ter ondersteuning van de bouw van 40 snellaadstations in Nederland,
Vlaanderen en Brussel.
• Fastned wordt bijgestaan door zakenbank Lincoln International bij het aantrekken van
€ 30 miljoen nieuw kapitaal via een private placement. Het nieuwe kapitaal is bedoeld voor de bouw van 80 tot 100 nieuwe snellaadstations.
Bekijk hier het Fastned H1 2018 verslag, cijfers en bijbehorende grafieken. Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. De
gecontroleerde jaarcijfers zullen begin 2019 worden gepubliceerd.

///////

Revenue Fastned grows 150%
Company behind European fast-charging network publishes half year results
Amsterdam, 31 July 2018.
In a Year on Year (YoY) comparison with the first half year of 2017, Fastned’s volume, revenues, and number of active customers have all shown strong growth in the first six months of 2018:
• Revenue: € 467,770 (+150%)
• Volume: 1.05 million kWh (+164%)
• Active customers: 9,533 (+140%)
Highlights:
• With volume growth of 166% Fastned outpaced FEV registrations (79% during the
same period).
• 11 new stations were opened during the first 6 months of the year, bringing the total
network up to 76 operational stations.
• On top of that, Fastned added 175 kW (350 kW ready) fast chargers on 13 stations,
with which electric drivers can charge even faster.
• Fastned opened its first station in Germany along the A3 at Limburg an der Lahn.
• Fastned won a tender to build and operate two fast charging stations in the United
Kingdom, in Newcastle and Sunderland.
• Fastned signed an agreement with the real estate entity of Albert Heijn to offer fast
charging at three of their supermarkets.
• Fastned implemented Autocharge, which allows registered users to simply plug in
their car and charge.
• Fastned received a subsidy of over €1.4 million from the Benefic program to assist in
the development of fast charging stations in the Netherlands, Flanders and Brussels
(announced in July 2018).
• Fastned is assisted by investment bank Lincoln International to raise € 30 million of
new capital via a private placement. The goal of this new capital raise is to build 80 to 100 new fast charging stations.
You can download the Fastned H1 2018 results and graphs here.
Note: figures presented in this half year update have not been audited. The audited annual
results will be published in early 2019.

Fastned BV posted an important announcement
July 20 2018 10:01

Fastned krijgt ruim 1.4 miljoen euro subsidie van BENEFIC

Fastned krijgt ruim 1.4 miljoen euro subsidie van BENEFIC
De subsidie ondersteunt de bouw van 40 snellaadstations in Nederland en België

Amsterdam, 20 juli 2018. Fastned, dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft een subsidie toegekend gekregen van maximaal € 1.464.000 voor de bouw van 40 snellaadstations in Nederland, Vlaanderen en Brussel. De subsidie is afkomstig van BENEFIC.

De missie van Fastned is het versnellen van de transitie naar elektrisch rijden. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s snel kunnen opladen. Op dit moment heeft Fastned ruim 75 stations operationeel in Nederland en Duitsland. In het kader van BENEFIC wil Fastned op 40 additionele locaties in Nederland, Vlaanderen en Brussel snellaadstations bouwen waar tot 175 kW supersnel geladen kan worden. Door de realisatie van dit project krijgen elektrische rijders de vrijheid om door de gehele regio van Nederland, Vlaanderen en Brussel te rijden. Alle locaties zijn 24/7 publiek toegankelijk en geschikt voor alle elektrische auto’s, inclusief E-taxi’s en deelauto’s.

BENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project. BEFENIC subsidieert onder andere de ontwikkeling van laadinfrastructuur gelegen direct aan of vlakbij het Europese kernnetwerk (TEN-T). BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Wij zijn ontzettend blij met de toekenning van deze subsidie, omdat dit ons helpt om in hoog tempo te blijven investeren in deze voor elektrisch rijden cruciale infrastructuur.”

Bij Fastned kunnen alle typen volledig elektrische auto’s supersnel opladen. Het dak van het station bestaat uit zonnepanelen. Alle stroom die geleverd wordt is afkomstig van zon en wind. Laden en betalen gaat via de Fastned app of door een laadpas voor de lader te houden. EV-rijders kunnen met vrijwel iedere laadpas, tankpas en/of creditcard snelladen bij Fastned.

