Ask the Community

You need to have an account an be logged in to ask questions.

Category Filter

Company's followers (238) View all

Recent followers

June 20 2017 11:46
June 8 2017 21:17
June 7 2017 12:30

Fastned Community

June 13 2017 09:12
Ward van Damme asked Fastned B.V. a question

Category: Financial

Goedemorgen,
In de pers komen regelmatig artikelen over fastned voorbij waarin twijfel getrokken wordt over de snelle groei en de grote risicos voor belegers. Hieronder een stukje wat ik een paar dagen geleden in het financieel dagblad tegen kwam.

De dwangmatige groei van Fastned.
Gedeelte uit het artikel:
Deze investeerders geloven in groei. Dat moet ook wel, want als de groei ook maar een beetje tegenvalt, dan dreigt het bedrijf in de verdrukking te komen.

De €7,7 mln die Fastned ophaalde, is met afstand de grootste lening die het bedrijf is aangegaan. Met een coupon van 6% betekent dit dat Fastned jaarlijks €462.000 aan renteverplichtingen moet betalen aan zijn beleggers.
In het eerste kwartaal kwam Fastneds omzet uit op €87.833. Als de komende drie kwartalen hetzelfde zijn, bedraagt de jaaromzet zo'n €350.000. Dat is dus ruim een ton minder dan wat het bedrijf kwijt is aan alleen al rentebetalingen. Nu zal Fastned dit 'als alles gelijk blijft'-scenario verwerpen, want het bedrijf rekent op sterke groei.
Eind vorig jaar had het bedrijf bijna €3 mln in kas, zo blijkt uit het jaarverslag. Maar afgelopen jaar liep er ook €5,6 mln uit Fastned. Bij een onveranderd tempo, zou het bedrijf dan ergens aan het einde van de zomer geen geld meer hebben.
Zo zigzagt Fastned van investeringsronde naar investeringsronde. Zo lang het bedrijf groeit, gaat dat goed. Hapert de groei, dan is er amper armslag om tegenvallers op te vangen.

Hoe willen jullie alle kosten blijven dragen met de geforceerde groei in Nederland, Engeland en Duitsland?

Alvast bedankt
June 9 2017 12:01
Jos Havermans asked Fastned B.V. a question

Category: Financial

Goedemiddag,
Een vraag bij het bericht over Ballota. Goed om te zien dat er opnieuw kapitaal toestroomt voor jullie.
Begrijp ik het goed dat het belang dat Ballotta neemt gepaard gaat met een emissie, en dus een verwatering van de certificaten van aandelen Fastned?

Dank!

Jos Havermans
June 8 2017 07:33
Fastned B.V. posted an important announcement

Extra groeikapitaal voor Fastned // Additional growth capital for Fastned

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Extra groeikapitaal voor Fastned
Investeringsfonds verwerft 1 mln euro aan certificaten van aandelen, met een optie om uit te breiden tot 2,5 mln euro

Amsterdam 8 juni 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s kunnen laden, heeft 1 miljoen euro aan nieuw kapitaal verworven via de uitgifte van certificaten van aandelen aan investeringsmaatschappij Ballotta B.V.. Beide partijen hebben een overeenkomst getekend die voorziet in een mogelijke uitbreiding van de investering tot 2,5 miljoen euro voor het einde van 2018. Het nieuwe kapitaal zal ingezet worden ter financiering van verdere uitbreiding van het Fastned netwerk. De investering komt bovenop een plaatsing van 7,7 miljoen euro aan obligaties welke Fastned afgelopen dinsdag heeft afgerond.

Ballotta B.V. is een investeringsmaatschappij gevestigd in Amsterdam die onder andere investeert in vastgoed, aandelen en obligaties. Voor haar investering van 1 miljoen euro verkrijgt Ballotta 100.000 certificaten van aandelen Fastned, ofwel 10 euro per certificaat. De certificaten Fastned staan genoteerd aan de Nx’change effectenbeurs.

Ballotta: “Enige tijd geleden is het oog op Fastned gevallen. In de optiek van Ballotta verdient Fastned steun omdat ze een duurzame infrastructuur willen opbouwen, voor de markt uitlopen en een duidelijke visie hebben. Voorop staat dat Ballotta gelooft in de verdere groei van het aantal elektrische auto’s. Dat is het uitgangspunt van deze investering.”

