Fastned

Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

Recent followers

Edo Groenhoff
April 17 2019 21:46
Harm Sterk
April 10 2019 07:28
Harm Sterk
April 10 2019 07:28

Fastned Activity feed

Fastned BV posted an important announcement
April 16 2019 20:51

Besluiten jaarvergadering Fastned B.V. // Decisions annual meeting Fastned B.V.

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Besluiten jaarvergadering Fastned B.V.

Amsterdam, 16 april 2019. Fastned B.V. heeft op 15 april 2019 haar jaarlijkse algemene vergadering gehouden waarbij onder meer de volgende besluiten zijn goedgekeurd:
- De jaarrekening over 2018 is vastgesteld;
- Er is decharge verleend aan de leden van de raad van bestuur van Fastned B.V. over het gevoerde beleid in 2018;
- Op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam zullen de statuten van Fastned B.V. worden gewijzigd; en
- Op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam zal een raad van commissarissen worden ingesteld. De heren Bart Lubbers, Hans Streng en Hans Michels zullen benoemd worden als commissaris.

Fastned Administratie Stichting houdt op 24 april 2019 een extra ingelaste Vergadering voor Certificaathouders (VvC). Op de agenda voor deze vergadering staan de benoeming van Fiona Buruma en Henk Pals als nieuwe leden van het bestuur van de Fastned Administratie Stichting, de goedkeuring van een voorgenomen wijziging van de statuten van de Fastned Administratie Stichting en de goedkeuring van een voorgenomen wijziging van de administratievoorwaarden van de Fastned Administratie Stichting. De Fastned Administratie Stichting is voornemens de hiervoorgenoemde wijziging van de statuten en de administratievoorwaarden te laten plaatsvinden op de dag van de beoogde notering aan Euronext Amsterdam.

Certificaathouders hebben gisteren via het NxChange platform een uitnodiging ontvangen voor deze Vergadering voor Certificaathouders.

De gewijzigde statuten en benoeming van de nieuwe leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Fastned B.V. zijn terug te vinden op https://ir.fastnedcharging.com (onder corporate governance).

//////

Decisions annual meeting Fastned B.V.

Amsterdam, 16 April 2019. Fastned B.V. held its annual general meeting on April 15, 2019, which approved the following decisions:
- The financial statements for 2018 have been adopted;
- Discharge has been granted to the members of the board of directors of Fastned B.V. on the policy pursued in 2018;
- On the day of the intended listing on Euronext Amsterdam, the articles of association of Fastned B.V. are being changed;
- A supervisory board will be established on the day of the intended listing on Euronext Amsterdam. Bart Lubbers, Hans Streng and Hans Michels will be appointed as members of the Supervisory Board.

Fastned Administration Foundation will hold an extra scheduled Meeting for Certificate Holders (VvC) on April 24, 2019. The agenda for this meeting includes the appointment of Fiona Buruma and Henk Pals as new members of the board of the Fastned Administration Foundation, the approval of an intended amendment to the articles of association of the Fastned Administration Foundation and the approval of an intended amendment of the administration conditions of the Fastned Administration Foundation. The Fastned Administration Foundation intends to have the aforementioned amendment to the articles of association and the administration conditions take place on the day of the intended listing on Euronext Amsterdam.

Yesterday, certificate holders received an invitation to this Meeting for Certificate Holders via the NxChange platform.

The amended articles of association and appointment of the new members of the board of directors and the supervisory board of Fastned B.V. can be found on https://ir.fastnedcharging.com (see corporate governance).

Fastned BV posted an important announcement
April 16 2019 12:13

Fastned opent eerste snellaadstation in Verenigd Koninkrijk // Fastned opens first fast charging station in the United Kingdom

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned opent eerste snellaadstation in Verenigd Koninkrijk

Amsterdam, 16 april 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, opent vandaag haar eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk. Dit is het eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk met een laadcapaciteit tot 350 kW. Het station staat in Sunderland, vlakbij de fabriek waar de Nissan Leaf geproduceerd wordt voor de Europese markt. Fastned levert uitsluitend 100% hernieuwbare elektriciteit en is toegankelijk voor alle volledig elektrische voertuigen (FEV’s).

De missie van Fastned is vrijheid geven aan elektrische rijders en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Momenteel heeft Fastned meer dan 90 stations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast breidt Fastned uit naar België, Zwitserland en Frankrijk.

Het nieuwe snellaadstation is ontworpen en gebouwd door Fastned, en zal ook door Fastned geëxploiteerd worden. Het station is eigendom van de North East Joint Transport Committee (JTC) en wordt gefinancierd door de Go Ultra Low Cities Grant en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het station is centraal gelegen aan West Wear Street, een van Sunderland’s drukste centrale wegen. Vorige maand kondigde Fastned aan een andere aanbesteding voor vijf locaties voor snellaadstations in het noordoosten van Engeland gewonnen te hebben. Deze aanbesteding werd georganiseerd door de North East Joint Transport Committee.

Michiel Langezaal, mede-oprichter en CEO van Fastned: “We zijn blij dat we in samenwerking met de North East Joint Transport Committee dit eerste Fastned snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk gebouwd hebben en dat elektrische rijders hier nu gebruik van kunnen gaan maken. Sunderland is een symbolische stad voor elektrisch rijden, aangezien hier de fabriek staat waar de Nissan Leaf geproduceerd wordt. Nissan was één van de eerste autofabrikanten die met de Leaf een betaalbare, massa geproduceerde elektrische auto op de markt gebracht heeft.”