/////

Fastned receives more than 1.4 million euro subsidy from BENEFIC
The subsidy supports the construction of 40 fast-charging stations in the Netherlands and Belgium

Amsterdam, 20 July 2018. Fastned, which is building a European network of fast-charging stations, has been awarded a subsidy of a maximum of € 1,464,000 for the construction of 40 fast-charging stations across the Netherlands and Belgian regions of Flanders and Brussels. The subsidy is provided by BENEFIC.

It is Fastned’s mission to accelerate the transition to electric driving. In order to achieve this, Fastned is building a European network of fast charging stations where all electric cars can charge as fast as possible. Fastned currently has more than 75 stations operational in the Netherlands and Germany. Under the BENEFIC framework, Fastned will build fast charging stations at 40 additional locations across the Netherlands, and in the Flanders and Brussels regions of Belgium, where electric vehicles can be fast charged at rates of up to 175 kW. The realization of this project gives electric drivers the freedom to drive through the entire region of the Netherlands, Flanders and Brussels. All locations are 24/7 accessible and suitable for all electric cars, including E-taxi’s and shared cars.

BENEFIC is an innovative, cross-border project. Among other things, BEFENIC is subsidizing the development of charging infrastructure located directly on, or close to the European core network (TEN-T). BENEFIC is funded by the Connecting Europe Facility (CEF) program of the European Union.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "We are extremely pleased with the granting of this subsidy, because it will help us to continue to invest at speed in infrastructure that is crucial for electric driving."

At Fastned, all types of fully electric cars can charge their battery as fast as possible. When using the latest 175kW charging technologies, compatible cars can add up to 300km of range in 20 minutes. The roof of the station consists of solar panels. All power that Fastned supplies comes from the sun and the wind. Charging can be initiated with the Fastned app or by swiping any number of charging cards. Payments are settled via a charging card, bank debit or credit card.

Fastned BV posted an important announcement
May 1 2018 16:15

Uitnodiging en Agenda Vergadering van Certificaathouders dd 17 mei / Invitation and Agenda Meeting of Certificate Holders 17 May

Beste Certificaathouder,

In aanvulling op de eerdere e-mail nodigen we u ook graag via deze weg uit voor de jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders (VvC) van FAST/Fastned. Deze zal plaatsvinden op donderdag 17 mei van 14.30u tot 17.00u bij House of Watt (James Wattstraat 73, Amsterdam). Inloop is mogelijk vanaf 14.00u en na afloop van de vergadering is er gedurende de borrel tijd om andere investeerders te ontmoeten en te praten met het Fastned team.

Agenda:
- Opening VvC
- Vaststellen agenda
- Terugblik 2017
- Mededeling goedkeuring jaarverslag Fastned B.V. door FAST bestuur
- Mededeling nieuw optieplan medewerkers Fastned
- Stemming over herbenoeming Hieke Spoelstra
- Pauze
- Vooruitblik
- Slot

U kunt zich aanmelden voor de vergadering door een e-mail te sturen naar investeren@fastned.nl

We hopen dat u erbij bent.

Hartelijke groet, namens het gehele Fastned team,

Bart Lubbers & Michiel Langezaal


///////////////Dear Certificate holder,

In addition to the earlier e-mail we would also like to invite you via this channel to the annual meeting for holders of Certificates of Shares of FAST/Fastned. The meeting will take place on Thursday 17 May from 14.30h until 17.00h at House of Watt (James Wattstraat 73, Amsterdam). Doors will open at 14.00h. After the meeting you can have a drink with other investors and meet the Fastned team. Please note that the meeting will be held in Dutch.

Agenda:
- Opening VvC
- Vaststellen agenda
- Terugblik 2017
- Mededeling goedkeuring jaarverslag Fastned B.V. door FAST bestuur
- Mededeling nieuw optieplan medewerkers Fastned
- Stemming over herbenoeming Hieke Spoelstra
- Pauze
- Vooruitblik
- Slot

If you would like to attend the meeting, please send an e-mail to invest@fastned.nl

We hope to see you on the 17th.