Bart Lubbers, mede-oprichter Fastned: “Ik ben erg blij om Ballotta te verwelkomen in onze groeiende groep investeerders. De markt voor elektrisch rijden is aan het accelereren en dit zien we terug in een toenemende interesse van beleggers om in ons bedrijf te investeren. Hiermee verwerven we de middelen die nodig zijn om ons netwerk van snellaadstations uit te breiden in Europa.”

******

Additional growth capital for Fastned
Investment fund acquires 1 mln euro worth of certificates of shares, with an option to increase to 2,5 million euro

Amsterdam 8 June 2017. Fastned, that is rolling out a European network of fast charging stations where all electric cars can charge, has raised 1 million euro of additional capital through the issue of certificates of shares to investment fund Ballotta B.V.. Both parties have signed an agreement that could see the investment increase to 2,5 million euro by the end of 2018. The newly raised capital will be used to finance further growth of the Fastned network. The investment is in addition to the 7,7 million euro bond issue that Fastned closed just two days ago.

Ballota B.V. is an Amsterdam based investment fund that invests in real estate, stocks and bonds. For her investment of 1 million euro Ballotta receives 100.000 depository receipts of shares of Fastned. The depository receipts of shares of Fastned are listed on the Nx’change stock exchange.

Ballotta: “Fastned caught our eye some time ago. Ballotta believes that Fastned deserves support because they are investing in sustainable infrastructure, are ahead of their market and have a clear vision of where to go. Ballotta is confident that the growth of the number of electric cars will accelerate further. This forms the basis of this investment.”

Bart Lubbers, co-founder of Fastned: “I am very happy to welcome Ballotta to our growing group of investors. The market is accelerating and this is reflected in growing interest of investors to invest in our company. This provides us with the funds to expand our network of fast charging stations to countries across Europe.”

June 7 2017 07:32
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned haalt 7,7 miljoen euro op voor groei netwerk // Fastned raises 7.7 million euro to grow network

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned haalt 7,7 miljoen euro op voor groei netwerk
Obligatielening ruim twee keer overschreven

Amsterdam, 7 juni 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s kunnen laden, heeft in twee weken tijd 7,7 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. In eerste instantie was de uitgifte beperkt tot 3,3 miljoen euro, maar gezien de grote vraag heeft de directie besloten om de uitgifte uit te breiden. In totaal werd voor 7,7 miljoen euro aan obligaties uitgegeven aan ruim 600 investeerders. De opbrengsten zullen gebruikt worden voor verdere uitbreiding van het netwerk van snellaadstations in Nederland en de rest van Europa.

Vanaf dinsdag 23 mei 07.30 uur tot en met dinsdag 6 juni 16.00 uur kon worden ingeschreven op de obligatielening. De obligaties keren 6% rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.

Bart Lubbers, mede-oprichter van Fastned: “Bij iedere investeringsronde zien we steeds meer mensen die ook steeds grotere bedragen investeren in de duurzame missie van Fastned. Deze investeerders tonen daadwerkelijk leiderschap in de energietransitie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Samen bouwen we de ‘tankstations’ van de toekomst.”

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations en heeft inmiddels 63 stations operationeel. De afzet en omzet van het laadbedrijf groeien al twee jaar met ongeveer 10% maand-op-maand; vele malen sneller dan de markt. De opgedane ervaring in Nederland legt een goede basis voor Europese expansie. Fastned won onlangs de tender voor laadstations in Londen en tekenende voor tientallen locaties in Duitsland en België.

*********

Fastned raises 7.7 million euro to grow network
Bond subscription oversubscribed by a factor of two

Amsterdam, 7 June 2017. Fastned, the Dutch company that is rolling out a European network of fast charging stations where all electric cars can charge, has raised 7.7 million euro in just two weeks via a public issue of bonds. Initially, the issue was limited to 3.3 million euro, but due to the high demand the board of directors decided to extend the issue. In total 7.7 million euro worth of bonds were issued to more than 600 investors. The proceeds of this issue will be used to further expand the network of fast-charging stations in the Netherlands and in the rest of Europe.

