Ask the Community

You need to have an account an be logged in to ask questions.

Category Filter

Company's followers (228) View all

Recent followers

April 25 2017 12:02
April 22 2017 16:34
April 13 2017 15:57

Fastned Community

April 26 2017 16:21
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned start uitbreiding naar Londen // Fastned starts expansion to London

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

*******

FASTNED START UITBREIDING NAAR LONDEN

Laadbedrijf tekent overeenkomst met Transport for London (TfL) voor de realisatie van snellaadstations in en rondom Londen

Amsterdam, 26 april 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations voor elektrische auto’s, maakt vandaag bekend dat ze een overeenkomst heeft getekend met Transport for Londen (TfL) voor de realisatie van snellaadstations in en rondom Londen. TfL is het overheidsorgaan verantwoordelijk voor infrastructuur en openbaar vervoer in en rond Londen en heeft het doel om voor 2020 minstens 300 snellaadpunten te realiseren. De komende drie jaar zal TfL locaties gaan uitgeven in The Greater London Area. Om de kwaliteit van het netwerk te waarborgen, heeft TfL een publieke tender procedure gevolgd voor het selecteren van partners die deze laadinfrastructuur gaan realiseren.

Fastned heeft inmiddels 61 stations operationeel en heeft als ambitie om een Pan-Europees netwerk van snellaadstations te realiseren. Hiermee wil Fastned elektrische rijders de vrijheid geven om overal naartoe te kunnen rijden. Na de recente aankondiging van Fastned dat ze uitbreidt naar Duitsland, is dit voor Fastned een belangrijke volgende stap voor de realisatie van een Europees dekkend netwerk.

Londen heeft ambitieuze doelen gesteld om de luchtvervuiling aanzienlijk te verminderen en veel meer elektrische voertuigen op de weg te krijgen. Hiervoor is kwalitatieve en snelle laadinfrastructuur nodig. Om dit te bewerkstelligen is TfL in 2016 een tender procedure gestart om partners te selecteren die zij geschikt acht als concessionair. Het doel is om in 2020 ruim 300 snellaadpunten operationeel te hebben in en rondom Londen. Hiervoor zal TfL langdurige overeenkomsten aangaan met concessiehouders die de realisatie en exploitatie van de laadstations op zich zullen nemen. De eerste locaties zullen in de zomer van 2017 worden verdeeld onder concessiehouders, waarna begonnen zal worden met de bouw.

Michiel Langezaal, oprichter en CEO: “We zijn erg blij dat TfL locaties uitgeeft door middel van een publieke tenderprocedure. Dit stelt Fastned in staat om de infrastructuur te bouwen waarmee elektrische rijders de vrijheid krijgen om overal naartoe te rijden. Zo bouwen we verder aan onze missie om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen.”

******

FASTNED STARTS EXPANSION TO LONDON

Signs framework agreement with Transport for London to realise rapid charging stations in the Greater London Area

Amsterdam, 26 April 2017. Fastned, that is building a European network of fast charging stations, has signed a framework agreement with Transport for London to realise rapid charging stations in the Greater London Area. Transport for London (TfL) is the integrated transport authority for London and has set a goal to realise 300 rapid charging points before 2020. In the coming three years TfL plans to issue locations throughout London. To ensure the quality of the charging network, TfL has run an extensive public tender procedure to select parties to realise this charging infrastructure.

Fastned is a charging company that already has 61 stations operational in The Netherlands. The ambition of Fastned is to realise a Pan-European rapid charging network that gives electric vehicle drivers the freedom to drive anywhere. After the recent announcement of Fastned’s expansion to Germany, this is an important next step towards European coverage.

The City of London has set ambitious targets to significantly reduce air pollution and vastly increase the number of electric vehicles on its roads. This ambition requires the realisation of high quality rapid charging infrastructure. To this end, TfL initiated a tender procedure in 2016 to select parties that are capable of being a concessionaire. By 2020 the goal is to have 300 rapid charging points operational in the Greater London Area. For this TfL will issue long term land leases to concessionaires who will realise and operate these charging points. The first locations are expected to be allocated to concessionaires in the summer of 2017 after which realisation commences.

Michiel Langezaal, Founder and CEO. "We are very happy that TfL is making locations available for charging infrastructure through a public tender procedure. This enables Fastned to build the infrastructure required to give freedom to electric vehicle drivers and allows Fastned to live up to its mission to accelerate the advent of the electric car.”