Wethouder Martin Gannon, voorzitter van de North East Transport Committee: "Dit is een
enorme aanwinst voor het noordoosten. Met een tweede snellaadstation in aanbouw en
nog vijf kleinere stations in de pijplijn, maken we het makkelijker voor elektrische rijders en voor degenen die voor groen gaan en de overstap willen maken naar een duurzamere vorm van transport.”

Raadslid Graeme Miller, voorzitter van de Sunderland City Council: “Door plek te bieden aan het eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk, blijft Sunderland het voortouw nemen op het gebied van elektrisch rijden. Samen met andere ontwikkelingen in de private en publieke sector ten aanzien van laden, zullen deze snellaadstations de positie van het noordoosten van Engeland als leider in elektrische mobiliteit helpen versterken. En het is heel goed nieuws voor de elektrische rijders in deze regio. De stations bieden elektrische vrijheid en zorgeloos reizen aan locale forensen, commerciële wagenparken en autorijders die door de regio onderweg zijn.”

Bij Fastned kunnen alle volledig elektrische auto’s supersnel opladen. Het dak van het station bestaat uit zonnepanelen. Alle stroom die geleverd wordt is afkomstig van zon en wind. Het station heeft vier 50 kW snelladers en twee 175 kW snelladers die te upgraden zijn tot 350 kW. Aanvankelijk is laden bij het station in Sunderland gratis. Het gratis laden zal beëindigd worden zodra in de loop van 2019 het betalingssysteem wordt geactiveerd. Er zal dan een introductieprijs gelden. Laden en betalen wordt dan mogelijk met laadpas of debit/creditcard, Apple Pay en Android Pay. Later in het jaar wordt het ook mogelijk om met de Fastned app te laden. Hiermee wordt dan ook voor het eerst automatisch laden (Autocharge) mogelijk in het Verenigd Koninkrijk.

//////

Fastned opens its first 350kW-ready fast charging station in the United Kingdom.
The station in Sunderland is part of the Go Ultra Low NE program

Amsterdam, 16 April 2019. Fastned, the charging company which is building a European network of fast charging stations, today opens its first fast charging station in the United Kingdom. This is the first fast charging station in the United Kingdom with a charging capacity up to 350 kW. The station is located in Sunderland, near the factory where the Nissan Leaf is produced for the entire European market. Fastned supplies 100% renewable electricity and is accessible for all full electric vehicles (FEVs).

Fastned's mission is to give freedom to electric drivers and thereby accelerate the transition to electric mobility. Fastned currently has over 90 stations in the Netherlands, Germany and the United Kingdom. Fastned is also expanding to Belgium, Switzerland and France.

The new fast charging station is designed, built, and operated by Fastned and is owned by the North East Joint Transport Committee and funded through the Go Ultra Low Cities Grant and the European Regional Development Fund. The station is centrally located on West Wear Street, which is one of Sunderland’s busiest central routes. Last month Fastned announced it had won another tender for five locations for fast-charging stations in the North East of England, organised by the North East Joined Transport Committee.

Michiel Langezaal, co-founder and CEO of Fastned: “We are pleased to have built this fast charging station where FEV’s can charge up to 350 kW in the United Kingdom in cooperation with the North East Joint Transport Committee. Local and regional electric drivers can now use this charging facility. Sunderland is a symbolic city for electric driving, since the factory where the Nissan Leaf is produced is located here. With the Leaf, Nissan was one of the first manufacturers to launch an affordable, mass-produced electric car.”

Councillor Martin Gannon, Chair of the North East Transport Committee, said: “This is a
tremendous asset for the North East. With another fast charging station under construction and
five more smaller stations planned, we are making it easier for motorists who already drive
electric vehicles and those who want to go green and make the switch to a more sustainable
form of transport.”

Councillor Graeme Miller, Leader of Sunderland City Council: “As host to the UK’s first purpose-built high-power fast charging station, Sunderland continues to lead the way in the electromobility industry. Along with other private and public charge-point developments currently underway, these rapid charging stations will help further establish the North East of England as a leader in electric mobility. And it’s also very good news for the electric drivers in this region. The stations can provide electric freedom and ease of travelling for local commuters, commercial fleets, and travellers passing through the region.”

At Fastned, all full electric cars can fast charge. The station canopy is covered with solar panels. All electricity supplied to drivers comes from the sun and wind. The station has four 50 kW fast chargers and two 175 kW fast chargers that are already enabled for 350 kW charging. Initially, charging at the station in Sunderland will be free. The free charging will end during 2019 as soon as the payment system is activated, from that moment an introductory price will be charged. Charging and paying will then be possible with a EV charge card, debit/credit card, Apple Pay and Android Pay. Later in the year it will also be possible to charge with the Fastned App, making automatic charging (Autocharge) possible in the United Kingdom for the first time.

Fastned BV posted an important announcement
April 15 2019 21:48

Uitnodiging extra vergadering van certificaathouders Fastned B.V. // Invitation to an additional meeting of DR holders Fastned B

Uitnodiging extra vergadering van certificaathouders Fastned B.V. // Invitation to an additional meeting of DR holders Fastned B.V. (english below)

Beste Certificaathouder,

Fastned heeft de intentie om nog in de eerste helft van 2019 te noteren aan Euronext Amsterdam. Zie voor meer informatie: https://ir.fastnedcharging.com

In verband met de voorgenomen notering op Euronext Amsterdam is de Fastned Administratie Stichting (“FAST”) voornemens om haar statuten en administratievoorwaarden te wijzigen. Daarnaast zullen Floris De Gelder en Geert Kloppenburg het stokje als FAST-bestuurders overdragen aan twee nieuwe kandidaten. Hiertoe is de extra vergadering van certificaathouders gepland.