Subscriptions to the issue was possible from Tuesday, May 23, 07:30hrs to Tuesday, June 6, 16:00hrs. The bonds pay out 6% interest per annum and have a maturity of 5 years. The interest is paid quarterly in arrears.

Bart Lubbers, co-founder of Fastned: "In every investment round, we see more and more people who invest bigger and bigger sums of money to support the sustainable mission of Fastned. These investors show true leadership in the required energy transition as set out in the Paris Climate Agreement. Together we build the green service stations of the future.”

Fastned is building a European network of fast charging stations and currently has 63 stations operational. Volume (kWhs) and revenues have grown at a pace of around 10% month-on-month for two years; significantly outpacing the market. The experience gained in the Netherlands provides a good basis for European expansion. Fastned recently won the tender for charging stations in London and has signed contracts for dozens of locations in Germany and Belgium.

June 2 2017 07:42
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned start samenwerking met Van der Valk in Nederland en België // Fastned starts partnership with Van der Valk in the Nether

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned start samenwerking met Van der Valk in Nederland en België

Amsterdam, 2 juni 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations, heeft een raamovereenkomst getekend met Van der Valk Hotels & Restaurants voor de bouw van snellaadstations in Nederland en België. Hiermee zet Fastned een volgende stap in de realisatie van haar Europese netwerk. Partijen hebben enkele tientallen locaties op het oog bij Van der Valk Hotels & Restaurants in zowel Nederland als België.

Fastned heeft in Nederland inmiddels 63 stations operationeel. Daarnaast heeft Fastned locaties in Duitsland verworven en een overeenkomst getekend met Transport for Londen voor de realisatie van snellaadstations in en rondom Londen. Door de samenwerking met Van der Valk kan Fastned binnenkort ook in België snellaadstations realiseren.

Bart Lubbers, CEO Fastned: “Ik ben ontzettend trots dat Fastned nu in alle omringende landen gaat uitbreiden en daarmee echt een Europese speler wordt. De elektrische auto krijgt hiermee steeds meer vrijheid. Ik investeerde in 2011 met het doel om een dekkend laadnetwerk in Nederland te realiseren. Ik vind het fantastisch om te zien dat we nu met een groeiende groep private investeerders bouwen aan een Europees netwerk.”

Fred van der Valk: “Zowel Van der Valk als Fastned richt zich op mensen die onderweg zijn en zetten de klant centraal in hun dienstverlening. Deze uitgangspunten vormen de basis van onze samenwerking. Met kwalitatieve laaddiensten bij onze hotels en restaurants bieden wij een belangrijke service aan onze klanten.”

*********

Fastned starts partnership with Van der Valk in the Netherlands and Belgium

Amsterdam, 2 juni 2017. The Dutch company Fastned that is building a European network of fast charging stations, has signed an agreement with hotel chain Van der Valk Hotels & Restaurants to build fast charging stations in The Netherlands and Belgium. This marks a next step by Fastned in the development of a European fast charging network. Parties have made a first selection of a few dozen locations at Van der Valk Hotels & Restaurants in both the Netherlands and Belgium and will now start working out further details.

Currently Fastned has 63 stations operational in The Netherlands. Fastned recently acquired additional locations in Germany and signed an agreement with Transport for London for the realisation of fast-charging stations in The Greater London Area. The partnership with Van der Valk allows Fastned to expand its network to Belgium.

Bart Lubbers, co-founder Fastned: "I'm very proud that Fastned is now expanding its network in all neighboring countries. This makes Fastned a European company and gives electric drivers ever more freedom to drive anywhere. In 2011 I invested in Fastned to realise a national charging network in the Netherlands. I’m excited to see that we are now building a European network together with an ever increasing group of private investors.”

Fred van der Valk: "Both Van der Valk and Fastned cater to people who are on the road and have a strong focus on customer service. This forms the basis of our partnership. With high quality charging stations at our hotels and restaurants we will provide an important additional service to our customers."