April 19 2017 13:03
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned breidt uit naar Duitsland // Fastned expands into Germany

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned breidt uit naar Duitsland
Laadbedrijf zet volgende stap naar realisatie van een pan-Europees netwerk

Amsterdam, 19 april 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations, breidt uit naar Duitsland. Vandaag maakt Fastned bekend dat de eerste 14 Duitse locaties zijn verworven. Het betreft locaties voor stations met meerdere snelladers welke geschikt zijn voor de volgende generatie elektrische auto’s die kunnen laden op een vermogen van 150 kW tot 350 kW. Het worden de eerste stations in Duitsland die toegankelijk zijn voor alle automerken en waar in 15 minuten tot 500 kilometer range geladen kan worden. Fastned committeert zich ertoe om de stations te openen voor de introductie van belangrijke nieuwe elektrische auto’s, zoals de Audi Q6 e-tron, Volkswagen I.D., Porsche Mission E, Tesla Model 3 en de Jaguar I-PACE.

Fastned is concessionair voor 201 snellaadstations langs de Nederlandse snelwegen en heeft momenteel 60 stations operationeel. Op deze locaties verkoopt Fastned stroom aan elektrische rijders. De omzet van Fastned groeit al twee jaar zeer snel met 10% maand-op-maand.

Fastned werkt al enige tijd aan de ontwikkeling van locaties buiten Nederland. Voor de realisatie van snellaadstations benadert Fastned (lokale) overheden en private partijen die over kwalitatief hoogwaardige locaties vlak langs de snelweg beschikken. Fastned verwacht de komende maanden meer locaties te verwerven in zowel Duitsland als andere landen. Hiermee zet Fastned concrete stappen in de ontwikkeling van een pan-Europees snellaadnetwerk waar alle elektrische auto’s snel kunnen laden.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “We staan aan de vooravond van de ‘Autowende’ van fossiel naar elektrisch. Dit gaat gepaard met een transitie van tankstations naar snellaadstations waar elektrische auto’s supersnel kunnen opladen. Fastned bouwt een pan-Europees netwerk van snellaadstations waardoor elektrische auto’s door heel Europa kunnen rijden. Laden wordt als tanken en snellaadstations zijn de tankstations van de toekomst.”

Fastned werkt voor de locaties in Duitsland samen met de gemeente Limburg, hotelketen Van der Valk en projectontwikkelaar Lutzenberger Projektentwicklung (Lu.pe).

Zie voor o.a. de kaart met locaties het Fastned Blog

******

Fastned expands into Germany
Charging company sets next step in the realisation of a pan-European network

Amsterdam, 19 april 2017. Fastned, which is building a European network of fast-charging stations is expanding its network into Germany. Today, Fastned announced that it has acquired its first 14 locations in Germany. At these locations Fastned will build and operate stations with multiple fast chargers, that are suited to charge the next generation of EVs at power levels of 150 kW to 350 kW. These will be the first of such stations in Germany that are accessible to all car brands, and where EVs can be charged with up to 500 kilometers of range in just 15 minutes. Fastned commits itself to open the stations before the launch of major new electric cars such as the Audi Q6 e-tron, Volkswagen I.D., Porsche Mission E, Tesla Model 3 and the Jaguar I-PACE.

Fastned is concessionaire for 201 fast charging stations along Dutch highways and already has 60 stations operational. At these locations Fastned sells electricity to electric drivers. For the last two years Fastned has shown consistent rapid growth of around 10% month-on-month.

Fastned has been working on the development of locations outside the Netherlands for some time. For the realisation of its fast charging stations Fastned approaches (local) authorities and private parties which have high-quality locations close to the highway. In the coming months the charging company expects to sign more locations in Germany as well as in other countries. By doing so Fastned takes concrete steps towards the development of a pan-European fast charging network where all electric cars can fast charge.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "We are witnessing the start of the ‘Autowende’, from fossil to electric. This is accompanied by the start of a transition from petrol stations to fast-charging stations where electric cars can charge super fast and continue their journey. Fastned is building a pan-European network of fast charging stations that will provide freedom to drivers of electric cars to travel across Europe. As charging speeds increase, charging will become like refuelling your car, and fast charging stations will be the petrol stations of the future.”

For the German locations Fastned cooperates with the municipality of Limburg, hotel chain Van der Valk and property developer Lutzenberger Projektentwicklung (Lu.pe).

For a map with locations, please check out the Fastned Blog

April 11 2017 21:46
C.M. Pastoor asked Fastned B.V. a question

Category: Financial

De omzet in Q1 2017 neemt sterk toe t.o.v. Q1 2016, maar t.o.v. Q4 2016 is er slechts een kleine toename. Dit terwijl de afname wel sterk is toegenomen. Wat is hier de reden van (prijsdaling)?
mvg
Casper
April 11 2017 07:42
Fastned B.V. posted an important announcement

Omzet Fastned met 148% toegenomen in eerste kwartaal 2017 // Revenues of Fastned increased 148% in Q1 2017


**** Persbericht / Press Release **** English below ****

Omzet Fastned met 148% toegenomen in eerste kwartaal 2017
Eerste twee stations operationeel break-even