Let op! De VVC (vergadering van certificaathouders) waarbij wij terugblikken op 2018 en vooruitblikken op 2019 zal gehouden worden op 12 juni aanstaande. Daar ontvangt u t.z.t. een uitnodiging voor.

Informatie extra ingelaste VVC
- Wanneer: 24 april 2019 - 17.00 tot 18.00 uur
- Waar: Fastned hoofdkantoor. James Wattstraat 77-79, Amsterdam

Agenda:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Toelichting op de intentie om te noteren aan Euronext
- Stemming over de wijziging van de statuten van FAST. Het concept vindt u hier: https://cdn.fastnedcharging.com/uploads/documents/fastned-administratie-stichting---statutenwijziging.pdf
- Stemming over de wijziging van de administratievoorwaarden van FAST. Het concept vindt u hier: https://cdn.fastnedcharging.com/uploads/documents/fastned-administratie-stichting---akte-wijziging-administratievoorwaarden.pdf
- Stemming over de benoeming van Fiona Buruma en Henk Pals als nieuwe bestuurders van FAST.
- Slot

U bent als certificaathouder van harte welkom om over deze onderwerpen uw stem uit te komen brengen.

Aanmelden voor de Extra vergadering van certificaathouders:
Meld u aan door een email met daarin uw naam naar vvc2019@fastnedcharging.com te sturen. Als u niet van plan bent te komen hoeft u zich niet af te melden.

Voorgedragen kandidaten voor FAST bestuur:

Fiona Buruma - Penningmeester
Fiona heeft 20 jaar ervaring als financieel professional in zowel commerciële als non-profit organisaties. Sinds 2012 is Fiona CFO bij War Child. Daarnaast is ze voorzitter van het auditcomité van de Gemeente Westland en lid van de raad van toezicht van de Nederlandse Relief Alliantie. Eerder was Fiona lid van het biedingsteam van Dutchtone op de veiling van de Nederlandse overheid voor 3G-telecomlicenties.

Graag benoemen we Fiona Buruma tot penningmeester van FAST vanwege haar financiële expertise en maatschappelijke betrokkenheid die onder andere blijkt uit haar rol als CFO van War Child. We hebben Fiona leren kennen als een uitermate deskundig, ter zake en empatisch persoon. We kijken er naar uit om met haar samen te werken.

Henk Pals - Secretaris
Henk heeft 35 jaar ervaring als accountant en bedrijfsadviseur. Hij was de eigenaar van verschillende accountantskantoren en was adviseur van Marktplaats toen het werd verkocht aan Ebay. Na het verkopen van Marktplaats leidde Henk Z-Venture, een investeringsmaatschappij die verantwoordelijk is voor maatschappelijk verantwoorde investeringen. Momenteel is Henk partner en adviseur van Corporate Match Advisory, voorzitter van Business Active Noordoostpolder, lid van de raad van commissarissen van U-stal en directeur van Paper Consult.

Graag benoemen we Henk Pals tot secretaris van FAST vanwege zijn uitgebreide achtergrond als registeraccountant en zijn financiële expertise, in het bijzonder met Stichtingen administratiekantoren. We hebben Henk leren kennen als een uitermate deskundig, pragmatisch en vriendelijk persoon. We kijken er naar uit om met hem samen te werken.

Hartelijke groet,

Namens FAST
Hieke Spoelstra Van Rees


////////

Invitation to an additional meeting of DR holders Fastned B.V.

Dear holder of depository receipts of Fastned,

Fastned has announced its intention to list at Euronext Amsterdam in the first half of 2019. For more information visit: https://ir.fastnedcharging.com

As a result of this intention to list, Fastned Administratie Stichting (FAST) proposes to amend its Trust Conditions and the Articles of Association. In addition, the board of FAST proposes to replace two board members; Floris de Gelder and Geert Kloppenburg. FAST would like to bring these proposals to vote during an additional meeting of depository receipt holders, which will be held on April 24.

Please find below the links to the proposed version of the documents:

Trust conditions
https://cdn.fastnedcharging.com/uploads/documents/fastned-administratie-stichting---deed-amendment-trust....pdf

Articles of Association
https://cdn.fastnedcharging.com/uploads/documents/fastned-administratie-stichting---deed-amendment-artic....pdf

We would like to welcome all our DR holders on this additional meeting but please note that this will be a brief meeting. We will have our regular DR holders meeting on the 12th of June.

If you would like to attend this additional DR holders meeting, we would like to ask you to send your name to the following address: vvc2019@fastnedcharging.com. If you do not plan to visit, no action is required.

When: 24 April 2019 - 17.00h to 18.00h
Location: Fastned HQ, James Wattstraat 77-79, Amsterdam

Best regards,

On behalf of FAST
Hieke Spoelstra Van Rees

Nxchange posted an important announcement
April 9 2019 15:09

Fastned kondigt tweede notering aan op Euronext Amsterdam. / Fastned announces a second listing on Euronext Amsterdam.

BELANGRIJKE AANKONDIGING// IMPORTANT ANNOUNCEMENT

AMSTERDAM - dinsdag 9 april 2019 – Beleggers hebben straks de mogelijkheid om certificaten Fastned op verschillende Nederlandse beurzen te verhandelen.