Best regards, on behalf of the Fastned team,

Bart Lubbers & Michiel Langezaal

Fastned BV uploaded the annual report for annual report 2017
April 30 2018 07:32
Fastned BV posted an important announcement
April 30 2018 07:32

Fastned versterkt eigen vermogen en groeit hard door // Fastned strengthens balance sheet and continues rapid growth

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned versterkt eigen vermogen en groeit hard door

Snellaadbedrijf publiceert jaarcijfers 2017

Amsterdam, 30 april 2018. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s kunnen laden, is het afgelopen jaar wederom hard gegroeid. In 2017 nam de omzet met 133% toe tot EUR 530.667. In totaal werd er door 6.279 klanten ruim 1 miljoen kWh bij Fastned geladen.

Het aantal volledig elektrische auto’s steeg gedurende het jaar van 13.105 naar 21.115, een toename van 61%. Het aandeel volledig elektrische auto’s in het totale Nederlandse wagenpark nam toe van minder dan 0,2% naar bijna 0,3%.

Anticiperend op de exponentiële groei van het aantal elektrische auto’s investeerde Fastned in 2017 wederom fors in de ontwikkeling van nieuwe locaties voor snellaadstations. Mede hierdoor kwam het nettoresultaat uit op EUR 5 miljoen negatief waarvan ruim EUR 1,5 miljoen ‘non-cash’ (afschrijvingen en geconverteerde rente). Onder andere als gevolg van de forse omzetgroei was het verlies iets lager dan in 2016. Dit ondanks toegenomen operationele kosten door het opzetten van kantoren en teams in Keulen en Londen.

Mede als gevolg van de conversie door investeringsmaatschappij Breesaap van 10 miljoen euro aan schuld naar certificaten van aandelen is de balans gedurende 2017 sterk verbeterd en eindigde Fastned het jaar met een positief eigen vermogen van 3.1 miljoen euro. Daarnaast stond er eindejaar voor 16.3 miljoen euro aan liquide middelen op de balans. Deze cashpositie was een direct gevolg van de succesvolle uitgifte van obligaties in december en wordt momenteel ingezet voor de bouw van meer dan 30 nieuwe laadstations in Nederland en Duitsland.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “We zien de markt versnellen. De afgelopen 6 maanden is onze omzet nagenoeg verdubbeld. Op drukke stations zijn we inmiddels laders gaan bijplaatsen om deze groei op te vangen. Daar zitten ook snellere 175kW laders bij waarmee mensen hun auto tot 50 keer sneller dan thuis kunnen opladen. We zijn daarmee klaar voor een nieuwe generatie elektrische auto’s waarvan we de komende maanden de eerste modellen op de weg zullen zien verschijnen.”

////

Fastned strengthens balance sheet and continues rapid growth

Fast charging company publishes annual results over 2017

Amsterdam, 30 April 2018. Fastned, which is building a European network of fast charging stations where all electric cars can charge, has continued its rapid growth over 2017. Revenues increased 133% to EUR 530,667. During 2017 a total of 6,279 unique customers charged more than 1 million kWh at the Fastned network.

In 2017 the number of fully electric cars in the Netherlands increased from 13,105 to 21,115, an increase of 61%. The share of fully electric cars in the Dutch vehicle fleet increased from less than 0.2% to almost 0.3%.

Anticipating on the exponential growth of the number of electric cars, during 2017 Fastned continued investing in the development of new locations for fast charging stations. Partly as a result of this, the net result amounted to EUR 5 million negative, of which more than EUR 1.5 million was 'non-cash' (depreciation and converted interest). The loss was slightly lower than in 2016 due to strong revenue growth, and in spite of increasing operational costs due to the establishment of offices and teams in Cologne and London.

As a result of the conversion of 10 million euros of debt to depositary receipts by investment company Breesaap, the balance sheet of Fastned improved considerably during 2017. At the end of the year Fastned had a positive equity of 3.1 million euro. In addition, Fastned had 16.3 million euro of liquid assets on the balance sheet at the end of the year. This large cash position was a direct result of the successful issuance of bonds in December and is currently being used for the construction of more than 30 new charging stations in the Netherlands and Germany.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "We see that the market is accelerating. Our revenues have almost doubled in the past 6 months. At busy stations we have started to add chargers to accommodate for this growth. Some are faster 175kW chargers which people can use to charge their car up to 50 times faster than at home. We have done this in anticipation of a new generation of electric cars of which we will see the first models hitting our roads in the next few months.”