May 23 2017 11:27
Nxchange posted an important announcement
Fastned obligatie uitgifte
05/23/2017
De obligaties waarvan Fastned de uitgifte heeft aangekondigd op 23 mei 2017 zijn of worden niet genoteerd aan de gereglementeerde markt van Nxchange.
May 23 2017 07:35
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned opent inschrijving obligaties met 6% rente // Fastned starts bond issue at 6% interest

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned opent inschrijving obligaties met 6% rente

Na een succesvolle uitgifte van obligaties in december vorig jaar start Fastned vandaag de uitgifte van een nieuwe serie obligaties. Hiermee gaat Fastned de uitbreiding van haar netwerk van snellaadstations in Nederland en omringende landen financieren. De obligaties keren 6% rente per jaar uit en hebben een looptijd van vijf jaar. Het biedt investeerders de kans om te beleggen in duurzame infrastructuur in de snel groeiende markt van elektrisch rijden. Deelname is mogelijk vanaf 1000 euro.

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations en heeft inmiddels 63 stations operationeel. De afzet en omzet van het laadbedrijf groeien al twee jaar met ongeveer 10% maand-op-maand; vele malen sneller dan de markt. De opgedane ervaring in Nederland legt een goede basis voor Europese expansie.

Vorige maand maakte Fastned bekend dat ze de eerste 14 locaties in Duitsland heeft verworven. Daarnaast tekende Fastned een overeenkomst met Transport for Londen (TfL) voor de realisatie van snellaadstations in en rondom Londen. Tevens zag het laadbedrijf in maart de eerste stations het (operationeel) break-even punt passeren.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Er gaat geen dag meer voorbij zonder nieuws over de transitie van brandstof-auto’s naar elektrisch rijden. Zo kondigde Volvo vorige week aan geen dieselmotoren meer te gaan ontwikkelen en kwam Shell met het voornemen om ook te gaan investeren in het opladen van elektrische auto’s. Het wordt steeds duidelijker dat de toekomst elektrisch is.”

Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag tot en met 6 juni 2017 inschrijven via de website www.fastned.nl/obligaties. Daar is ook het prospectus en andere relevante informatie beschikbaar. De uitgifte is beperkt tot 3.300 stuks voor 3,3 miljoen euro.

Let op: de obligaties worden niet uitgegeven via Nxchange en zullen daar ook niet worden genoteerd. Alleen certificaten van aandelen Fastned staan genoteerd op Nchange.

*******

Fastned starts bond issue at 6% interest

After a successful bond issue end of last year, today Dutch charging company Fastned has started the issue of a new series of bonds. The proceeds of this issue will be used to fund expansion of its network of fast-charging stations in the Netherlands as well as surrounding countries. The bonds pay out 6% interest per year and has a maturity of five years. It offers investors the opportunity to invest in green infrastructure in the fast-growing market of electric mobility. Participation is possible from 1000 euro.

Fastned is building a European network of fast charging stations and currently has 63 stations operational. Volume (kWhs) and revenues have grown at a pace of c 10% month-on-month for two years now; significantly faster than the market. The experience gained in the Netherlands provides a good basis for European expansion.

Last month Fastned announced that it has acquired the first 14 locations in Germany. Fastned also signed an agreement with Transport for London (TfL) for the realisation of fast-charging stations in The Greater London Area. In March, the charging company saw its first stations (operational) break-even.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "Not a day passes by without news about the transition from fossil fueled cars to electric cars. Just last week, Volvo announced that they will stop development of new diesel engines, and Shell announced that they plan to start investments in charging infrastructure for electric cars. It is becoming more and more clear that the future is electric.”

Investors can subscribe to the issue from today until 6 June 2017 via the Fastned website: www.fastnedcharging.com/bonds. On this page investors can also find the prospectus and other relevant information. The issue is limited to 3,300 bonds for a total of 3.3 million euro.

Note: the bonds will not be issued via Nx'change and will not be listed on this platform afterwards. Only depository receipts of shares of Fastned are listed on Nx'change.

obligatiesflyermei2017.pdf
April 26 2017 16:21
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned start uitbreiding naar Londen // Fastned starts expansion to London

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

*******

FASTNED START UITBREIDING NAAR LONDEN

Laadbedrijf tekent overeenkomst met Transport for London (TfL) voor de realisatie van snellaadstations in en rondom Londen

Amsterdam, 26 april 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations voor elektrische auto’s, maakt vandaag bekend dat ze een overeenkomst heeft getekend met Transport for Londen (TfL) voor de realisatie van snellaadstations in en rondom Londen. TfL is het overheidsorgaan verantwoordelijk voor infrastructuur en openbaar vervoer in en rond Londen en heeft het doel om voor 2020 minstens 300 snellaadpunten te realiseren. De komende drie jaar zal TfL locaties gaan uitgeven in The Greater London Area. Om de kwaliteit van het netwerk te waarborgen, heeft TfL een publieke tender procedure gevolgd voor het selecteren van partners die deze laadinfrastructuur gaan realiseren.