Fastned die in 2016 een succesvolle emissie via het Nxchange platform realiseerde, heeft vanmorgen haar intentie bekend gemaakt voor een tweede notering aan Euronext Amsterdam. De notering bij Euronext Amsterdam staat gepland voor het tweede kwartaal 2019. Certificaat houders kunnen dan hun stukken verhandelen op zowel de traditionele Euronext Amsterdam als op de 24/7 Next Generation Stock Exchange van Nxchange. Certificaathouders van Fastned die over willen gaan naar een andere broker of beurs, kunnen gemakkelijk overstappen.

Marleen Evertsz, CEO Nxchange: “Deze stap past geheel in de visie van Nxchange. In de toekomstige kapitaalmarkten moeten uitgevende instellingen de mogelijkheid hebben om dichtbij hun huidige en toekomstige investeerders te staan, deze investeerders de benodigde liquiditeit te bieden en makkelijk te kunnen wisselen tussen verschillende beurzen. Nxchange zal naast Fastned meerdere bestaande effecten gaan noteren, om deze vervolgens liquide te maken op de volledig gedigitaliseerde 24-uurs beurs van Nxchange.”

Fastned is sinds 2016 genoteerd aan Nxchange. Vanaf dat moment zijn er doorlopend transacties geweest en heeft de koers geen grote schommelingen laten zien. Op het platform van Nxchange is een levendige Fastned community die elkaar op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rondom Fastned. Daarnaast is in de web omgeving van Nxchange alle relevante documentatie over Fastned te vinden voor beleggers.

Nxchange zorgt ervoor dat bedrijven via de digitale Securities Exchange as a Service van Nxchange in heel Europa gemakkelijk en efficient hun effecten kunnen aanbieden aan een bredere beleggersmarkt, terwijl beleggers tegelijkertijd toegang krijgen tot een veel grotere en diversere verscheidenheid aan investeringsmogelijkheden. In december is Nxchange haar eerste partnership aangegaan met de Rabobank onder het label Rabo&Crowd.

Certificaathouders van Fastned kunnen contact opnemen met Nxchange op +31 (0)20 2404360 op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de FAQ pagina (kenniscentrum) van Nxchange.


///////// ENGLISH VERSION /////////


Fastned announces a second listing on Euronext Amsterdam. Investors will soon have the opportunity to trade Fastned depository receipts on two Dutch stock exchanges.

AMSTERDAM – Tuesday 9 April 2019 – Investors will soon have the opportunity to trade Fastned depository receipts on two Dutch stock exchanges.

This morning Fastned, which achieved a successful issuance of its depository receipts on Nxchange in 2016, announced its intention for a second listing on Euronext Amsterdam. The listing on Euronext Amsterdam is scheduled for the second quarter of 2019. After a successful listing, investors can trade Fastned’s depository receipts on both Euronext Amsterdam and 24/7 Next Generation Stock Exchange, Nxchange.

Marleen Evertsz, Nxchange’s CEO: “Fastned’s step to list on Euronext Amsterdam is entirely in line with Nxchange’s vision. In the next generation capital markets, issuers must be given the opportunity to be as close to their investor base possible as well as offering their investors a liquid secondary market to trade securities offering them the possibility to easily switch between various trading venues. This additional listing will help Fastned to achieve this goal. Furthermore, integration of capital markets provides more liquidity to investors. The dual listing of Fastned is fully in line with the future ambition of Nxchange to tokenize and list existing and new securities and create an active market for them on Nxchange’s 24-hour stock exchange.”

Since Fastned’s listing on Nxchange in 2016, there have continuously been trades in the depository receipts and the price has been relatively stable. There is an active Fastned community on the Nxchange platform. The community keeps each other informed of developments around Fastned. In addition, all relevant documentation about Fastned can be found on Nxchange’s website.

Nxchange provides companies a platform on which they can easily and efficiently offer their securities to a wider investor market in Europe. At the same time investors are given access to a much larger and more diverse variety of investment opportunities. Last December, Nxchange entered into its first partnership with Rabobank under the Rabo&Crowd label.

Depository receipt holders of Fastned can contact Nxchange on +31 (0)20 2404360 during working days between 09.00 hours and 18.00 hours. For more information on the dual listing please refer to the FAQ page (learn section) on Nxchange.
Fastned BV posted an important announcement
April 9 2019 14:43

Fastned kondigt intentie aan om te noteren aan Euronext Amsterdam // Fastned announces intention to list on Euronext Amsterdam


PERSBERICHT // PRESS RELEASE

Fastned kondigt intentie aan om te noteren aan Euronext Amsterdam

Als gevolg van geldende regulering is meer informatie enkel beschikbaar via https://ir.fastnedcharging.com/

///

Fastned announces intention to list on Euronext Amsterdam

Due to regulations more information is only available via
https://ir.fastnedcharging.com/

///

Fastned BV posted an important announcement
April 9 2019 07:37

Fastned verdrievoudigt omzet in eerste kwartaal 2019 // Fastned triples revenues in the first quarter of 2019

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned verdrievoudigt omzet in eerste kwartaal 2019
Snellaadbedrijf publiceert cijfers eerste kwartaal 2019

Amsterdam, 9 april 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft haar snelle groei in het eerste kwartaal van 2019 doorgezet. De omzet verdrievoudigde in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Tegelijkertijd bleef de onderliggende markt; zijnde het aantal volledig elektrische voertuigen op de weg, doorgroeien. Het marktaandeel van volledig elektrische auto's als aandeel van het aantal nieuw verkochte auto's in Nederland steeg in het eerste kwartaal van 2019 tot 7,32%, ten opzichte van 3,15% in hetzelfde kwartaal van vorig jaar[1].