Amsterdam, 11 april 2017.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016, zijn de afzet, omzet en het aantal klanten van Fastned in het eerste kwartaal van 2017 sterk toegenomen:

Afzet: 194.834 kWh (+160% t.o.v. Q1 2016)
Omzet: €87.883 (+148% t.o.v. Q1 2016)
Aantal actieve klanten: 3.520 (+62% t.o.v. Q1 2016)

Highlights:
De eerste twee snellaadstations passeerden in maart het operationeel break-even punt. Dit betekent dat de uitgaven voor het operationeel houden van deze stations zijn gedekt door de inkomsten op die stations.
De bouw van 6 nieuwe stations is gestart, waarmee het netwerk van Fastned nog voor de zomer 63 stations zal tellen.

Toelichting:
Op dit moment rijden er ongeveer 15.000 volledig elektrische auto’s in Nederland, 40% meer dan een jaar geleden. Bijna de helft van deze groei werd gerealiseerd sinds 1 januari, mede het gevolg van de aantrekkelijke bijtelling van 4% op elektrische auto’s versus 22% voor alle andere auto’s. In maart is het percentage elektrische auto’s onder nieuw verkochte auto’s opgelopen tot meer dan 2% (Cijfers RAI). Fastned verwacht dat dit percentage steeds verder zal toenemen nu er steeds meer elektrische modellen op de markt komen met een goede actieradius.

Bekijk hier de Fastned Q1 cijfers en bijbehorende grafieken.

****

Revenues of Fastned increased 148% in Q1 2017
First two fast charging stations break even

Amsterdam, 11th of April 2017.

In a Year on Year (YoY) comparison with the same quarter of 2016, Fastned’s volume, revenue and number of active customers showed strong growth in the first quarter of 2017:

Volume: 194,834 kWh (+160%)
Revenue: €87,883 (+148%)
Number of active customers: 3,520 (+62%)

Highlights:
The first two fast charging stations of Fastned in The Netherlands passed the operating break-even point in March. This means that operating expenses were covered by the revenues generated at those stations.
The construction of 6 new stations was started, bringing the total number of stations to 63 before summer.

Explanation:
Currently there are around 15,000 fully electric cars in The Netherlands; 40% more than a year ago. Almost half of this growth was achieved since January of this year, caused in part by favourable fiscal incentives. In March, the percentage of electric cars as part of the total number of new cars sold in the Netherlands grew to over 2%. Fastned expects that this percentage will continue to increase as more and more attractive electric car models with bigger ranges are introduced to the market.

Download the Fastned Q1 results and graphs here.


Fastned Q4 2016 ENG.pdf
April 6 2017 07:43
Fastned B.V. posted an important announcement

Eerste Fastned stations break-even // First Fastned stations break-evenPersbericht // Press release (english below):

Eerste Fastned stations break-even
Operationele kosten van eerste twee Fastned stations in maart gedekt

Amsterdam, 6 april 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations, zag in maart haar eerste twee stations het break-even punt passeren. Dit betekent dat de uitgaven voor het operationeel houden van deze stations, zoals stroom, netaansluiting, licentiekosten, locatiehuur, schoonmaak en onderhoud zijn gedekt door de inkomsten op die stations. Fastned verwacht dat in de komende maanden steeds meer stations het break-even punt zullen passeren.

De operationele kosten per station liggen laag. Alle 58 Fastned stations zijn onbemand en worden centraal aangestuurd vanuit het hoofdkantoor. Het volgende financiële doel is dan ook de dekking van deze centrale kosten. Aangezien deze centrale kosten slechts zeer beperkt toenemen wanneer er nieuwe stations worden toegevoegd aan het netwerk, dalen deze kosten per station bij iedere uitbreiding van het netwerk. De laatste stap naar winstgevendheid van de onderneming betreft dekking van afschrijvingen en financieringslasten.

De Fastned stations zijn voorbereid op een sterke groei van het aantal elektrische auto's. De capaciteit kan eenvoudig worden uitgebreid door plaatsing van meer en snellere laders. Door de lage operationele kosten en grote capaciteit heeft elk Fastned station dus ook een grote verdiencapaciteit.

Bart Lubbers, mede-oprichter Fastned: "Na vijf jaar investeren is het fantastisch om te zien dat de eerste stations nu break-even draaien. Dit is echt een mijlpaal. Het is de verdienste van het hele Fastned team en de ruim 1600 mensen die in een vroeg stadium hebben geïnvesteerd. De omzet bij alle stations groeit en het toenemende aantal elektrische auto's ondersteunt deze trend."

Volgende week zal Fastned haar eerste kwartaalcijfers van 2017 bekend maken.