Fastned heeft inmiddels 61 stations operationeel en heeft als ambitie om een Pan-Europees netwerk van snellaadstations te realiseren. Hiermee wil Fastned elektrische rijders de vrijheid geven om overal naartoe te kunnen rijden. Na de recente aankondiging van Fastned dat ze uitbreidt naar Duitsland, is dit voor Fastned een belangrijke volgende stap voor de realisatie van een Europees dekkend netwerk.

Londen heeft ambitieuze doelen gesteld om de luchtvervuiling aanzienlijk te verminderen en veel meer elektrische voertuigen op de weg te krijgen. Hiervoor is kwalitatieve en snelle laadinfrastructuur nodig. Om dit te bewerkstelligen is TfL in 2016 een tender procedure gestart om partners te selecteren die zij geschikt acht als concessionair. Het doel is om in 2020 ruim 300 snellaadpunten operationeel te hebben in en rondom Londen. Hiervoor zal TfL langdurige overeenkomsten aangaan met concessiehouders die de realisatie en exploitatie van de laadstations op zich zullen nemen. De eerste locaties zullen in de zomer van 2017 worden verdeeld onder concessiehouders, waarna begonnen zal worden met de bouw.

Michiel Langezaal, oprichter en CEO: “We zijn erg blij dat TfL locaties uitgeeft door middel van een publieke tenderprocedure. Dit stelt Fastned in staat om de infrastructuur te bouwen waarmee elektrische rijders de vrijheid krijgen om overal naartoe te rijden. Zo bouwen we verder aan onze missie om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen.”

******

FASTNED STARTS EXPANSION TO LONDON

Signs framework agreement with Transport for London to realise rapid charging stations in the Greater London Area

Amsterdam, 26 April 2017. Fastned, that is building a European network of fast charging stations, has signed a framework agreement with Transport for London to realise rapid charging stations in the Greater London Area. Transport for London (TfL) is the integrated transport authority for London and has set a goal to realise 300 rapid charging points before 2020. In the coming three years TfL plans to issue locations throughout London. To ensure the quality of the charging network, TfL has run an extensive public tender procedure to select parties to realise this charging infrastructure.

Fastned is a charging company that already has 61 stations operational in The Netherlands. The ambition of Fastned is to realise a Pan-European rapid charging network that gives electric vehicle drivers the freedom to drive anywhere. After the recent announcement of Fastned’s expansion to Germany, this is an important next step towards European coverage.

The City of London has set ambitious targets to significantly reduce air pollution and vastly increase the number of electric vehicles on its roads. This ambition requires the realisation of high quality rapid charging infrastructure. To this end, TfL initiated a tender procedure in 2016 to select parties that are capable of being a concessionaire. By 2020 the goal is to have 300 rapid charging points operational in the Greater London Area. For this TfL will issue long term land leases to concessionaires who will realise and operate these charging points. The first locations are expected to be allocated to concessionaires in the summer of 2017 after which realisation commences.

Michiel Langezaal, Founder and CEO. "We are very happy that TfL is making locations available for charging infrastructure through a public tender procedure. This enables Fastned to build the infrastructure required to give freedom to electric vehicle drivers and allows Fastned to live up to its mission to accelerate the advent of the electric car.”

April 19 2017 13:03
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned breidt uit naar Duitsland // Fastned expands into Germany

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned breidt uit naar Duitsland
Laadbedrijf zet volgende stap naar realisatie van een pan-Europees netwerk

Amsterdam, 19 april 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations, breidt uit naar Duitsland. Vandaag maakt Fastned bekend dat de eerste 14 Duitse locaties zijn verworven. Het betreft locaties voor stations met meerdere snelladers welke geschikt zijn voor de volgende generatie elektrische auto’s die kunnen laden op een vermogen van 150 kW tot 350 kW. Het worden de eerste stations in Duitsland die toegankelijk zijn voor alle automerken en waar in 15 minuten tot 500 kilometer range geladen kan worden. Fastned committeert zich ertoe om de stations te openen voor de introductie van belangrijke nieuwe elektrische auto’s, zoals de Audi Q6 e-tron, Volkswagen I.D., Porsche Mission E, Tesla Model 3 en de Jaguar I-PACE.