Q1 resultaten 2019 (unaudited)
- Omzet: € 844.000 (+236% t.o.v. Q1 2018)[2]
- Afzet: 1.520 MWh (+215% t.o.v. Q1 2018)
- Aantal actieve klanten: 22.717 (+174% t.o.v. Q1 2018)

Q1 mijlpalen:
- 36.713 laadsessies in de maand maart 2019
- Vijf nieuwe stations operationeel. Van der Valk Gladbeck en Melle West; Albert Heijn XL in Nijmegen, Pilsting en Oudenhorst. Op 31 maart waren er in totaal 90 stations operationeel.
- De eerste Tesla Model 3s met CCS hebben geladen bij Fastned, met snelheden tot 126 kW bij de 175 kW laders
- Fastned won een Zwitserse aanbesteding om 20 snellaadstations langs Zwitserse snelwegen te bouwen en voor 30 jaar te exploiteren
- Fastned won een tweede aanbesteding in het noordoosten van Engeland voor vijf snellaadstations
- In maart haalde Fastned meer dan €10,6 miljoen op met de uitgifte van obligaties

Bekijk via de link de Fastned Q1 cijfers en bijbehorende grafiek.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant.

Belangrijke juridische informatie:
De financiële informatie verstrekt in dit persbericht is nog niet gecontroleerd of beoordeeld door een externe accountant en wordt verstrekt zoals het is. Fastned of een van haar gelieerde ondernemingen staat niet garant voor de juistheid, adequaatheid of volledigheid van de informatie en materialen en sluit nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor eventuele fouten of weglatingen.

Dit persbericht is opgesteld door Fastned B.V. en dient uitsluitend ter informatie. Het is geen aanbeveling om deel te nemen aan investeringsactiviteiten en u moet niet op de inhoud van dit document vertrouwen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Dit persbericht bevat voorkennis in de zin van artikel 7, 1 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 596/2014 (Marktmisbruik Verordening).


[1] Gebaseerd op data van de EV Monitor van EV Consult
[2] In haar voorgaande kwartaal publicaties rapporteerde Fastned een omzet die gebaseerd was op enkel de verkoop van elektriciteit. In deze eerste kwartaalcijfer publicatie van 2019 is de omzet gebaseerd op de verkoop van elektriciteit evenals onderhouds fees en andere opbrengsten. De gepresenteerde toename van de omzet in Q1 2019 in vergelijking met Q1 2018 is op een like-for-like basis.

/////////

Fastned triples revenues in the first quarter of 2019
Fast charging company publishes Q1 2019 trading update

Amsterdam, 9 April 2019. Fastned, the charging company which is building a European network of fast charging stations, continued its rapid growth in the first quarter of 2019. Revenues tripled compared to the same quarter last year. At the same time the underlying market, being the number of fully electric vehicles on the road, continued to grow. The market share of fully electric cars sold in the Netherlands as a share of new car sales rose to 7,32% in the first quarter of 2019, up from 3,15% in the same quarter last year[1].

Q1 Results 2019 (unaudited)
- Revenues: €844,000 (+236% compared to Q1 2018)[2]
- Volume: 1,520 MWh (+215% compared to Q1 2018)
- Active customers: 22,717 (+174% compared to Q1 2018)

Q1 milestones:
- 36,713 charging sessions in March 2019
- Five new stations were brought online: Van der Valk Gladbeck and Melle West; Albert Heijn XL Nijmegen, Pilsting and Oudenhorst, resulting in 90 stations operational as of 31 March 2019
- The first Tesla Model 3s with CCS started to charge at Fastned, with charging speeds of up to 126 kW at the 175 kW chargers
- Fastned won a Swiss tender that allows for the construction and 30-year operation of 20 fast charging stations at Swiss motorway service areas
- Fastned won a second tender in the North East of England for 5 fast charging stations
- In March 2019, Fastned successfully raised over €10.6 million via the issue of bonds.

Please note that the information included in this press release is unaudited and not reviewed.

Download the Fastned Q1 results and graph via the link.

Important legal information:
The financial information contained in this press release has not been audited or reviewed by an external auditor and are provided ‘as is’. Fastned or any of its affiliates do not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the information and materials and expressly disclaim liability for any errors or omissions.

This press release is prepared by Fastned B.V. and is for information purposes only. It is not a recommendation to engage in investment activities and you must not rely on the content of this document when making any investment decisions. This press release contains inside information within the meaning of article 7 (1) to (4) of Regulation (EU) No 596/2014 (Market Abuse Regulation).

[1] Based on data from the EV Monitor by EV Consult.
[2] In its previous quarterly trading updates Fastned’s reported Revenue related to the sales of electricity only. Starting with this report on the first quarter of 2019, the Revenues reported includes sales of electricity and maintenance fees and other operating revenues. The presented growth of Revenues in Q1 2019 compared to Q1 2018 is on a like-for-like basis.