*****
Press Release:

First Fastned stations break-even
Operating costs at the first two Fastned stations were covered in March

Amsterdam, 6 april 2017. Fastned, that is building a European network of fast charging stations, saw its first two stations break-even in March. This means that the operating expenses, such as the purchase of power, grid connection fees, licence costs, land lease, cleaning and maintenance costs were covered by the revenues generated at those stations. Fastned expects that more stations will pass the break-even point in the coming months.

The operating costs per station are limited. All 58 Fastned stations are unmanned and centrally managed from the head office. The next financial goal is to also cover these central operating expenses. Since these costs remain relatively stable when new stations are added to the network, the costs per station will decrease when new stations are added to the network. The final step to profitability of the company is also to cover depreciation and finance costs.

The Fastned stations are prepared for strong growth of the number of electric cars. The capacity can easily be expanded by adding more and faster chargers to each station. The low operating costs and big capacity result in significant earning potential of each station.

Bart Lubbers, co-founder Fastned: “After five years of investing it’s great to see the first stations break-even. This is a real milestone. It is a compliment to the whole Fastned team and the 1,600 people that have invested in Fastned at an early stage. Revenues are growing at all stations, supported by the mega-trend of increasing number of electric cars.”

Next week Fastned will publish the results over the first quarter of 2017.

March 9 2017 22:14
Fastned B.V. uploaded the annual report for annual report 2016
March 9 2017 21:57
Fastned B.V. posted an important announcement

Fastned publiceert jaarverslag 2016

Persbericht publicatie jaarverslag:

Fastned verdrievoudigt omzet in 2016

Amsterdam, 9 maart 2017. Fastned, dat bouwt aan een Europees snellaadnetwerk voor elektrische auto’s, is het afgelopen jaar wederom hard gegroeid. In 2016 verdrievoudigde de omzet tot EUR 227.613. In totaal werd er 460.783 kWh bij Fastned geladen door 3.177 actieve klanten. Fastned heeft nu 57 stations.

De sterke groei komt doordat meer klanten meer kWh laden bij meer Fastned stations. Dit resulteerde in meer laadsessies per station. Deze autonome groei is het bewijs dat Fastned steeds relevanter wordt voor EV rijders op van basis de landelijke dekking, betrouwbare service en transparante, aantrekkelijke prijzen.

Fastned blijft investeren in de uitbreiding van het netwerk in binnen- en buitenland. Mede hierdoor kwam het nettoresultaat uit op EUR 5 miljoen negatief waarvan EUR 2 miljoen ‘non-cash’ (afschrijvingen en geconverteerde rente). De aanloopverliezen worden veroorzaakt doordat Fastned vooruit investeert in laadstations voor de komende generaties elektrische auto’s.

In 2016 is het aantal volledige elektrische auto's op de Nederlandse wegen toegenomen van 9.368 tot 13.105, een toename van 40% ten opzichte van 2015. De afzet in kWh van Fastned groeide met 258%, dus 7 maal sneller dan de markt. Voor steeds meer EV rijders is laden bij Fastned een vast onderdeel van hun routine.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “De markt is echt aan het veranderen. Er zijn steeds meer volledig elektrische auto’s met goede range om uit te kiezen. De Nederlandse overheid heeft nu definitief gekozen voor elektrisch. De bijtelling is vanaf 1 januari 4% op elektrische auto’s versus 22% voor alle andere auto’s. Een benzine-auto met stekker rijden en toch weinig belasting betalen is nu niet meer mogelijk. Bovag cijfers laten zien dat het aantal volledig elektrische auto’s nu snel aan het toenemen is.”

Fastned_Jaarverslag_2016.pdf
March 9 2017 12:29
C.J.P. Schipper asked Fastned B.V. a question

Category: Competition

Fastned heeft plannen in Duitsland echter ik zie dat Tank & Rast al concreet bezig is langs de Autobahnen. Ik plan een trip naar Duitsland en vond deze link: https://tank.rast.de/emobility/ met een indrukwekkend kaartje (met regelmatige updates) waar er al snelladers staan. Ze rollen 400 Standorte uit in 2017 en er staan er zo te zien al heel wat. Hoe ver is Fastned nu want Tank & Rast lijkt het gras voor de voeten weg te maaien en al dit jaar een netwerk te bouwen langs de duitse Autobahn? Hartelijk dank,
January 30 2017 11:16
C.J.P. Schipper wrote a post about Fastned B.V.
Heeft iemand al een jaaropgave van Nx'change gekregen of heeft iemand tips hoe die te krijgen? Ik heb vorige week gebeld en toen was daar nog geen faciliteit voor. Wordt hoog tijd.
January 12 2017 13:46
E.R. Spijker asked Fastned B.V. a question

Category: Shareholders

Ik zou graag meer details zien met betrekking tot obligatie investering. B.V.statements on line,
Nu is er alleen een bericht en bankafschrijving van investeerders

Newsletter


Sign up for our periodical newsletter to stay informed