Fastned is concessionair voor 201 snellaadstations langs de Nederlandse snelwegen en heeft momenteel 60 stations operationeel. Op deze locaties verkoopt Fastned stroom aan elektrische rijders. De omzet van Fastned groeit al twee jaar zeer snel met 10% maand-op-maand.

Fastned werkt al enige tijd aan de ontwikkeling van locaties buiten Nederland. Voor de realisatie van snellaadstations benadert Fastned (lokale) overheden en private partijen die over kwalitatief hoogwaardige locaties vlak langs de snelweg beschikken. Fastned verwacht de komende maanden meer locaties te verwerven in zowel Duitsland als andere landen. Hiermee zet Fastned concrete stappen in de ontwikkeling van een pan-Europees snellaadnetwerk waar alle elektrische auto’s snel kunnen laden.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “We staan aan de vooravond van de ‘Autowende’ van fossiel naar elektrisch. Dit gaat gepaard met een transitie van tankstations naar snellaadstations waar elektrische auto’s supersnel kunnen opladen. Fastned bouwt een pan-Europees netwerk van snellaadstations waardoor elektrische auto’s door heel Europa kunnen rijden. Laden wordt als tanken en snellaadstations zijn de tankstations van de toekomst.”

Fastned werkt voor de locaties in Duitsland samen met de gemeente Limburg, hotelketen Van der Valk en projectontwikkelaar Lutzenberger Projektentwicklung (Lu.pe).

Zie voor o.a. de kaart met locaties het Fastned Blog

******

Fastned expands into Germany
Charging company sets next step in the realisation of a pan-European network

Amsterdam, 19 april 2017. Fastned, which is building a European network of fast-charging stations is expanding its network into Germany. Today, Fastned announced that it has acquired its first 14 locations in Germany. At these locations Fastned will build and operate stations with multiple fast chargers, that are suited to charge the next generation of EVs at power levels of 150 kW to 350 kW. These will be the first of such stations in Germany that are accessible to all car brands, and where EVs can be charged with up to 500 kilometers of range in just 15 minutes. Fastned commits itself to open the stations before the launch of major new electric cars such as the Audi Q6 e-tron, Volkswagen I.D., Porsche Mission E, Tesla Model 3 and the Jaguar I-PACE.

Fastned is concessionaire for 201 fast charging stations along Dutch highways and already has 60 stations operational. At these locations Fastned sells electricity to electric drivers. For the last two years Fastned has shown consistent rapid growth of around 10% month-on-month.

Fastned has been working on the development of locations outside the Netherlands for some time. For the realisation of its fast charging stations Fastned approaches (local) authorities and private parties which have high-quality locations close to the highway. In the coming months the charging company expects to sign more locations in Germany as well as in other countries. By doing so Fastned takes concrete steps towards the development of a pan-European fast charging network where all electric cars can fast charge.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "We are witnessing the start of the ‘Autowende’, from fossil to electric. This is accompanied by the start of a transition from petrol stations to fast-charging stations where electric cars can charge super fast and continue their journey. Fastned is building a pan-European network of fast charging stations that will provide freedom to drivers of electric cars to travel across Europe. As charging speeds increase, charging will become like refuelling your car, and fast charging stations will be the petrol stations of the future.”

For the German locations Fastned cooperates with the municipality of Limburg, hotel chain Van der Valk and property developer Lutzenberger Projektentwicklung (Lu.pe).

For a map with locations, please check out the Fastned Blog

April 11 2017 21:46
C.M. Pastoor asked Fastned B.V. a question

Category: Financial

De omzet in Q1 2017 neemt sterk toe t.o.v. Q1 2016, maar t.o.v. Q4 2016 is er slechts een kleine toename. Dit terwijl de afname wel sterk is toegenomen. Wat is hier de reden van (prijsdaling)?
mvg
Casper

Newsletter


Sign up for our periodical newsletter to stay informed