Fastned BV posted an important announcement
April 2 2019 07:36

Fastned boekt 195% omzetgroei in 2018 // Fastned achieves revenue growth of 195% in 2018

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (english below)

Fastned boekt 195% omzetgroei in 2018
Snellaadbedrijf publiceert jaarcijfers en jaarverslag

Amsterdam, 2 april 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, is het afgelopen jaar hard gegroeid. In 2018 nam de omzet met 195% toe tot €1.638.000. In totaal werd er door 17.923 klanten ruim 2,9 miljoen kWh bij Fastned geladen, een stijging van 189% ten opzichte van het jaar ervoor en goed voor naar schatting 14,5 miljoen emissievrij gereden kilometers.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: “Het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is het afgelopen jaar ruim verdubbeld en dat zien we terug in onze cijfers. De omzet, afzet en aantal klanten zijn in 2018 bijna verdrievoudigd. Er komen steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de weg met een goede range die snel kunnen laden. We blijven daarom de capaciteit uitbreiden, zowel door meer stations te bouwen, als door meer laders per station te plaatsen en het aantal snellere laders uit te breiden. Op veel van onze stations hebben we al extra laders bijgeplaatst, waaronder 175 kW laders, die te upgraden zijn tot 350 kW. Daarmee gaat laden steeds meer op tanken lijken.”

In kernmarkt Nederland steeg het aandeel volledig elektrische auto’s als percentage van het totaal aantal nieuw verkochte auto’s volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 2,1% in 2017 naar 5,6% in 2018. Het aantal volledig elektrische auto’s steeg van ongeveer 21 duizend op 31 december 2017 naar ongeveer 45 duizend op 31 december 2018; een toename van 113%. Het aandeel volledig elektrische voertuigen in het totale Nederlandse wagenpark nam daarmee toe tot ongeveer 0,5%.

Anticiperend op de verdere groei van het aantal elektrische auto’s bleef Fastned investeren in de ontwikkeling van nieuwe locaties en nieuwe stations. Hierbij heeft het management een nadrukkelijke keuze gemaakt om conform de missie van de onderneming te investeren in verdere groei van het netwerk. Zo heeft Fastned onder andere een sterk team dat zich richt op het vinden en ontwikkelen van nieuwe locaties. Mede als gevolg hiervan heeft de onderneming in 2018 een verlies geboekt van €6.269.000 euro, waarbij een deel van de kosten ‘non cash’ van aard zijn, zoals de afschrijvingen ad €1.481.000.

Het eigen vermogen van Fastned is nagenoeg gelijk gebleven en bedroeg eind december 2018 €2.787.000. Dit was mede het gevolg van een onderhandse plaatsing van nieuwe certificaten van aandelen aan een professionele belegger van €3,5 miljoen en de conversie van de lening van Flowfund van €2,5 miljoen. Daarnaast stond eind 2018 €15.682.000 aan vlottende activa, inclusief €9.898.000 aan cash, op de balans. Deze grote cash-positie was het gevolg van de succesvolle uitgifte van obligaties in oktober 2018. Deze middelen zijn inmiddels grotendeels aangewend, onder andere voor de aanleg van nieuwe netaansluitingen, het bijplaatsen van extra (snellere) laders en de bouw van nieuwe stations.

Het volledige jaarverslag voor het jaar 2018 is te vinden op fastnedcharging.com/investeren

///////////

Fastned achieves revenue growth of 195% in 2018
Fast charging company publishes annual results and annual report

Amsterdam, 2 April 2019. Fastned, the charging company which is building a European network of fast charging stations, has grown rapidly in the past year. In 2018, revenues increased with 195% to €1,638,000. In total, 17,923 customers charged more than 2.9 million kWh at Fastned, an increase of 189% compared to the previous year and good for an estimated 14.5 million emission-free driven kilometers.

Michiel Langezaal, CEO of Fastned: “The number of electric cars on the Dutch roads has more than doubled in the past year and this is reflected in our figures. Revenues, volume and number of customers nearly tripled in 2018. More and more electric cars which are affordable and have a longer range are appearing on the roads. We are therefore continuing to expand capacity, both by building more stations as well as by placing more chargers per station and expanding the number of faster chargers. At many of our stations we have already installed extra chargers, including 175 kW chargers, which can be upgraded to 350 kW. This makes charging at Fastned more and more like refueling a gasoline car.”

In the Netherlands, which is our core market, official statistics from the Dutch Enterprise Agency (RVO) show that the total number of newly sold cars increased from 2.1% in 2017 to 5.6% in 2018. The number of fully electric cars increased from approximately 21 thousand on December 31, 2017 to around 45 thousand on December 31, 2018; an increase of 113%. The share of fully electric vehicles in the total Dutch vehicle fleet increased to around 0.5%.

Anticipating further growth of the number of electric cars, Fastned continued to invest in the development of new locations and new stations. In line with the mission of the company, management made a deliberate choice to invest in further growing the network, for example, by maintaining a strong team to find and develop new locations. Partly as a result of this management choice, the company recorded a net loss of €6,269,000 in 2018, including ‘non cash’ depreciation costs of €1,481,000.

Fastned's equity remained almost the same at end 2017 and amounted to €2,787,000 at the end of 2018. This was achieved through a private placement of new certificates of shares of €3.5 million to a professional investor, and the conversion of the Flowfund loan of €2.5 million into certificates of shares. The year-end 2018 balance sheet shows current assets of €15,682,000, including €9,898,000 in cash. This large cash position resulted from the successful bonds issue in October 2018. Since then, most of these funds have been designated for construction of new grid connections, the addition of extra (faster) chargers and the construction of new stations.

The full annual report for the year 2018 can be found at fastnedcharging.com/invest

Fastned BV posted an important announcement
March 22 2019 07:33

Wederom succesvolle obligatieronde Fastned // Fastned successfully issues new bonds

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

Wederom succesvolle obligatieronde Fastned
Snellaadbedrijf haalt ruim 10 miljoen euro op voor verdere uitbreiding Europees snellaadnetwerk

Amsterdam, 22 maart 2019. Fastned - het laadbedrijf dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations - heeft ruim 10 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. De opbrengst van deze uitgifte zal worden gebruikt voor verdere uitbreiding en exploitatie van het snellaadnetwerk.

Vanaf donderdag 28 februari 2019 tot en met donderdag 21 maart 2019 konden investeerders inschrijven op de obligaties van Fastned. De obligaties keren 6% rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Steeds meer mensen zien dat het tijdperk van de elektrische auto is aangebroken en willen daarom investeren in de duurzame missie van Fastned. Het succes van deze obligatieronde bewijst dit opnieuw. Dankzij het toenemende aantal elektrische auto’s verwachten we dat de vraag naar snellaaddiensten verder zal groeien. Door deze succesvolle obligatieronde kunnen we investeren in extra capaciteit van het netwerk en daarmee aan deze groeiende vraag naar snelladen voldoen.”

De missie van Fastned is vrijheid geven aan elektrische rijders en daarmee de transitie naar elektrisch rijden versnellen. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s snel kunnen opladen met 100% duurzame elektriciteit. Met de opbrengsten van deze obligatie uitgifte kan het netwerk verder worden uitgebreid met meer stations en meer snellere laders. Fastned heeft reeds een netwerk van 89 stations in Nederland en Duitsland. Momenteel zijn er meerdere snellaadstations in aanbouw, waaronder twee in het Verenigd Koninkrijk en een groot aantal in Nederland en Duitsland. Fastned won onlangs ook een aanbesteding voor snellaadstations in Zwitserland en voor stations in het noordoosten van Engeland.

///////

Fastned successfully issues new bonds
Fast charging company raises more than 10 million euro for expansion of the European fast charging network

Amsterdam, 22 March 2019. Fastned - the charging company which is building a European network of fast charging stations - raised more than 10 million euro via the issue of bonds of Fastned. The proceeds of this issue will be used for further expansion and exploitation of the fast charging network.

Subscription to the bonds was possible between Thursday - February 28, 2019 and Thursday - March 21, 2019. The bonds pay out 6% interest per annum and have a maturity of 5 years. The interest is paid quarterly in arrears.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "A growing number of people see that the future is electric and therefore want to invest in the sustainable mission of Fastned. The success of this bond issue is proof of that. Thanks to the increasing number of electric cars the demand for fast charging services will continue to grow. With this successful bond round we can invest in extra capacity of the network and therewith meet this growing demand for fast charging.”

Fastned’s mission is to give freedom to electric drivers and thereby accelerate the transition to electric driving. To realize this, Fastned builds a European network of fast charging stations where all electric cars can fast charge with 100% renewable electricity. With the proceeds of this bonds issue the network can be further expanded with more stations and more faster chargers. Fastned already has a network of 89 stations in the Netherlands and Germany. At the moment there are several fast charging stations under construction, including two in the United Kingdom and a large number in the Netherlands and Germany. Recently Fastned won a tender for fast charging stations in Switzerland and for stations in the North East of England.

Fastned BV posted an important announcement
March 15 2019 09:25

Fastned wint opnieuw aanbesteding in Engeland // Fastned wins second tender in the North East of England

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

Fastned wint opnieuw aanbesteding in Engeland
Fastned zal in het noordoosten van Engeland vijf snellaadstations gaan bouwen en exploiteren

Amsterdam, 15 maart 2019. Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft een tweede aanbesteding gewonnen die geleid wordt door de North East Joined Transport Committee. Fastned zal in die regio vijf snellaadstations voor elektrische voertuigen bouwen en exploiteren. Elk station krijgt minimaal twee 50 kW snelladers die 100% duurzame elektriciteit leveren.

Fastned heeft de intentie om vijf snellaadstations te bouwen en exploiteren in Gateshead, Blyth, Whitley Bay, Washington en Kingston Park. Bij deze snellaadstations kunnen alle volledig elektrische voertuigen snel opladen en de stations zullen deel uitmaken van het Europese netwerk van Fastned. Dit netwerk bestaat momenteel uit 88 stations in Nederland en Duitsland en groeit snel. Momenteel zijn twee andere Fastned snellaadstations in aanbouw in Sunderland en Newcastle.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: "Fastned is opgericht om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. We zijn daarom blij dat we kwalitatieve snellaadinfrastructuur in het noordoosten van Engeland aan kunnen gaan bieden. Betrouwbare snellaadinfrastructuur maakt volledig elektrische auto’s net zo praktisch als brandstofauto's. Fastned heeft de ambitie om een Europees netwerk van 1000 snellaadstations te bouwen, waaronder meer snellaadstations in het Verenigd Koninkrijk.”

Raadslid Martin Gannon, voorzitter van de North East Joint Transport Committee en leider van de Gateshead Council: "De vijf snellaadstations helpen het noordoosten van Engeland om zich te positioneren als leider in elektrische mobiliteit en zijn zeer goed nieuws voor elektrische rijders in onze regio. De stations bieden elektrische vrijheid en maken het reizen gemakkelijker voor forenzen, commerciële wagenparken en reizigers die door de regio rijden.”

Het project wordt mede gefinancierd door het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (EFRO) en de Office for Low Emissions Vehicles (OLEV) van de Britse overheid. De stations zullen eigendom zijn van de North East Joined Transport Committee. Fastned neemt het design en de bouw van de stations voor haar rekening en zal de stations daarna exploiteren als deel van haar groeiende netwerk.

////////

Fastned wins second tender in the North East of England
Fastned will build and operate five more fast charging stations

Amsterdam, 15 March 2019. Fastned, a charging company which is building a European network of fast charging stations, won a second tender in the UK led by the North East Joined Transport Committee. Fastned will build and operate five fast charging stations (hubs) for electric vehicles across the region. Each station will initially house two 50 kW fast chargers (known as “rapid” chargers in the UK) that will deliver 100% renewable electricity.

Fastned intends to build and operate the five fast charging stations in Gateshead, Blyth, Whitley Bay, Washington, and Kingston Park. These fast charging stations will enable fully electric cars to fast charge their batteries and will be added to Fastned’s European network. This network currently consist of 88 stations in the Netherlands and Germany and is expanding rapidly. Two other Fastned stations are currently under development in Newcastle and Sunderland as part of the Go Ultra Low NE programme.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Fastned was founded to accelerate the transition to electric vehicles, so we are pleased we can start offering fast charging infrastructure in the North East of England. Reliable fast charging infrastructure will make fully electric vehicles just as practical as cars with internal combustion engines. Fastned has the ambition to build a European network of 1000 fast charging stations and aims to build more fast charging stations in the UK.

Councillor Martin Gannon, Chair of the North East Joint Transport Committee and Leader of Gateshead Council: “The five rapid charging hubs will help further establish the North East of England as a leader in electric mobility and are very good news for electric drivers in our region. The hubs can provide electric freedom and ease of travelling for local commuters, commercial fleets, and travellers passing through the region.”

The project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and the UK Government’s Office for Low Emission Vehicles (OLEV). The stations will be owned by the North East Joined Transport Committee. Fastned will manage the stations’ design and construction, and operate and maintain them as part of its growing network.

Fastned BV posted an important announcement
March 7 2019 09:15

Fastned wint Zwitserse tender // Fastned wins Swiss tender

PERSBERICHT // PRESS RELEASE (English below)

//////

Fastned wint Zwitserse tender

De tender maakt het mogelijk om 20 snellaadstations langs Zwitserse snelwegen te bouwen en voor 30 jaar te exploiteren

Amsterdam, 7 maart 2019. Fastned, dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft een tender van het Zwitserse Bundesamt für Strassen (ASTRA) gewonnen voor 20 snellaadstations. ASTRA is de federale autoriteit die verantwoordelijk is voor wegeninfrastructuur en particulier wegtransport in Zwitserland. Fastned maakt gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit en is toegankelijk voor alle elektrische voertuigen (EV’s).

Momenteel heeft Fastned 88 stations operationeel in Nederland en Duitsland en breidt ze het netwerk uit naar het Verenigd Koninkrijk en België. De snellaadstations van Fastned zijn uitgerust met meerdere 175 kW snelladers (die tot 350 kW te upgraden zijn). Deze krachtige snelladers zijn in staat om EV’s tot 100 keer sneller op te laden dan thuis. De missie van Fastned is vrijheid geven aan de elektrische rijder en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Het winnen van deze Zwitserse tender is voor Fastned een belangrijke volgende stap op weg naar een Europees netwerk van snellaadstations.

Met deze tender wil ASTRA kwalitatieve laadinfrastructuur aanbieden langs de nationale wegen in Zwitserland. De locaties voor de snellaadstations zullen worden gecontracteerd voor een periode van 30 jaar. De tender verdeelde 100 locaties in 5 pakketten van 20 locaties. Alle pakketten bevatten locaties direct langs de snelweg en zijn verspreid over Zwitserland.

Michiel Langezaal, oprichter en CEO van Fastned: "We zijn blij dat de Zwitserse federale autoriteit deze toplocaties beschikbaar stelt voor oplaadinfrastructuur via een openbare aanbestedingsprocedure. Dit stelt ons in staat te investeren in kwalitatieve laadinfrastructuur op locaties langs drukke wegen. Het toevoegen van deze locaties aan ons netwerk biedt meer vrijheid aan elektrische rijders en dat is waar het Fastned om gaat."

///////

Fastned wins Swiss tender

The tender allows for the construction and 30-year operation of 20 fast charging stations at Swiss motorway service areas

Amsterdam, 7 March 2019. Fastned, a Dutch charging company which is building a European network of fast charging stations, won a tender by the Swiss Federal Roads Office (FEDRO) for 20 fast charging stations. FEDRO is the federal authority responsible for road infrastructure and private road transport in Switzerland. Fastned uses 100% renewable electricity and serves all electric vehicles (EVs).

Currently Fastned has 88 stations operational in the Netherlands and Germany and is expanding its network into the United Kingdom and Belgium. Fastned stations are designed to house multiple 175 kW fast chargers which are upgradable to 350 kW. These high powered chargers are capable of charging EVs up to 100 times faster than at home. The mission of Fastned is to give freedom to the electric driver and thereby accelerate the transition to electric driving. Winning this Swiss tender is an important next step towards Fastned’s European network of fast charging stations.

With this tender FEDRO aims to provide quality charging infrastructure along the national roads in Switzerland. The sites for the charging stations will be contracted for a period of 30 years. The tender allocated 100 locations in 5 packages of 20 sites. All packages contain locations directly along the motorway and are spread out across Switzerland.

Michiel Langezaal, Fastned founder and CEO: "We are happy that the Swiss Federal Authority is making key locations available for charging infrastructure through a public tender procedure. This allows us to invest in quality charging infrastructure on high traffic locations. Adding these locations to our network provides more freedom to electric drivers and that’s what Fastned is all about.”